Studenter i forelesning.
Bachelor
Studielengde:3 år

Psykologi og psykisk helse

Hvordan kan vi bruke psykologi til å forstå individer, grupper og samfunn? Med dette bachelorstudiet får du bred og relevant kunnskap om psykologi som du kan bruke i mange ulike yrker. I tillegg får du opptaksgrunnlaget du behøver for å søke opptak til mastergrad i klinisk psykologi i utlandet.
OpptakÅpent
Studenter i forelesning.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet Frankrike eller Australia.
 • Videre studiemuligheter

  Du har mange muligheter etter studiene, se oversikt nederst på siden. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  46 900 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen og Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Du får kunnskapen til å forstå hvilke faktorer som påvirker menneskets utvikling og hva som ligger bak kognitive prosesser og menneskelig adferd. Du lærer om hvilke psykologiske faktorer som gjør seg gjeldende i arbeidslivet og om tiltak som fremmer motivasjon og læring. Du lærer også om psykiske lidelser hos både barn, unge og voksne.

I løpet av studietiden møter du emner som (med forbehold om endringer):

 • Utviklingspsykologi
 • Biologisk psykologi og atferd
 • Pedagogisk psykologi
 • Abnormal psykologi

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

20 stp.

10 stp.

10 stp.

10 stp.

10 stp.
 • PSY202Kvantitativ og kvalitativ metode

  Forskningsmetode står sentralt i akademisk virksomhet, og emnet har som formål å utruste studenten med kunnskap for å selvstendig kunne benytte slike metoder. Emnet tar for seg både kvalitative og kvantitative vitenskapelige metoder og forutsetningene for å anvende distinkte metoder i psykologiske undersøkelser. Studentene lærer om mulighetene og begrensningene til ulike kvalitative og kvantitative metoder, og jobber aktivt med å forstå og evaluere andres vitenskapelige arbeider. Emnet omfatter strategier for forskningsdesign, datainnsamling og analysearbeid og legger vekt på etiske og praktiske hensyn en forsker må ivareta. Ved fullført emne er studentene i stand til å benytte kvantitative og kvalitative metoder til å sammenstille, analysere og tolke data.

 • PSY201Kognitiv psykologi

  Kognitiv psykologi er studiet av mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, persepsjon, sansning, bevissthet, beslutningstaking, handlinger, motivasjon, emosjoner og problemløsning. I emnet lærer studenten om prosessene som ligger bak hvordan vi tar til oss, tolker, bearbeider, bruker og bevarer informasjon. Emnet vil omhandle studier av både generelle kognitive funksjoner samt individuelle forskjeller i kognisjon.

 • PSY203Biologisk psykologi og atferd

  Emnet vil ha hovedfokus på hjernens funksjon og struktur. Dette inkluderer de nevrobiologiske prosessene som er grunnlaget for menneskets psykologiske funksjoner og atferd, samt psykopatologiske og mentale tilstander. Emnet omhandler blant annet hjernens og nervesystemets oppbygning, signaloverføring og psykofarmakologi, sansning, emosjoner og høyere kognitive prosesser, herunder læring og hukommelse.

 • PSY204Abnormal psykologi

  Abnormal psykologi omhandler psykopatologi, læren om det vi kaller psykiske lidelser. Emnet gir en innføring i kjennetegn ved psykiske lidelser blant barn og voksne og de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som kan bidra til utviklingen av og opprettholdelse av psykiske lidelser. Det legges særlig vekt på sentrale trekk, utbredelse, forløp, og komorbiditet. Videre tar emnet for seg både hvordan psykisk helse kan fremmes og hvordan psykiske lidelser kan forebygges på individ-, gruppe og samfunnsnivå. Emnet gir i forlengelse av dette, et innblikk i relevante metoder som benyttes i utredning, forebygging og behandling av psykiske lidelser, med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver.

 • VALUTV999-15Valgemner eller utveksling
 • PSY300Statistisk analyse

  Statistisk analyse omfatter forskningsmetoder som benytter seg av tallmateriale for å beskrive og trekke slutninger om forhold og egenskaper i verden. Innen psykologi benyttes statistisk analyse for å kunne danne tydelige bilder om hvordan egenskaper, trekk, og andre psykologiske variabler er representert i enten utvalg eller i en populasjon. Sentralt for statistisk analyse står slutningsstatistikk, som har formål om å generalisere kunnskap fra utvalg til den aktuelle populasjonen.

  Emnet tar for seg utredningsmetoder for deskriptiv statistikk, som gjennomsnitt, median, standardavvik, korrelasjonsdesign og regresjonsanalyser. Videre tar emnet for seg sentrale tilnærminger innen slutningsstatistikk, som t-test, variansanalyse og tilhørende signifikanstesting, som har som formål å avdekke om tilgjengelige data kan generaliseres til en større populasjon.

 • PSY302Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Arbeids- og organisasjonspsykologi omhandler psykologiske faktorer og prosesser som har relevans for aktører i arbeidslivet, fra ansatte til ledere, bedrifter og organisasjoner. Arbeidsplassen er en arena for både mestring og suksess, men også stress, konflikter, og store omveltninger. Emnet gir en innføring i sentral teori, empiri og metoder innen temaer tilknyttet den enkelte arbeidstaker, så vel som til større grupper som gruppebaserte prosjekter, bedrifter og organisasjoner.

 • PSY303Utviklingspsykologi: vansker hos barn og unge

  Emnet har fokus på de utviklingsstiene som skiller seg fra normal utvikling både nevrologisk og atferdsmessig. Det rettes søkelys mot utviklingsforstyrrelser, herunder nevroutviklingsforstyrrelser som språk- og lærevansker, autismespekterforstyrrelser og oppmerksomhetsforstyrrelser. Emnet tar også for seg atferdsvansker og psykopatologi, og gir herunder en innføring i de vanligste emosjonelle vanskene hos barn og unge. Emnet har i tillegg et fokus på relasjonsbygging med barn og unge, og ulike tiltak som kan iverksettes hos barn og unge med vansker.

 • PSY304Pedagogisk psykologi
 • BPS300Bacheloroppgave i psykologi

  Bacheloroppgaven er en avsluttende oppgave der studentene skal enten (a) gjennomføre et empirisk prosjekt og skrive en forskningsartikkel, eller (b) gjennomføre et strukturert litteratursøk og skrive en litteraturstudie. Målet er at studentene skal fremvise kunnskap ved å utrede psykologisk teori, samt demonstrere analytiske ferdigheter ved å definere og besvare en konkret problemstilling.

Hva kan du bli?

Med en bachelorgrad i psykologi og psykisk helse åpner det seg mange spennende dører ut i arbeidslivet. Utdanningen er bred og kan benyttes i en rekke ulike stillinger og yrker. Du blir også godt rustet til å arbeide med psykisk helse og psykiske lidelser, blant annet i skoler, barnehager eller andre kommunale tilbud. Du kan jobbe med miljøarbeid, rådgivning eller veiledning og vil være en viktig støttespiller for mennesker som av ulike årsaker sliter med psykologiske utfordringer.

Dette bachelorstudiet er bygget etter kriteriene i Europsy, og gir deg opptaksgrunnlaget du behøver dersom du planlegger å ta videreutdanning innen klinisk psykologi i utlandet.

Foto av Henrik Kassimi

Henrik studerer psykologi for å kunne hjelpe andre

– Jeg kan ikke tenke meg noe mer givende enn å hjelpe andre mennesker.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  For å sikre best mulig læringsutbytte vil studiet bestå av flere ulike undervisnings- og læringsformer. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsformer (som forelesninger og seminar) og andre studieformer som krever mer aktiv studentdeltakelse.

  I første rekke vil følgende arbeids- og undervisningsformer benyttes:

  • Forelesninger og seminarer
  • Kasus og problembasert gruppearbeid
  • Prosjektoppgaver/studentpresentasjoner/oppgaver (individuelle og i grupper)
  • Medstudentrespons
  • Refleksjonsnotater
  • Feltøvelser og ferdighetstrening
  • Selvstudium og eksamensforberedelser
Her vil du møte mange engasjerte forelesere med god kompetanse innenfor psykologifaget, samt kliniske psykologer. Undervisningen er forskningsbasert og vil gi deg kunnskap om de komplekse faktorene som påvirker oss mennesker.

Livet som student

Studenttilværelsen består av mer enn forelesninger! Som student ved School of Health Sciences på Kristiania får du tilgang til våre førsteklasses fasiliteter, og du blir en del av et stort og mangfoldig studentmiljø. Vi inviterer deg også til ulike sosiale sammenkomster der du kan bli kjent med dine medstudenter.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter