Tre studenter snakker sammen.
Studielengde:3 år

Digital markeds­føring

Vil du bli en av bransjens dyktigste markedsførere? Med denne komplette bachelorgraden innen digital markedsføring får du verktøyene som trengs for en spennende karriere.
OpptakÅpent
Tre studenter snakker sammen.

Nøkkelinformasjon

 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Digital markedsføring er en utdanning som kombinerer markedsføring og teknologi. Studiet er tett på bransjen, og du får både praktiske og teoretiske ferdigheter. Dette gir deg etterspurt kompetanse i et fagfelt som er i konstant endring. Praktiske gruppeoppgaver gir deg erfaring med viktige verktøy og plattformer.

På dette studiet lærer du blant annet å

 • lage godt innhold som treffer målgruppen
 • utvikle digitale markedsstrategier
 • planlegge og gjennomføre digitale kampanjer
 • analysere og kontrollere effekt av tiltak

  Studiemodell

  Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
  Totalt 180 studiepoeng
  60 studiepoeng
  1. semester
  2. semester

  • DIV2100Digitale verktøy og kanaler

   Hensikten med emnet er å gi studenten forståelse for hvordan forskjellige verktøy, kanaler og sosiale medier bidrar i digital markedsføring. Emnet tar markedsføringsteori ut i praksis i forskjellige digitale kanaler og med aktuelle digitale verktøy. Studenten vil bli kjent med markedsføringsmulighetene som finnes i kjøpte, eide og fortjente kanaler, og vil utforske hvordan ulike digitale tjenester kan benyttes til å bygge og skape trafikk til et nettsted eller en nettbutikk. Arbeidet involverer etablering og promotering av egen digital virksomhet. Studentene blir også presentert ulike sertifiseringer og hjelpemidler for å erverve seg ny kunnskap på egenhånd, slik at de kan holde seg oppdatert i et marked i kontinuerlig endring, også i fremtiden.

  • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode

   Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

   Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i valget av kvalitative og kvantitative metoder, metoder for datainnsamling, teoriforankring og analyseteknikker. Studentene får også en innføring i akademisk lesing og skriving, kildehåndtering og vurdering av etiske problemstillinger knyttet til forskning.

  • BØK2101Bedriftsøkonomi

   Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

   Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.

  • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

   Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

   https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

  • DES3100Design Thinking

   Dette er et innovasjonsemne som gjennomgår grunnleggende prinsipper og metoder for designtenkning og designutøvelse. Emnet fokuserer på en praktisk analytisk forståelse for hvordan man genererer brukerinnsikt og designer produkter, tjenester og kommunikasjon. Emnet omhandler samarbeidende prosesser, co-creation, med smidige metoder som design thinking og konseptskriving i tillegg til «customer journey mapping» o.a. Studentene vil få innblikk i designprosessers ulike faser, med spesielt fokus på innsiktsgenerering.

  • SDM3101Strategi og datadreven markedsføring

   Markedsføreres rolle innebærer å ta beslutninger som gjør bedriften konkurransedyktig, og både strategi og data trengs for å styre disse beslutningene. Emnet gir studentene forståelse for at effektiv digital markedsføring innebærer å jobbe strategisk og datadrevet. Det belyser sammenhengen mellom data og strategi. I emnet lærer studentene å trekke ut innsikt fra data og bruke disse som grunnlag for utvikling og evaluering av digitale strategier og taktikker. Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utarbeide og videreutvikle en markedsstrategi. I tillegg belyser emnet hvordan det digitale skaper nye muligheter og utfordringer for strategiarbeidet. Emnet er todelt hvor den ene delen fokuserer mer på strategi og den andre delen fokuserer mer på datadreven markedsføring.

  • KVM3100Kvantitativ metode

   Emnet gir en innføring i kvantitative konsepter og analysemetoder som er sentrale for empirisk samfunnsvitenskapelig forskning og dermed for å produsere troverdig kunnskap i det praktiske liv. Hensikten med kurset er å lære studentene å innhente, behandle og analysere data og tolke og forstå resultatene fra forskjellige statistiske analyseteknikker, samt formidle denne kunnskapen. Følgende statistiske analyseteknikker er de viktigste:

   • Beskrivende statistikk
   • Kji-kvadrattesten
   • Korrelasjonsanalyse
   • Variansanalyse
   • Enkel regresjonsanalyse

   Videre vil analyseteknikker som multippel regresjonsanalyse, clusteranalyse og faktoranalyse bli demonstrert.

  • PPP3201Presentasjon, profesjon og praksis

   Praktisk erfaring fra fagfeltet er etterspurt innen digital markedsføring i arbeidslivet. Emnet kombinerer praktiske og teoretiske forberedelser til arbeidslivet med profesjonell og praktisk erfaring fra en bedrift eller organisasjon.

   Emnet er todelt. I presentasjons-/ profesjonsdelen av emnet forberedes studenten på bransje og arbeidsliv gjennom undervisning og søkeprosess for praksisplass. Her dannes profesjonsgrunnlaget som studenten vil ha nytte av både i praksisperioden, i jobbsøkerprosessen og i arbeidslivet etter endt studietid. I praksisdelen av emnet arbeider studenten heltid på selvvalgt praksisplass og deltar aktivt i kommunikasjons- og markedsføringsarbeidet. Gjennom perioden skal studentene reflektere rundt arbeidserfaringen og dokumentere prosessen.

  • BCR3103Bacheloroppgave

   Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling som skal besvares i oppgaven. Videre skal studentene presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

   1. Empirisk oppgave

   I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

   Anonyme spørreundersøkelser

   • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
   • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

   Bruk av eksisterende data

   • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
   • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

   Eksperiment

   • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

   Intervju

   • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
   • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
   • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
   • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

   Observasjon

   • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

   Tekst/dokument/innholds- analyse

   • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
   • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

   Metodetriangulering

   • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

   2. Teoretisk oppgave

   • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
   • Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.
   • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

   3. Prosjektoppgave

   • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.
   • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende.
   • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
   • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

   Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

  Hva kan du bli?

  Foto av Thomas Strypet

  Thomas (25) og nesten alle de andre han studerte med på Kristiania, gikk rett ut i jobb etter studiene.

  Møt fagmiljøet

  • Hvordan jobber vi

   Bachelor i digital markedsføring bringer sammen det beste fra kommunikasjon og teknologi.

   En av studiets nøkkelfaktorer er praktisk arbeid. Forelesere fra bransjen og oppgaver med reelle kunder gir studentene innsikt og åpner dører til et innovativt miljø.

   Gjennom samhandling får studentene praktisert og anvendt fagstoff, og opparbeider seg ferdigheter til å løse komplekse problemstillinger.

  • Slik er studiehverdagen

   Vårt studium scorer høyt i studentundersøkelser, og våre studenter driver selv flere foreninger – deriblant Linjeforeningen for digital markedsføring og Crux. Dette bidrar til at de kommer tett på bransjen som de utdanner seg til.

   Med dyktige gjesteforelesere og praksis for alle får studentene våre relevant og oppdatert kunnskap til mestring av morgendagens arbeidsliv.

  Når jeg ser fornøyde arbeidsgivere tilby studentene fast jobb før de engang har levert bacheloroppgaven, da vet jeg at vi utdanner digitalmarkedsførerne markedet trenger.

  Slik er søknadsprosessen

  Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
  • Viktige frister

   Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  • Behandlingstid

   For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  • Slik søker du

   På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  • Semesterregistring

   Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

   SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  • Lånekassen

   Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  • Støtte og tilrettelegging

   Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  • Mitt Kristiania

   Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  • Studentbevis

   Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

  Hva lurer du på?

  Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
  En ung person med oppsatt blondt hår, iført en rød langermet topp og en halskjede, smiler og poserer med hendene på hoftene på en bygate, med uskarpt bylandskap i bakgrunnen.

  Ofte stilte spørsmål

  Les mer om våre studenter