Kvinnelig student viser frem en bok med illustrasjoner til to andre kvinner.
Bachelor
Studielengde:3 år

Grafisk design

Godt design er bra for både samfunnsliv og næringsliv! Derfor er grafiske designere fra Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design så ettertraktet på jobbmarkedet.
OpptakÅpent
Kvinnelig student viser frem en bok med illustrasjoner til to andre kvinner.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en designbedrift som en del av utdanningen. Les mer!
 • Fornøyde studenter

  Dette studiet hadde ifølge Studiebarometeret 2023 noen av landets mest fornøyde studenter.
 • Gjesteforelesere

  Har gjesteforelesere med ekspertkompetanse og dagsaktuell erfaring fra bransjen.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er utvidet. Frist for å levere opptaksprøve finner du i Mitt Kristiania. Les mer om opptaksprøvene her. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

  Det er krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende. Du må også levere opptaksprøve
 • Pris

  57 400 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Grafisk design handler om å finne visuelle løsninger på kommunikasjonsoppgaver av alle slag. Det er et kreativt, praktisk og intellektuelt fagområde med mange spennende muligheter for deg som er kreativ, og du vil tilegne deg ferdigheter som er etterspurt i et arbeidsmarked og samfunn i stadig endring.

I tillegg til praktiske og tekniske ferdigheter krever bransjen at designere kan utvikle konsepter, forstå målgrupper og kritisk evaluere egne og andres løsninger. Derfor har studieprogrammet også en del teori, som hjelper deg til å forstå faget i et større perspektiv.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

7.5 stp.

22.5 stp.

7.5 stp.

22.5 stp.
 • MOF2100Markedsføring og forbrukeratferd

  Emnet gir en innføring i markedsføring som fag, teknikker og forretningsfilosofi. Det undervises i markeds- og målgruppeanalyse, markedsstrategi, markedsplanlegging, effektmåling og kontroll. Det legges særlig vekt på hvordan forbrukeren orienterer seg i markedet, kundens ulike beslutningsprosesser og resultatet av disse beslutningene. Andre sentrale temaer er relasjons- og samfunnsperspektiver på markedsføring samt markedskommunikasjon.

  Emnet inneholder følgende elementer:

  • Markedsføring som fag, teknikk og forretningsfilosofi
  • Analyser av marked/målgruppe og markedsstrategi
  • Markedsplan
  • Gjennomføring av markedsaktiviteter
  • Markedskommunikasjon
  • Relasjonsmarkedsføring og SD-logikk
  • Kjøpsatferd
  • Etiske aspekter
 • VID2103Visuell identitet

  Emnet gir en innføring i utvikling av visuelle identiteter forankret i strategiske designprosesser. Med «visuell identitet» menes her bruken av visuelle virkemidler i produkters, tjenesters, organisasjoners og bedrifters kommunikasjonsflater, som gjør at de fremstår med en egen identitet i markedet.

  Studentene lærer å uforme komplekse visuelle systemer hvor de visuelle elementene primært forstås som identitetsskapende og der helhetstenking i alle kommunikasjonsflater, medier og interaksjonspunkter står sentralt.

  Videre lærere studentene om hvordan virksomheter kan bruke visuelle identiteter for å nå strategiske mål, og om hvordan en strategisk designprosess struktureres. De tilegner seg kunnskap om verktøy og metoder som brukes for å strategisk forankre designløsninger og -konsepter samt hvordan tjenestedominant logikk kan brukes for å utvikle merkevarer og designløsninger.

 • SGD2100Samfunnsansvar i grafisk design

  Emnet gir en innføring i mulighetene grafisk designere har til å jobbe for positive samfunnsendringer og vektlegger refleksjon rundt designerens rolle i samfunnet. Begreper som universell utforming, bærekraft og ‘wicked problems’ utforskes på ulike nivåer og gjennom ulike tilnærminger.

 • GDK2100Grafisk designkritikk

  Emnet gir en innføring i designkritikk som faglig disiplin og metode for kritisk refleksjon. Målet er at studentene, gjennom normkritisk vurdering av designprosjekter og fenomener innen designbransjen og designutdanning, skal videreutvikle sin evne til å reflektere kritisk over og gjennom egne designprosjekter.

 • VAL999-7ADMValgemne
 • BAO386Bacheloroppgave (grafisk design)

  Bacheloroppgaven avslutter et treårig utdanningsløp og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet for studieprogrammet. Emnet består av et selvvalgt grafisk design-prosjekt, samt et skriftlig arbeid som knytter den ferdige designløsningen til relevant teori.

  Bacheloroppgaven starter med at studenten utvikler en skriftlig prosjektskisse, som danner utgangspunktet for det praktiske prosjektet (se nærmere beskrivelse av prosjektskissen under læringsaktiviteter).

 • KOD206Designforskningsmetoder

  I emnet tilegner studentene seg en større metodisk selvstendighet som vil komme dem til gode i den avsluttende bacheloroppgaven. Studentene blir oppfordret til å se på design som en utforskende prosess og designeren som en «reflekterende praktiker». Gjennom forelesninger og praktiske øvelser lærer de om utvalgte metoder for datainnsamling, -generering og -analyse med relevans til de representerte designdisiplinene. Kunnskap om metoder og teknikker lært tidligere i studieløpene utveksles i et flerfaglig fellesskap. Refleksjon rundt egen og andres metodebruk inngår som en sentral del av emnet med mål om å fremdyrke større selvstendighet og forståelse.

 • KUG3100Kunstnerisk utforskende grafisk design

  Emnet gir en innføring i grafisk design som en kunstnerisk utforskende praksis, og gir studenten en grunnleggende introduksjon til kunstnerisk utviklingsarbeid som forskningstradisjon.

  Med utgangspunkt i et gitt tema skal studenten i løpet av emnet utarbeide et selvstendig kunstorientert prosjekt der det legges særlig vekt på faglig selvutvikling gjennom utforskning og eksperimentering. Prosjektet skal fungere som et frirom fristilt hensyn til målgrupper og oppdragsgivere, der studentenes egne faglige interesser og intellektuelle nysgjerrighet danner grunnlaget for arbeidet. Prosjektet skal resultere i et selvstendig verk eller sluttprodukt som innleveres og presenteres i slutten av emnet.

  Et sentralt mål med prosjektarbeidet er opparbeidelse av ny innsikt, erkjennelse eller kunnskap innenfor det/de områdene som utforskes. I forlengelse av dette legger emnet derfor også vekt på refleksjon rundt eget arbeid og prosess.

 • SGD3100Selvvalgt grafisk design-prosjekt

  Emnet gir studenten mulighet til å gjennomføre et selvdefinert grafisk design-prosjekt som bygger videre på kunnskap og erfaring fra tidligere emner i studiet. Studenten identifiserer selv en problemstilling og skriver en brief knyttet til et personlig, faglig, samfunnsmessig eller annet tema, og løser dette ved hjelp av relevante innsikts-, design- og arbeidsmetoder og med referanse til selvvalgt litteratur.

 • BRF3100Bransjeforståelse

  Emnet gir en innføring i problemstillinger knyttet til bevisstgjøring av hvordan en fremstår som designer og potensiell arbeidssøker, samt grunnleggende kunnskap om å starte, drive og promotere en bedrift. Studentene utarbeider prosjektplaner, viser hvordan de legger frem tilbud for en potensiell kunde, inngår kontrakt, budsjetterer og fakturerer. Emnet gir en grunnleggende innføring i opphavsrett, designbeskyttelse og juridiske rettigheter som designer.

 • PGD3100Praksis som grafisk designer

  Emnet gir profesjonell erfaring med arbeid innen grafisk design. I praksisperioden jobber studentene i en bedrift med reelle prosjekter og oppdragsgivere. Emnet gir et innblikk i den profesjonelle arbeidshverdagen samt mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor bransjen. Gjennom perioden skal studentene dokumentere deres praktiske arbeid, og gi skriftlig evaluering og oppsummering av sine erfaringer i form av en prosessjournal. Studentene følger også enkelte undervisningsøkter på høyskolen.

  En utfyllende kontrakt mellom høyskolen og praksisstedet stadfester hva kandidaten skal ha mulighet til å arbeide med i perioden. For hver kandidat oppnevnes en praksisveileder på praksisstedet. Praksisveileder bør være grafisk designer. Veileder skal følge studenten i deres læreprosess og aktivt ta ansvar for nødvendig progresjon.

  Studenten er selv ansvarlig for å finne relevant praksissted som skal forhåndsgodkjennes av emneansvarlig.

 • UTV999-30Utveksling

Hva kan du bli?

Klart du kan leve av å designe! Som grafisk designer kan du jobbe i mange ulike bransjer og videreutvikle deg i mange ulike retninger. Våre tidligere studenter gjør det skarpt overalt i bransjen og i hele landet. Her er et lite utvalg av hvor de jobber:

   Bilde av Tim Allum Nilsen

   Tim fikk drømmejobben som grafisk designer

   Etter at Tim Allum Nilsen tok Bachelor i grafisk design ved Kristiania, kapret han raskt drømmejobben i Tank.

   Møt fagmiljøet

   • Slik jobber vi

    På Bachelor i grafisk design hos Kristiania, ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og designjobber vi hovedsakelig prosjektbasert og praktisk. Oppgaver løses individuelt, eller i gruppe, og i dialog med veiledere, medstudenter og i tilfeller med brukere og kunder. Typiske undervisningsformer er seminarer, gruppeveiledninger og studentpresentasjoner. Studiet inneholder også ferdighetstrening som gjennomføres i form av intensive workshops eller seminarer. Kontekstuell, historisk og teoretisk forståelse for faget opparbeides gjennom deltagelse i forelesninger, diskusjoner og gjennom skriftlig argumentasjon.

    Sjekk ut vår digitale avgangsfestival for School of Arts, Design, and Media. Her får avgangsstudentene ved Westerdals institutt for film og medier, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for scenekunst og Institutt for musikk presenterer sine bachelor- og avgangsprosjekter.

   Grafisk design er en intellektuell og kreativ praksis. Derfor krever vi både teoretisk forståelse og formgivingsferdigheter, så du kan bidra til å løse dagens og framtidas kommunikasjonsproblemer.

   Livet som student

   Den store fordelen med å studere på Kristiania er at vi har fasiliteter i verdensklasse, og at vi har samlet alle de kreative fagmiljøene under ett. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene.

   Vi vet at det å være student handler om mye mer enn å studere. Derfor jobber vi hele tiden med å ivareta studentene våre, både gjennom sosiale arrangementer, foreninger og tett oppfølging. Hos oss kan du bli med på alt fra konserter og fester, til filmvisninger og sosiale hyggekvelder. Målet vårt er at alle skal få en spennende studiehverdag – også utenfor klasserommet.

   Slik er søknadsprosessen

   Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
   • Viktige frister

    Søknadsfristen er 15. april. Opptaksprøve må leveres innen søknadsfristen. Les mer om opptaksprøvene her. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli. 
    Les mer
   • Behandlingstid

    På dette studiet søker du studieplass og laster opp opptaksprøven innen søknadsfristen. Basert på opptaksprøve og eventuell rangering, sendes studietilbud til søkere i løpet av de første ukene i juli.
    Les mer
   • Slik søker du

    På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
    Les mer
   • Semesterregistring

    Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
    Les mer
   • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

    SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
    Les mer
   • Lånekassen

    Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
    Les mer
   • Støtte og tilrettelegging

    Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
    Les mer
   • Mitt Kristiania

    Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
    Les mer
   • Studentbevis

    Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
    Les mer

   Hva lurer du på?

   Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
   Bildelenke til veiledningsside.

   Ofte stilte spørsmål

   Les mer om våre studenter