Studenter lager modell.
Bachelor
Studielengde:3 år

Eksponerings­design

Dette er Norges eneste Bachelor i eksponeringsdesign, en grad som brukes i en rekke spennende bransjer – fra retail og filminnspillinger, til motevisninger og boligstyling.
OpptakÅpent
Studenter lager modell.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift i Norge eller utlandet som en del av denne utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om utveksling til blant annet Danmark, Italia, Tyskland eller Storbritannia. 
 • Gjesteforelesere

  Har gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er utvidet. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  57 400 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Som eksponeringsdesigner er du med på å fortelle merkevarehistorier på måter som skiller seg ut. Du kan jobbe med å designe kulisser til salgsutstillinger i butikkvinduer eller messeområder. Du kan være scenograf eller rekvisitør på filminnspillinger og motevisninger, og du kan til og med jobbe med boligstyling. Mulighetene er mange, og de starter med en bachelorgrad i eksponeringsdesign!

Ved å studere eksponeringsdesign vil du jobbe med konseptutvikling innen merkevarekommunikasjon, samt konseptutvikling til fysiske butikker, museer og utstillingsarenaer. Du vil lære om boligstyling og scenografi og jobbe både fysisk og digitalt.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 232.5 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

15 stp.

7.5 stp.

22.5 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.
 • DVK2100Digitale verktøy 2 - Innføring i VR, AR og Mixed reality

  Emnet har som hensikt å gi studentene en innføring i og kunnskap om virtuell virkelighet (engelsk: virtual reality forkortet VR) og utvidet virkelighet (engelsk: augmented reality forkortet AR) som digitale verktøy.

  Studentene i emnet Digitale verktøy 2 vil også få en innføring i begrepet hybrid virkelighet også omtalt som mixed reality (MR), som en sammenslåing av virkelige og virtuelle verdener for å produsere nye miljøer og visualiseringer, der fysiske og digitale objekter eksisterer samtidig og samhandler i sanntid. Mixed reality foregår ikke utelukkende i den fysiske eller virtuelle verden, men er en hybrid av virkelighet og virtuell virkelighet.

  I løpet av emnet skal studentene gruppevis kunne designe og skape konsepter til prototyper innen virtuell virkelighet, utvidet virkelighet og/eller mixed reality løsninger. Samt forstå de konseptuelle og tekniske rammene i produksjonen av disse.

 • BOS2100Boligstyling

  Emnet gir en innføring i å jobbe med boligstyling, hvor innsikt og analysearbeid står sentralt for å forstå både selger og kjøper som målgrupper. Arbeid med kundekonsultasjon, interiørveiledning og boligfotografering vil bli belyst. Emnet vektlegger også forståelsen hos studentene innen trender og mote. Samtidig som studenten i dette emne skal få innføring i logistikk, budsjettering og praktisk fremdriftsplaner. Emnet vil også fokusere på gjenbruk, reparasjon, resirkulering og grønn transport innen boligstyling. Studenten vil gjennom studiebesøk og forelesning fra eksterne gjesteforeleser få innblikk i bransjens oppbygning, muligheter og utfordringer.

 • SCS2100Scenografi og studiodekorasjon

  Emnet har som formål å gi studentene innsikt i teoretisk og praktisk arbeid innen scenografi, scenisk design og studiodekorasjon.

  I den teoretiske delen gis en innføring i dramaturgi, bærekraftig produksjon og grunnleggende scenografiarbeid. Studentene skal gjennom dette oppnå en dypere teoretisk forståelse av det å jobbe med scenografi for ulike kunstfaglige og audiovisuelle produksjoner.

  I den praktiske delen av emnet oversettes teorien til praksis. Studentene tilegner seg her grunnleggende praktisk og teknisk kunnskap om research, manusanalyse, konseptutvikling, visuell presentasjon og praktisk håndverk. Den scenografiske research, tekstanalyse, skisser, tegninger, modeller og materialforståelse vil stå sentralt. Studentene skal også få kunnskap om begrepet Art Department på film, da med fokus på scenografi, kostyme, sminke og rekvisitter.

  Emnet vil ha flere studiebesøk, workshops, ekskursjoner og besøk av eksterne gjestelærere fra relevante norske produksjoner innen film og scenekunst.

