Bachelor
Studielengde:3 år

HR og personal­ledelse

Hvordan skape gode arbeidsplasser der mennesker er engasjerte i jobben sin? Dette studiet er starten på en spennende karriere for deg som vil jobbe med HR og ledelse.
OpptakÅpent

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om utveksling til blant annet Australia, Vietnam eller Spania. Les mer nederst på siden. 
 • Tett på arbeidslivet

  Du løser reelle caser for aktører i arbeidslivet og møter spennende gjesteforelesere.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  38 800 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen og Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

I løpet av et liv tilbringer vi i snitt 68.632 timer på jobb. Derfor er det viktig med en meningsfull arbeidshverdag med trivsel og engasjement.

Du lærer hva som motiverer mennesker til å samarbeide og utvikle seg. Du får kunnskap om samfunnet vårt, psykologi, arbeidsmetoder og organisasjonsutvikling. Du lærer om den nordiske modellen der ledere og medarbeidere har tillit hverandre, og der partene jobber sammen for å nå økonomiske og strategiske mål. Med bachelor i HR og personalledelse lærer du å ivareta medarbeidere gjennom hele ansattreisen.  

Studiet lærer deg gullrekka som arbeidsgivere etterspør:

 • kunnskap om rekruttering
 • utvikling av medarbeidere og ledere
 • styrking av arbeidsmiljøet
 • forvaltning av arbeidsgiveransvaret og arbeidsrett

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

7.5 stp.

15 stp.

7.5 stp.

15 stp.

15 stp.
 • BØK2101Bedriftsøkonomi

  Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

  Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.

 • RKU2100Rekruttering og kompetanseutvikling

  Emnet tar for seg aktuelle teoretiske og praktiske problemstillinger relatert til HRs operative ansvarsområde i forbindelse med rekruttering, kompetanse- og medarbeiderutvikling.

  Det å forstå og analysere organisasjonens overordnede mål og strategi er et sentralt utgangspunkt for HR praksiser. HRs operative ansvarsområder er å bidra til å skape verdi gjennom vekst og utvikling for både individ, gruppe og organisasjonen som helhet. I denne sammenheng vil HR praksisene innebære rekruttering, onboarding, kompetanseutvikling og mobilisering av medarbeidere.

 • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode

  Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

  Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i valget av kvalitative og kvantitative metoder, metoder for datainnsamling, teoriforankring og analyseteknikker. Studentene får også en innføring i akademisk lesing og skriving, kildehåndtering og vurdering av etiske problemstillinger knyttet til forskning.

 • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • SAM3100Samfunnsøkonomi

  Emnet vil omhandle følgende tema:

  • Hva er samfunnsøkonomi?
  • Produksjon og produkttilbud
  • Etterspørsel etter konsumgoder
  • Elementær markedsøkonomi
  • Monopol og monopolistisk konkurranse
  • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
  • Kollektive goder og eksterne virkninger
  • Arbeidsmarkedet
  • Innføring i makroøkonomiske begreper
  • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
  • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
  • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
  • Handel og internasjonal økonomi
  • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
  • Finans- og gjeldskrisene
 • BCR3103Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling innenfor bachelorstudiets fagområde som skal besvares i oppgaven. Oppgaven skal være forankret i relevant teori og studentene skal presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

  1. Empirisk oppgave

  I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

  Anonyme spørreundersøkelser

  • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
  • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

  Bruk av eksisterende data (sekundærdata)

  • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
  • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

  Eksperiment

  • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

  Intervju

  • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
  • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
  • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
  • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

  Observasjon

  • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

  Tekst/dokument/innholds- analyse

  • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
  • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

  Metodetriangulering

  • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

  2. Teoretisk oppgave

  • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
  • Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.
  • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

  3. Prosjektoppgave

  • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.
  • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende.
  • Studentene skal knytte prosjektet opp til aktuell teori på fagfeltet, og en prosjektoppgave stiller like krav til teori og teoretisk diskusjon som en empirisk oppgave. En prosjektoppgave skal vurderes basert på det akademiske arbeidet som leveres.
  • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
  • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

  Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

 • FHP1102Forhandling og påvirkning

  Emnet består av to hovedtemaer, forhandling og påvirkning. Studentene får en innføring i ulike typer forhandlinger med fokus på fordelingsforhandlinger, integrasjonsforhandlinger, flerpartsforhandlinger og mekling, og de forskjellige stadier i forhandlinger. Videre vil det bli lagt vekt på analyse, forberedelser, prosedyrer, teknikker og gjennomføring av forhandlinger. Studentene skal lære å planlegge en påvirkningsstrategi ved hjelp av en helhetsmodell for påvirkning. Videre skal de få kjennskap til og kunne benytte sosialpsykologiske påvirkningsprinsipper, både for å få gjennomslag for egne perspektiver og for å forstå hva de vil si å bli utsatt for påvirkning. Studentene vil lære seg å skille mellom etisk og uetisk praksis av universelle påvirkningsprinsipper, og vil kunne øke sin gjennomslagskraft og sette sunne grenser mot press i forhandlinger. Undervisningen er case- og dialogorientert, og studentene vil få kompetanse i forhandlings- og påvirkningssituasjoner som er relevante i en HR-kontekst, som f.eks. i lønnsforhandlinger, nedbemanning, konfliktløsing eller mekling på arbeidsplassen mm.

 • IAR2101Arbeidsrett

  Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor individuell arbeidsrett:

  • Innføring i arbeidsrett
  • Innføring i juridisk metode
  • Ansettelser
  • Likebehandling og vern mot diskriminering
  • Arbeidsavtalen
  • Rettigheter og plikter
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Arbeidsmiljø
  • Arbeidstid
  • Lønn, ferie og feriegodtgjørelse
  • Sykdom og arbeidsforhold
  • Permisjoner
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Opphør av arbeidsforhold
  • Kollektiv arbeidsrett og forhandlinger
 • KVM3100Kvantitativ metode

  Emnet gir en innføring i kvantitative konsepter og analysemetoder som er sentrale for empirisk samfunnsvitenskapelig forskning og dermed for å produsere troverdig kunnskap i det praktiske liv. Hensikten med kurset er å lære studentene å innhente, behandle og analysere data og tolke og forstå resultatene fra forskjellige statistiske analyseteknikker, samt formidle denne kunnskapen. Følgende statistiske analyseteknikker er de viktigste:

  • Beskrivende statistikk
  • Kji-kvadrattesten
  • Korrelasjonsanalyse
  • Variansanalyse
  • Enkel regresjonsanalyse

  Videre vil analyseteknikker som multippel regresjonsanalyse, clusteranalyse og faktoranalyse bli demonstrert.

 • SHR3100Strategisk HR og organisasjonsutvikling

Hva kan du bli?

Med Bachelor i HR og personalledelse kan du jobbe i offentlig, privat og ideell sektor. Tidligere studenter har blant annet fått jobb som:

 • HR-ansvarlig i en mindre bedrift med ansvar for HR fra A-Å
 • Teamleder med personalansvar i driftsavdeling.
 • Rekrutterer i bemanningsselskap
 • HR-konsulent i en kommune med ansvar for arbeidsrettslig rådgiving
 • HR-businesspartner i en større organisasjon med fokus på strategisk utvikling
 • HMS-leder med ansvar for helse, miljø og sikkerhet
 • Kompetanseleder med ansvar for leder- og medarbeiderutvikling
HR-studenten Kaja Bugge

Kaja får betalt for å finne den perfekte matchen

Når du elsker å bli kjent med mennesker, hvorfor ikke gjøre karriere av det? Det gjorde tidligere HR-student Kaja, som nå jobber som rekrutterer for Telenor.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi 

  • Kristiania er kjent for et sterkt fagmiljø innen fagområdene HR og ledelse, som stadig brukes som eksperter i de store mediene. Våre studier er utviklet etter råd fra arbeidsgivere og partene i arbeidslivet, slik at du allerede under studiene får kunnskapen og erfaringen som trengs får å gå rett ut i jobb.
  • Vi samarbeider blant annet med HR Norge, noe som sørger for at studiet er tidsriktig og oppdatert på nye trender.
  • Vi har profilerte forskere og forelesere som selv har lang erfaring fra arbeidslivet, noe du som student vil merke i løpet av utdanningen.
 • Slik er studiehverdagen

  • Vår pedagogikk har gjort at våre studier scorer høyt i studentundersøkelser, og våre studenter driver selv flere aktive organisasjoner og foreninger som gjør at du kommer enda tettere på bransjen du utdanner deg til.
  • Med dyktige gjesteforelesere fra både det offentlige og næringslivet, samt mulighet for å søke praksis, får du oppdatert kunnskap for morgendagens arbeidsliv.
  • Gjennom studiet jobber du med caser fra arbeidslivet i klassen, der teorien settes ut i praksis. Det er ikke uvanlig at gode oppgaver presenteres for bedriften som har blitt jobbet med. På Kristiania legger vi vekt på et godt klassemiljø, og vi tror på tett kontakt og dialog mellom studenter og faglige. Våre forelesere har flere års erfaring fra næringslivet med HR-relatert arbeid, og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere.
Jeg har jobbet med HR og som leder, og bygger bro mellom teorien og det som faktisk skjer i arbeidslivet.

Livet som student

Som HR-student på Kristiania vil du være en del av et yrende og utviklende fagmiljø, hvor markedsføring, arbeid i team og ledelse sees fra flere perspektiver. Du vil ha muligheten til å bli kjent med studenter ved andre utdanninger, og bygge nettverk allerede under studiene. Vi jobber tett på bransjen, og du vil være godt rustet til å tre ut i arbeidslivet etter endt utdanning. 

Vi vet at det å være student handler om mye mer enn å studere. Derfor jobber vi hele tiden med å ivareta studentene våre, både gjennom sosiale arrangementer, foreninger og tett oppfølging. Hos oss kan du bli med på alt fra konserter og fester, til filmvisninger og sosiale hyggekvelder. Målet vårt er at alle skal få en spennende studiehverdag – også utenfor klasserommet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål