Bachelor
Studielengde:3 år

Digital markedsføring og salgsledelse

Dette er en internasjonalt anerkjent bachelorgrad, som gir deg gode jobbutsikter. Med kompetanse innen både digital markedsføring og salg blir du ettertraktet i en rekke spennende bransjer.
OpptakÅpent

Nøkkelinformasjon

 • Unikt studium

  Det eneste studiet av sitt slag i Norge og anerkjent som en topp internasjonal salgsutdanning!
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet USA eller Vietnam. Les mer nederst på siden.
 • Gjesteforelesere

  Har gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  38 800 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen og Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Alle bedrifter og organisasjoner har noe de vil selge, enten det er varer eller tjenester. Studiets kombinasjon av markedsføringsfag, salg og salgsledelse gir deg kompetansen du trenger for både å jobbe med markedsføring og bli en profesjonell salgsleder i bedrift til bedrift-markedet (B2B).

Du lærer blant annet:

 • nøkkelfaktorer for å lykkes med salg og markedsføring på B2B markedet
 • å utvikle og lede salgsorganisasjoner
 • å skape gode kundeopplevelser
 • digital markedsføring og forbrukeratferd
 • kunsten å overtale, forhandlinger
 • å bruke digitale salgsverktøy og kunstig intelligens i salgsarbeidet. 

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

15 stp.

15 stp.

15 stp.

15 stp.
 • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode

  Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

  Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i valget av kvalitative og kvantitative metoder, metoder for datainnsamling, teoriforankring og analyseteknikker. Studentene får også en innføring i akademisk lesing og skriving, kildehåndtering og vurdering av etiske problemstillinger knyttet til forskning.

 • BØK2101Bedriftsøkonomi

  Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

  Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.

 • SFK2100Salg: Forhandlinger og kanaler

  Emnet fokuserer på sammensetning av komplette salgs- og forsyningskjeder, fra råstoff til kunde. Formålet er å få kunnskap om strategier for etablering og utvikling av kjeder bestående av samarbeidende virksomheter som ivaretar ulike salgskanaler, vareflyt, krav til bærekraft og utvikling av kunde/leverandørrelasjon i forsyningsleddene.

  Som en integrert del av emnet skal studenten kunne identifisere forhandlingssituasjoner i business-to-business kontekster, og få innsikt i å organisere og gjennomføre forhandlinger som ledd i utvikling av en forsyningskjede.

 • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • KVM3100Kvantitativ metode

  Emnet gir en innføring i kvantitative konsepter og analysemetoder som er sentrale for empirisk samfunnsvitenskapelig forskning og dermed for å produsere troverdig kunnskap i det praktiske liv. Hensikten med kurset er å lære studentene å innhente, behandle og analysere data og tolke og forstå resultatene fra forskjellige statistiske analyseteknikker, samt formidle denne kunnskapen. Følgende statistiske analyseteknikker er de viktigste:

  • Beskrivende statistikk
  • Kji-kvadrattesten
  • Korrelasjonsanalyse
  • Variansanalyse
  • Enkel regresjonsanalyse

  Videre vil analyseteknikker som multippel regresjonsanalyse, clusteranalyse og faktoranalyse bli demonstrert.

 • SAM3100Samfunnsøkonomi

  Emnet vil omhandle følgende tema:

  • Hva er samfunnsøkonomi?
  • Produksjon og produkttilbud
  • Etterspørsel etter konsumgoder
  • Elementær markedsøkonomi
  • Monopol og monopolistisk konkurranse
  • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
  • Kollektive goder og eksterne virkninger
  • Arbeidsmarkedet
  • Innføring i makroøkonomiske begreper
  • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
  • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
  • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
  • Handel og internasjonal økonomi
  • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
  • Finans- og gjeldskrisene
 • BCR3103Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling innenfor bachelorstudiets fagområde som skal besvares i oppgaven. Oppgaven skal være forankret i relevant teori og studentene skal presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

  1. Empirisk oppgave

  I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

  Anonyme spørreundersøkelser

  • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
  • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

  Bruk av eksisterende data (sekundærdata)

  • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
  • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

  Eksperiment

  • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

  Intervju

  • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
  • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
  • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
  • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

  Observasjon

  • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

  Tekst/dokument/innholds- analyse

  • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
  • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

  Metodetriangulering

  • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

  2. Teoretisk oppgave

  • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
  • Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.
  • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

  3. Prosjektoppgave

  • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.
  • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende.
  • Studentene skal knytte prosjektet opp til aktuell teori på fagfeltet, og en prosjektoppgave stiller like krav til teori og teoretisk diskusjon som en empirisk oppgave. En prosjektoppgave skal vurderes basert på det akademiske arbeidet som leveres.
  • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
  • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

  Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

 • BMS2100Bedriftsmarkedsføring og salgsstrategier

  Bedriftsmarkedsføring og salgsstrategier handler om hvordan man jobber med markedsføring mot private og offentlige organisasjoner - ofte kalt B2B-markedsføring - og hvordan dette skiller seg fra markedsføring mot forbrukere. B2B-markedsføring er ofte mer komplisert enn forbrukermarkedsføring og krever ofte andre typer virkemidler og stiller andre krav til markedsstrategier.

  Risikoen både for kjøper og selger i B2B-markedet er ofte langt større enn i forbrukermarkedet - samtidig som B2B-markedet er langt større en forbrukermarkedet, både når det gjelder antallet jobber og omsetning av varer og tjenester. Dette gjør det til et relevant og viktig tema å vite noe om.

  Dette emnet gir deg en innføring i markedsføring på bedriftsmarkedet og dekker bla. temaer som: Hvordan B2B skiller seg fra forbrukermarkedet, hvordan skapes verdi i B2B-markedet, hvordan kjøper organisasjoner i B2B-markedet og hvilke salgsstrategier finnes på dette markedet?

  I en stadig mer datadreven verden og økt kompleksitet i markedene er dataanalyse viktigere enn noen gang. Å forstå dataanalyse og kunne gjennomføre enkle analyser er derfor en viktig del av emnet.

 • SPR3100Strategisk prising

  Prising og prisbeslutninger er et komplekst, men særdeles viktig tema innen markedsføring. Tradisjonelt er prisbeslutninger knyttet til bedriftsøkonomiske kostnadsbetraktninger, men i dette kurset vil også forbrukeratferd og konkurranse være elementer som bør inngå i en prisbeslutning. Mer konkret vil kurset blant annet inneholde følgende temaer:

  • Kostnadskalkyler
  • Breakeven analyser
  • Prediksjon av responser knyttet til prisendringer
  • Prissegmentering
  • Assortementsprising
  • Auksjonsprising og forhandlinger
  • Strategisk betydning av prisbeslutninger
  • Bundling
 • SAL3101Salgsledelse

  Det sentrale målet med emnet er å forstå hvilke utfordringer en salgsleder må løse for å nå organisasjonens salgsmål. Emnet er således ikke et emne i salg, men et emne i å lede et salgsapparat og nå salgsmål gjennom andre. Målet er at studentene skal bli i stand til å organisere, lede og måle et salgsapparat.

  Emnet er delt i to deler:

  Del én starter med å introdusere hva salgsledelse er, deretter diskuteres mål og budsjetter, samt hvordan organisere og lede et salgsapparat for å gjennomføre den valgte strategien. En salgsleder oppnår resultater gjennom sine selgere. Derfor er fokuset på ledelse av salgsapparatet, der viktige temaer er rekruttering, motivering, salgstrening, lønn, kompensasjon og insentiver. Vi skal arbeide med lønnsomhetsanalyse av salgsaktiviteter og med evaluering av salgsinnsats.

  Del to er en praktisk tilnærming til faget gjennom simulering/case hvor studentene får en virkelighetsnær opplevelse av faget.

  Emnet har følgende temaer:

  • Introduksjon til salgsledelse
  • Salgsorganisering
  • Salgsplan, salgsmål og budsjettering
  • Ledelse av selgere
  • Motivering av salgsstyrken
  • Salgstrening og opplæring
  • Rekruttering og ansettelser
  • Lønn, kompensasjon og insentiver
  • Evaluering av salgsprestasjoner
 • DSR3100Digitale salgsverktøy og relasjonsmarkedsføring

  Digitalisering har påvirket mange bedrifter og for mange har det resultert i lavere inntjening og mindre lojale kunder.

  I denne situasjonen blir det viktig for bedrifter å fokusere på to ting: 1) Bedre relasjonen til sine kunder (spesielt i en digital verden) og 2) i større grad formalisere de prosessene som styrker disse relasjonene. Det første punktet øker kundelojaliteten og det andre sørger for at bedrifter gjør dette så effektivt som mulig. Disse to punktene er også hovedfokuset i dette kurset.

  Her vil du lære hvordan relasjonsmarkedsføring kan være en viktig kilde til økt konkurranseevne ved å bygge sterke relasjoner, spesielt i digitale salg. Du vil også lære om hvilke prosesser som må være på plass for å lykkes med relasjonsmarkedsføring. I løpet av kurset vil du også stifter bekjentskap med noen av de systemene som selgere brukere for å bygge disse relasjonene og målet er at du skal få en grunnleggende forståelse for noen av disse systemene.

Hva kan du bli?

Etter studiet kan du for eksempel jobbe som:

 • Key Account Manager (KAM), ansvar for å utvikle strategiske samarbeid med eksisterende kunder og opprette nye gode kundeforhold. 
 • Salgssjef,  ansvar for bedriftens overordnede salgsvirksomhet og for å lede og videreutvikle salgsteamet. 
 • Markedssjef,  ansvar for markedsavdelingen og for å utvikle gode kunderelasjoner. Markedsjefen er også ofte en del av bedriftens ledergruppe. 
 • Produktsjef, ansvar for design, lansering og salgskampanjer for et bestemt produkt/ produktlinje. 
 • Selger, ansvar for å representere selskapet slik at produktene blir solgt, enten til markedet, til private eller til offentlige virksomheter. 
 • Forretningsutvikler, arbeidsoppgaver som å vurdere og analysere markedet, å etablere nye virksomheter/ forretningsenheter, å lage forretningsplaner og utforme forretningsmodeller.  
Foto av Christoffer Bergstrøm ved bord og kaffelkopp.

Slik fikk Christoffer sjefsjobb og ble kåret til «Årets talent»

Christoffer Bergstrøm gikk raskt fra å være selger til å bli salgsdirektør i IT-selskapet House of Control. Nå har han ansvaret for den internasjonale ekspansjonen i selskapet. Her deler han sine tips til hvordan du kan klatre karrierestigen.

Møt fagmiljøet

 • Hvordan jobber vi

  Kristiania er kjent for et sterkt fagmiljø innen fagområdene HR, markedsføring og kommunikasjon, som stadig brukes som eksperter i de store mediene. Våre studier er utviklet etter råd fra arbeidsgivere og bransjene, slik at du allerede under studiene får kunnskapen og erfaringen som trengs får å gå rett ut i jobb.

  Vi har profilerte forskere og forelesere som selv har lang erfaring fra arbeidslivet, noe du som student vil merke i løpet av utdanningen.

 • Slik er studiehverdagen

  Bachelor i digital markedsføring og salgsledelse scorer høyt i studentundersøkelser og i forelesningssalen involveres du dagsaktuelle caser og øvelser. Våre forelesere er engasjerte og legger vekt dialog og aktivitet i læringsprosessen.

  Med dyktige gjesteforelesere fra både det offentlige og næringslivet, samt mulighet for praksis, får du oppdatert kunnskap som gjør deg attraktiv i morgendagens arbeidsliv.

Etter 30 år i skjæringspunktet mellom næringslivet og akademia ser jeg behovet i markedet for økt kompetanse innen salg og markedsføring. Jeg brenner for å gi deg praktisk og teoretisk kunnskap som gir deg varierte og spennende jobbmuligheter»

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål