Jørn Mortensen er dekan på School of Arts, Design, and Media
Jørn Mortensen er dekan på School of Arts, Design, and Media.Foto: Jonatan Quintero

Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag.

Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning og praksis.

Fra semesterstart høsten 2021 er avdelingen og hele student- og fagmiljø samlet rundt nedre del av Akerselva mellom Chr. Kroghs gate og Urtegata.

Som del av konsentrasjonen av student- og fagmiljø skal School of Arts, Design, and Media studieprogram preges av reelle valgmuligheter for studentene, på tvers av avdelingens ulike fagfelt. School of Arts, Design, and Media skal innen 2025 tilby studieprogram på bachelor, master og Ph.d.-nivå.

Westerdals institutt for film og medier

Instituttet er basert på audiovisuell historiefortelling, med et bredt spekter av sjangre og fortellerformer, samt de fleste funksjoner i den kreative verdikjeden for produksjon.

Kjernen i Westerdals institutt for film og medier er audiovisuell kommunikasjon og historiefortelling, med produksjon, innhold og opplevelse i fokus. Studentene jobber kunstnerisk og konseptuelt med ideer sammen med publikum og brukere som målgruppe.

Instituttet har et tett samarbeid med Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design og Institutt for scenekunst, musikk og studio. Samlet danner disse instituttene grunnlag for et fremtidig unikt og sterkt fakultet, med oppdatert, relevant og praksisnær profesjonsutdanning i fokus.

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

Kjernen i Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design ligger i å utvikle og formidle et budskap, uansett om det er gjennom ord, tekst, bilde, design eller i det tredimensjonale rommet.

Under fagområdene kreativitet, fortelling og design ligger fellesnevnere som kreativitet, strategi, problemløsing, ideutvikling, formidling, konseptutvikling og visualisering.

Dette er noe som ligger forankret i alle studieprogrammene og danner det faglige grunnlaget. Alle studieprogrammene har en praktisk rettet profil med det teoretiske, metodiske og vitenskapelige som en grunnpilar. På instituttet handler det om å kommunisere på forskjellige plattformer eller arenaer for å skape forandring gjennom en god løsning og opplevelser.

Institutt for musikk

Institutt for musikk er faglig forankret i det praktiske, skapende og utøvende kunstfaglige område og har sin plass i kunst- og kulturfeltets fulle bredde.

Instituttet tilbyr ulike bachelogradsstudier og disse utdanner til utøvende og skapende kunstnere i populærmusikk og låtskrivere til musikkprodusenter, designere og prosjektledere med en praktisk-teoretisk tilnærming. Studentene drar særlig nytte av den tverrfaglige kompetansen ved instituttet gjennom en rekke samarbeidsprosjekter.

Den faglige staben er bredt sammensatt og har en stor andel utøvende og skapende kunstnere som er aktive nasjonalt og internasjonalt. Underviserne besitter høy faglig kompetanse og bidrar gjennom individuell veiledning til studentenes utvikling gjennom utforskning, kritisk tenkning, refleksjon og metode.

Instituttet har som mål å være delaktige i den kunstfaglige diskursen og være en synlig premissleverandør i våre fagområder. I forskningssammenheng har Institutt for musikk et særlig ansvar for arbeid med og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid. Instituttet driver også forskningsvirksomhet i musikkproduksjon og i feltet prosjektledelse kunst og kreativ næring.

Institutt for scenekunst

Instituttet har sine røtter i Norges Dansehøyskole, skuespillerutdanningen på NISS/Westerdals og Musikkteaterhøyskolen. Vår faglige stab har en stort andel utøvende og skapende kunstnere som er og har vært aktive i scenekunstfeltet. De er faglig oppdaterte og pådrivere for kunnskapsutviklingen. Gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid, både i samarbeid med teatre og kompanier nasjonalt og med internasjonale institusjoner, bedrives kunstnerisk forskning på høyt nivå. I akademisk forskning setter vi scenekunsten inn i en større kontekst med praksisnære problemstillinger. Et utstrakt og aktivt pedagogisk utviklingsarbeid driver frem banebrytende og nye pedagogiske ideer for hvordan man skal undervise effektivt innenfor scenekunstfeltet.

Med et sterkt fokus på en arbeidslivsrelevant og praksisnær utdannelse tilbyr Institutt for scenekunst tre bachelorstudier; Musikkteater, Dansekunst og Skuespill.

Skuespillutdanningen har spesialisering innen filmskuespill og samtidsteater, dansekunst har spesialisering innen samtidsdans og jazzdans, og musikkteater består av kombinasjonen av sang, dans og skuespill.  

Kjernen i alle tre studieprogrammer er å inspirere studentene våre til å innta en selvstendig og nysgjerrig holdning til egen kunstnerisk utvikling, og samtidig se seg selv i en større samfunnskontekst.  Derfor utfordrer vi studentene våre til å arbeide systematisk, metodisk, kritisk og selvstendig med faget sitt, bl.a. gjennom å bli inkludert i instituttets forsknings-, og kunstnerisk utviklingsarbeid, men også gjennom tverrfaglige prosjekter med studenter fra andre kunstfaglige studieprogram som bl.a. musikkfag, film og TV, manus og lyd.  

Studentene arbeider gjennom studiet sammen med de beste nasjonale og internasjonale gjestepedagoger. Med prestisjetunge internasjonale samarbeidsskoler sørger vi for at våre studenter finner attraktive muligheter for utveksling, samt at vi får besøk av deres studenter og pedagoger. 

Skolebesøk MTHS