Jørn Mortensen er dekan på School of Arts, Design, and Media
Jørn Mortensen er dekan på School of Arts, Design, and Media.Foto: Jonatan Quintero

Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag.

Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning og praksis.

Fra semesterstart høsten 2021 er avdelingen og hele student- og fagmiljø samlet rundt nedre del av Akerselva mellom Chr. Kroghs gate og Urtegata.

Som del av konsentrasjonen av student- og fagmiljø skal School of Arts, Design, and Media studieprogram preges av reelle valgmuligheter for studentene, på tvers av avdelingens ulike fagfelt. School of Arts, Design, and Media skal innen 2025 tilby studieprogram på bachelor, master og Ph.d.-nivå.

Westerdals institutt for film og medier

Instituttet er basert på audiovisuell historiefortelling, med et bredt spekter av sjangre og fortellerformer, samt de fleste funksjoner i den kreative verdikjeden for produksjon.

Kjernen i Westerdals institutt for film og medier er audiovisuell kommunikasjon og historiefortelling, med produksjon, innhold og opplevelse i fokus. Studentene jobber kunstnerisk og konseptuelt med ideer sammen med publikum og brukere som målgruppe.

Instituttet har et tett samarbeid med Westerdals institutt for kommunikasjon og design og Institutt for scenekunst, musikk og studio. Samlet danner disse instituttene grunnlag for et fremtidig unikt og sterkt fakultet, med oppdatert, relevant og praksisnær profesjonsutdanning i fokus.

Westerdals institutt for kommunikasjon og design

Kjernen i Westerdals institutt for kommunikasjon og design ligger i å utvikle og formidle et budskap, uansett om det er gjennom ord, tekst, bilde, design eller i det tredimensjonale rommet.

Under fagområdene kommunikasjon og design ligger fellesnevnere som kreativitet, strategi, problemløsing, ideutvikling, formidling, konseptutvikling og visualisering.

Dette er noe som ligger forankret i alle studieprogrammene og danner det faglige grunnlaget. Alle studieprogrammene har en praktisk rettet profil med det teoretiske, metodiske og vitenskapelige som en grunnpilar. På instituttet handler det om å kommunisere på forskjellige plattformer eller arenaer for å skape forandring gjennom en god løsning og opplevelser.

Institutt for scenekunst, musikk og studio

Institutt for scenekunst, musikk og studio er faglig forankret i det praktiske, skapende og utøvende kunstfaglige område og har sin plass i kunst- og kulturfeltets fulle bredde.

Instituttet tilbyr syv ulike bachelogradsstudier og disse utdanner til utøvende og skapende kunstnere i populærmusikk og scenekunst, til låtskrivere, musikkprodusenter, designere og prosjektledere med en praktisk-teoretisk tilnærming. Studentene drar særlig nytte av den tverrfaglige kompetansen ved instituttet gjennom en rekke samarbeidsprosjekter.

Den faglige staben er bredt sammensatt og har en stor andel utøvende og skapende kunstnere som er aktive nasjonalt og internasjonalt. Underviserne besitter høy faglig kompetanse og bidrar gjennom individuell veiledning til studentenes utvikling gjennom utforskning, kritisk tenkning, refleksjon og metode.

Instituttet har som mål å være delaktige i den kunstfaglige diskursen og være en synlig premissleverandør i våre fagområder. I forskningssammenheng har Institutt for scenekunst, musikk og studio et særlig ansvar for arbeid med og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid. Instituttet driver også forskningsvirksomhet i musikkproduksjon og i feltet prosjektledelse kunst og kreativ næring.

Instituttet Norges dansehøyskole

Norges dansehøyskole ble etablert i 1966, som Norges første institusjon for høyere danseutdanning. I 2019 ble Norges dansehøyskole slått sammen med Høyskolen Kristiania, og ble da et eget institutt under School of Arts, Design, and Media.  

Instituttet samarbeider med andre faglig relaterte institutter, som sammen danner grunnlag for en relevant og praksisnær profesjonsutdanning. 

Instituttet er faglig forankret i det praktiske, skapende og utøvende, og tilbyr en bachelorgrad i dans med pedagogikk, med to mulige fordypninger i jazzdans og samtidsdans. 

Studentene jobber mye praktisk i dansestudio, og blir samtidig i teoretiske fag blir utfordret til refleksjon, undring og diskusjon. Den faglige staben har en stor andel utøvende og skapende kunstnere som er og har vært aktive nasjonalt og internasjonalt. 

Internasjonale samarbeid sikrer et høyt nivå på utdanningen, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Instituttet har som mål å være delaktige i den kunstfaglige diskursen, og formidle kunstnerisk utviklingsarbeid.

Instituttet Musikkteaterhøyskolen

Musikkteaterhøyskolen ble i 2019 et eget institutt under Høyskolen Kristiania, School of Arts, Design, and Media. Instituttet arbeider tverrfaglig med andre relaterte studieprogram. Målet er å tilby en relevant og praksisnær utdanning, innen ​musikkteater. 

Studentene jobber både teoretisk og praktisk for å utvikle sin kunstneriske og tekniske kompetanse. Den faglige staben har en stor andel utøvende og skapende kunstnere som er og har vært aktive i scenekunstfeltet.  

Gjennom utvekslingsavtaler med andre universiteter og høyskoler ivaretar instituttet et høyt faglig nivå på utdanningen, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.