 • PLE2102Prosjektledelse

  Emnet introduserer studentene til prosjekt som organisasjons- og arbeidsform. Prosjektet kjennetegnes ved at de er avgrenset i tid, har definerte mål og gjennomføres med gitte ressurser. Emnet legger særlig vekt samarbeid og kommunikasjon.

  • Prosjektarbeid som arbeidsform
  • Initiering og organisering av prosjekter
  • Målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter
  • Prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon
 • DSA2100Designerens samfunnsansvar

  Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som designer. Dette gjøres gjennom designmetodisk utforskning av samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere ("wicked problems"). Studenten skal utvikle et bevisst forhold til seg selv som en integrert del av samfunnet, og det ansvaret dette innebærer som designer og fagperson. Emnet skal gi kunnskap om hvordan miljø, økonomi og sosial ansvar er tett knyttet sammen med bærekraftig utvikling.

 • BEK3100Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven avslutter et treårig utdanningsløp og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet for studieprogrammet Bachelor i eksponeringsdesign. Emnet består av et selvvalgt eksponeringsdesign prosjekt, samt et skriftlig arbeid som knytter den ferdige designløsningen til relevant teori.

  Bacheloroppgaven starter med at studenten utvikler en skriftlig prosjektskisse, som danner utgangspunktet for det praktiske prosjektet (se nærmere beskrivelse av prosjektskissen under læringsaktiviteter).

 • KOD206Designforskningsmetoder

  I emnet tilegner studentene seg en større metodisk selvstendighet som vil komme dem til gode i den avsluttende bacheloroppgaven. Studentene blir oppfordret til å se på design som en utforskende prosess og designeren som en «reflekterende praktiker». Gjennom forelesninger og praktiske øvelser lærer de om utvalgte metoder for datainnsamling, -generering og -analyse med relevans til de representerte designdisiplinene. Kunnskap om metoder og teknikker lært tidligere i studieløpene utveksles i et flerfaglig fellesskap. Refleksjon rundt egen og andres metodebruk inngår som en sentral del av emnet med mål om å fremdyrke større selvstendighet og forståelse.

 • UTV999BA30Utveksling
 • BRA3100Brandscapes

  In an era where design plays a pivotal role in how brands communicate their identities, the idea of 'Brandscapes' has emerged as a revolutionary concept. This module delves deep into the relationship between interior architecture, design, and the articulation of retail brand identity and broadens this understanding to encapsulate brand communication in public domains.

  The course objective is to acquaint students with the evolution and significance of Brandscapes in the contemporary design landscape while exploring how interior architecture is a compelling medium for brand communication, influencing perceptions and engagement.

  The course will equip students with in-depth knowledge of essential tools and methodologies for creating and analyzing Brandscapes. The focus of the course is Integrated Brand Communication while creating a cohesive brand narrative across various touchpoints, ensuring a seamless brand experience.

 • PRA383Praksis (Eksponeringsdesign)

  Dette emnet gir studenten en mulighet til å utforske sitt eget fagfelt gjennom praktisk arbeid i samarbeid med en arbeids- eller oppdragsgiver utenfor høyskolen. Emnet har fokus på samspillet mellom teori, praksis og profesjonell erfaring fra arbeidslivet. Det å oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen sitt fagfelt nasjonalt eller internasjonalt, samt muligheten til å bygge relasjoner og etablere et kontaktnett står sentralt.

  Studenten må utføre minst ett selvstendig faglig relevant arbeid i praksisperioden. Gjennom perioden skal studentene reflektere rundt arbeidserfaringen og dokumentere arbeidet den gjør. Emnet avsluttes med en praksisrapport som demonstrerer studentens erfaringer, observasjoner og refleksjoner fra arbeidserfaringen. Samt en arbeidsprøve som viser en faglig prestasjon og som belyser fagfeltet, som studenten utdanner seg til.

  Målet for praksisplassen er at studenten skal få et innblikk i arbeidshverdagen og den profesjonelle praksisen fra sitt fagfelt. Studenten skal i praksisperioden benytte ferdigheter og kunnskaper den har tilegnet seg så langt i studiet, til å oppnå erfaring og praktisk kunnskap gjennom arbeidet ved bedriften.

  Praksisperioden har en varighet på et semester og studenten skal selv søke plass hos relevant praksissted i Norge eller i utlandet.

