Sist oppdatert 8. februar 2023

Høyskolen Kristiania, Fagskolen Kristiania og deres til enhver tid hel- eller deleide datterselskaper (heretter samlet referert til som Kristiania, “skolen”, eller “vi”/ “oss”) er å betrakte som et konsern som deler visse digitale systemer. Vi har innført avanserte sikkerhetstiltak, inkludert strengt begrenset tilgang, og personopplysninger deles bare når det er lovlig, nødvendig og hensiktsmessig. 

Personopplysninger er alle former for informasjon og vurderinger som direkte eller indirekte knyttes til deg som enkeltperson. Opplysninger som ikke alene kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor opplysningen forekommer sammen med andre data likevel utgjøre en personopplysning. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og e-postadresse.

Kristiania behandler personopplysninger med respekt og forsiktighet, og i samsvar med Europarlaments- og Rådsforordning (EU) 679/2016 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (GDPR) og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Les også våre sider om forskningsetikk ved Kristiania.

Personvern