Foto av kvinnelig og mannlig student ved et bord som ser i en bok sammen.
Bachelor
Studielengde:3 år

Anvendt psykologi

Hvordan kan vi bruke psykologi til å forstå individer, grupper og samfunn? Med kunnskap om anvendt psykologi får du viktig kompetanse for en rekke ulike yrker.
OpptakÅpent
Foto av kvinnelig og mannlig student ved et bord som ser i en bok sammen.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Videre studiemuligheter

  Du har mange muligheter etter studiene, se oversikt nederst på siden.
 • Utveksling

  Du kan søke om utveksling. Les mer nederst på siden.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  46 900 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen og Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Psykologi søker å finne svar på spørsmål om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. Bachelor i anvendt psykologi fra Kristiania utruster deg med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i mange situasjoner og i mange yrker

Denne utdanningen gir deg et solid teoretisk grunnlag,og gir deg kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i mange ulike situasjoner og yrker. Du lærer blant annet om:

 • Utviklingspsykologi – hvordan menneskers kognitive, emosjonelle og sosiale egenskaper utvikles og endres over tid.
 • Kognitiv psykologi – hva påvirker vår oppmerksomhet, hukommelse, språk, beslutninger og motivasjon +++.

 I ditt siste semester har du obligatorisk praksis i en bedrift eller organisasjon der du intervjuer eller observerer ansatte, identifisere deres behov og utarbeide løsninsforslag.

  Studiemodell

  Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
  Totalt 180 studiepoeng
  60 studiepoeng
  1. semester
  2. semester

  20 stp.

  10 stp.

  10 stp.

  10 stp.

  10 stp.
  • PSY200Psykisk helse og emosjoner

   Emnet gir en innføring i ulike måter å forstå psykisk helse på. Emnet fokuserer på ulike faktorer som kan bidra til god psykisk helse og uhelse. Emnet gir en innføring i de mest sentrale psykiske lidelsene. Videre vil emnet ta for seg emosjoner. I den anledning, vil en se på hvordan emosjoner utvikles og funksjonen de har for menneskets psykiske helse, kognitive prosesser og sosiale relasjoner.

  • PSY201Kognitiv psykologi

   Kognitiv psykologi er studiet av mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, persepsjon, sansning, bevissthet, beslutningstaking, handlinger, motivasjon, emosjoner og problemløsning. I emnet lærer studenten om prosessene som ligger bak hvordan vi tar til oss, tolker, bearbeider, bruker og bevarer informasjon. Emnet vil omhandle studier av både generelle kognitive funksjoner samt individuelle forskjeller i kognisjon.

  • PSY202Kvantitativ og kvalitativ metode

   Forskningsmetode står sentralt i akademisk virksomhet, og emnet har som formål å utruste studenten med kunnskap for å selvstendig kunne benytte slike metoder. Emnet tar for seg både kvalitative og kvantitative vitenskapelige metoder og forutsetningene for å anvende distinkte metoder i psykologiske undersøkelser. Studentene lærer om mulighetene og begrensningene til ulike kvalitative og kvantitative metoder, og jobber aktivt med å forstå og evaluere andres vitenskapelige arbeider. Emnet omfatter strategier for forskningsdesign, datainnsamling og analysearbeid og legger vekt på etiske og praktiske hensyn en forsker må ivareta. Ved fullført emne er studentene i stand til å benytte kvantitative og kvalitative metoder til å sammenstille, analysere og tolke data.

  • VAL999-30Valgemner

   Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

   https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

  • UTV999BA30Utveksling
  • PSY300Statistisk analyse

   Statistisk analyse omfatter forskningsmetoder som benytter seg av tallmateriale for å beskrive og trekke slutninger om forhold og egenskaper i verden. Innen psykologi benyttes statistisk analyse for å kunne danne tydelige bilder om hvordan egenskaper, trekk, og andre psykologiske variabler er representert i enten utvalg eller i en populasjon. Sentralt for statistisk analyse står slutningsstatistikk, som har formål om å generalisere kunnskap fra utvalg til den aktuelle populasjonen.

   Emnet tar for seg utredningsmetoder for deskriptiv statistikk, som gjennomsnitt, median, standardavvik, korrelasjonsdesign og regresjonsanalyser. Videre tar emnet for seg sentrale tilnærminger innen slutningsstatistikk, som t-test, variansanalyse og tilhørende signifikanstesting, som har som formål å avdekke om tilgjengelige data kan generaliseres til en større populasjon.

  • PSY301Psykologisk teori i praksis

   Psykologisk fagkunnskap kan anvendes i mange typer arbeid og som grunnlag for videre utdanning. I dette emnet vil studentene få kartlagt hvor i arbeidslivet det er behov for deres kompetanse, og mulige veier videre etter endt utdanning. Studentene skal undersøke bedrifters mulige behov og utfordringer, og basert på psykologisk teori fremlegge et hypotetisk løsningsforslag. Studentene skal ideelt sett være i direkte kontakt med en bedrift ved å intervjue ansatte eller observere bedriften. Studenten står selv ansvarlig for å komme i kontakt med en slik bedrift. Eventuelt kan studenten oppsøke informasjon om arbeidslivets behov på andre måter, for eksempel gjennom jobbsøknadsportaler, og bruke dette til å kartlegge hvor deres kompetanse kan anvendes.

   Emnet vil gi studenten trening i å formidle egen kompetanse, og vil gi muligheten til å vise mulige arbeidsgivere hva de kan bistå med. I tillegg vil studenten få trening i å skrive CV og jobbsøknad, og få tips til hvordan de kan søke for å finne relevant arbeid.

  • BPS300Bacheloroppgave i psykologi

   Bacheloroppgaven er en avsluttende oppgave der studentene skal enten (a) gjennomføre et empirisk prosjekt og skrive en forskningsartikkel, eller (b) gjennomføre et strukturert litteratursøk og skrive en litteraturstudie. Målet er at studentene skal fremvise kunnskap ved å utrede psykologisk teori, samt demonstrere analytiske ferdigheter ved å definere og besvare en konkret problemstilling.

  • VAL999MA-10Spesialiseringsemne
  • VAL999MA-10ASpesialiseringsemne

  Hva kan du bli?

  I Norge er det et stort behov for kandidater med god forståelse for menneskelige relasjoner og individuelle behov i alt fra kommunale tjenester til kommunikasjonsbransjer.

  Med en bachelor i anvendt psykologi får du kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i en rekke ulike yrker, og som i liten grad vil bli erstattet av teknologiske løsninger i fremtiden.

  Psykologi benyttes i mange ulike yrker hvor man må vite hvordan mennesker fungerer og er av stor nytte på mange felt, fra kommunale tjenester, administrasjon og kommunikasjon, helsearbeid, rådgivning og i arbeid med barn og unge.

  Bilde av Madelene Berntsen

  Praksisplassen snudde fremtidsplanene på hodet  

  Bachelorgraden i psykologi snudde opp ned på Madelenes fremtidsplaner og lærte henne noe viktig om seg selv

  Møt fagmiljøet

  • Slik jobber vi

   Gjennomgående i bachelorprogrammet er vi opptatt av hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes for å løse ulike problemstillinger innenfor ulike områder av arbeidslivet. Kunnskap om hvordan psykologi kan anvendes i ulike situasjoner og kontekster er viktig i arbeid med mennesker, og bachelorprogrammet legger derfor vekt på å fremheve nytteverdien av psykologisk teori og forskning i praksis.

   Du vil møte våre forskere og fagansatte, men du vil også møte eksterne forelesere med ekspertise innenfor sine respektive fagfelt. 

  • Slik er studiehverdagen

   For å sikre best mulig læringsutbytte vil studiet bestå av ulike undervisnings- og læringsformer. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsformer og andre studieformer som krever mer aktiv studentdeltakelse, som forelesninger og seminarer, kasus og problembasert gruppearbeid, prosjektoppgaver og studentpresentasjoner.  
  Det er viktig for meg å bli kjent med studentene. Da kan jeg nemlig tilpasse undervisningen med eksempler og aktiviteter på en måte som gir mest utbytte for dem.

  Livet som student

  Studenttilværelsen består av mer enn forelesninger! Som student ved School of Health Sciences på Kristiania får du tilgang til våre førsteklasses fasiliteter, og du blir en del av et stort og mangfoldig studentmiljø. Vi inviterer deg også til ulike sosiale sammenkomster der du kan bli kjent med dine medstudenter.

  Slik er søknadsprosessen

  Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
  • Viktige frister

   Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
   Viktige frister
  • Behandlingstid

   For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
   Les mer
  • Slik søker du

   På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
   Les mer
  • Semesterregistring

   Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
   Les mer
  • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

   SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
   Les mer
  • Lånekassen

   Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
   Les mer
  • Støtte og tilrettelegging

   Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
   Les mer
  • Mitt Kristiania

   Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
   Les mer
  • Studentbevis

   Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.
   Les mer

  Hva lurer du på?

  Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
  En ung person med oppsatt blondt hår, iført en rød langermet topp og en halskjede, smiler og poserer med hendene på hoftene på en bygate, med uskarpt bylandskap i bakgrunnen.

  Ofte stilte spørsmål