  En praksisveileder oppnevnt ved praksisplassen vil ha ansvar for å følge studenten, bistå læringsprosessen og aktivt ta ansvar for nødvendig progresjon. Praksisveileder legger, i samarbeid med studenten, opp planer for studentens arbeid ved praksisstedet. Studenten skal også ha en faglig veileder og kontaktperson ved Høyskolen Kristiania. Hen er tilgjengelig for student og praksisveileder etter behov.

  Det inngås en kontrakt mellom bedriften og høyskolen, for å sikre faglig innhold i praksisperioden. Bedriften forplikter seg til å gi erfaring innen følgende punkter:

  • befaring/møter i oppstartsfase og underveis i prosjekt
  • designstrategi
  • designskisser / utarbeiding av designforslag
  • presentasjon for kunde
  • ferdigstilling og dokumentasjon av designløsning
  • oppfølging av avsluttede prosjekter

  I tillegg må studenten følge den relaterte undervisningen ved høyskolen, og løse oppgaver knyttet til dette.

  For å få ta emnet må studenten sende inn et motivasjonsbrev, og informasjon om mulig ønsket tentativt praksissted på vårsemesteret.

 • SGD3200Selvvalgt designprosjekt

  Emnet består av et praktisk designprosjekt hvor studentene skal skrive sin egen brief innenfor parametere definert av emneansvarlig. Studentene kan jobbe individuelt eller i en gruppe på maksimalt to personer. Studenten(e) må velge en faglig retning eller område innenfor studieprogrammets rammer.

  Emnet viderefører erfaringer og kunnskap fra tidligere emner studenten har hatt de første 4. semestrene ved studiet Bachelor i eksponeringsdesign. Emnet har som mål å øke studentenes selvstendighet og evne til faglig utforskning. Samtidig skal emnet gi relevant kunnskap for fremtidig arbeidsliv og virke.

Hva kan du bli?

Med en bachelorgrad i eksponeringsdesign åpner det seg mange spennende dører ut i arbeidslivet. Du kan jobbe inn vare- og detaljhandelen, i kommunikasjonsbyråer, produksjonsselskaper eller drive egen virksomhet. Som eksponeringsdesigner kan du også jobbe som

Rebecca og klassekameratene i fokusert arbeid

Fant drømme­utdanningen på tredje forsøk

Rebecca (23) har valgt et studium som lar henne kombinere lidenskap med det hun er flinkest til.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  I tillegg til fagstaben ved studiet, inviterer vi mange relevante og interessante gjestelærere inn i undervisningen. 

 • Slik er studiehverdagen

  Vi har små klasser, med tett oppfølging fra dyktige forelesere og gjesteforelesere fra bransjen. Det er kort avstand mellom teori og praksis, mellom studenter og forelesere, Norge og resten av verden, mellom studier og jobb.

  Hverdagen består av en kombinasjon av forelesninger og praktiske arbeidsoppgaver. Som student vil du også ta en aktiv del i forskning og kunstneriske utviklingsprosjekter ved vårt institutt. Forskningsgruppen Typ-0. Lab er tilknyttet bachelor i eksponeringsdesign.

  Studieprogrammet legger stor vekt på internasjonalisering. Les mer om våre tverrfaglige, internasjonale samarbeid med skoler i Düsseldorf og Milano nederst på siden

Jeg har bakgrunn innen design, arkitektur og film. Dette er det eneste studiet av sitt slag i Europa, og vi jobber mye kreativt i verkstedene våre.

Livet som student

Vi har et nært forhold til studentene våre og studentene til hverandre. Vi setter humor, lek og eksperimentering høyt, og utfordrer studentene til å utforske nye måter å være kreative på.

Vi tror på det å jobbe praktisk, og gjerne tverrfaglig. Derfor vil fasilitetene våre være de samme som de som møter deg når du skal ut i arbeidslivet.

Kristiania har sentrumsnære og moderne lokaler, med fasiliteter som kafeer, biblioteker, lesesaler og møterom. Her finner du også Karrieresenteret, Studentklinikken og en helt egen startup-inkubator, hvor du som student og gründer kan få god veiledning. Målet er at alle skal få en spennende og minnerik studiehverdag, også utenfor klasserommet!

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter