Studenter i forelesning.
Studielengde:3 år

Digital markedsføring og salgsledelse

Dette er en internasjonalt anerkjent bachelorgrad, som gir deg gode jobbutsikter. Med kompetanse innen både digital markedsføring og salg blir du ettertraktet i en rekke spennende bransjer.
OpptakStengt
Studenter i forelesning.

Nøkkelinformasjon

 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen og Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Alle bedrifter og organisasjoner har noe de vil selge, enten det er varer eller tjenester. Studiets kombinasjon av markedsføringsfag og salgsledelse gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell salgsleder i bedrift til bedrift-markedet (B2B).

Du lærer blant annet om

 • å utvikle og lede gode salgsstrategier
 • å organisere, lede og måle et salgsapparat
 • å skape gode kundeopplevelser
 • digital markedsføring og forbrukeratferd
 • hvordan forhandle

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • BØK2101Bedriftsøkonomi

  Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

  Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.

 • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode

  Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

  Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i valget av kvalitative og kvantitative metoder, metoder for datainnsamling, teoriforankring og analyseteknikker. Studentene får også en innføring i akademisk lesing og skriving, kildehåndtering og vurdering av etiske problemstillinger knyttet til forskning.

 • SFK2100Salg: Forhandlinger og kanaler

  Emnet fokuserer på sammensetning av komplette salgs- og forsyningskjeder, fra råstoff til kunde. Formålet er å få kunnskap om strategier for etablering og utvikling av kjeder bestående av samarbeidende virksomheter som ivaretar ulike salgskanaler, vareflyt, krav til bærekraft og utvikling av kunde/leverandørrelasjon i forsyningsleddene.

  Som en integrert del av emnet skal studenten kunne identifisere forhandlingssituasjoner i business-to-business kontekster, og få innsikt i å organisere og gjennomføre forhandlinger som ledd i utvikling av en forsyningskjede.

 • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • KVM3100Kvantitativ metode

  Emnet gir en innføring i kvantitative konsepter og analysemetoder som er sentrale for empirisk samfunnsvitenskapelig forskning og dermed for å produsere troverdig kunnskap i det praktiske liv. Hensikten med kurset er å lære studentene å innhente, behandle og analysere data og tolke og forstå resultatene fra forskjellige statistiske analyseteknikker, samt formidle denne kunnskapen. Følgende statistiske analyseteknikker er de viktigste:

  • Beskrivende statistikk
  • Kji-kvadrattesten
  • Korrelasjonsanalyse
  • Variansanalyse
  • Enkel regresjonsanalyse

  Videre vil analyseteknikker som multippel regresjonsanalyse, clusteranalyse og faktoranalyse bli demonstrert.

 • SAM3100Samfunnsøkonomi

  Emnet vil omhandle følgende tema:

  • Hva er samfunnsøkonomi?
  • Produksjon og produkttilbud
  • Etterspørsel etter konsumgoder
  • Elementær markedsøkonomi
  • Monopol og monopolistisk konkurranse
  • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
  • Kollektive goder og eksterne virkninger
  • Arbeidsmarkedet
  • Innføring i makroøkonomiske begreper
  • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
  • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
  • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
  • Handel og internasjonal økonomi
  • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
  • Finans- og gjeldskrisene
 • BCR3103Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling som skal besvares i oppgaven. Videre skal studentene presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

  1. Empirisk oppgave

  I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

  Anonyme spørreundersøkelser

  • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
  • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

  Bruk av eksisterende data

  • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
  • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

  Eksperiment

  • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

  Intervju

  • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
  • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
  • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
  • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

  Observasjon

  • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

  Tekst/dokument/innholds- analyse

  • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
  • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

  Metodetriangulering

  • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

  2. Teoretisk oppgave

  • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
  • Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.
  • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

  3. Prosjektoppgave

  • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.
  • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende.
  • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
  • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

  Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

 • BMS2100Bedriftsmarkedsføring og salgsstrategier

  Bedriftsmarkedsføring og salgsstrategier handler om hvordan man jobber med markedsføring mot private og offentlige organisasjoner - ofte kalt B2B-markedsføring - og hvordan dette skiller seg fra markedsføring mot forbrukere. B2B-markedsføring er ofte mer komplisert enn forbrukermarkedsføring og krever ofte andre typer virkemidler og stiller andre krav til markedsstrategier.

  Risikoen både for kjøper og selger i B2B-markedet er ofte langt større enn i forbrukermarkedet - samtidig som B2B-markedet er langt større en forbrukermarkedet, både når det gjelder antallet jobber og omsetning av varer og tjenester. Dette gjør det til et relevant og viktig tema å vite noe om.

  Dette kurset gir deg en innføring i markedsføring på bedriftsmarkedet og dekker bla. temaer som: Hvordan B2B skiller seg fra forbrukermarkedet, hvordan skapes verdi i B2B-markedet, hvordan kjøper organisasjoner i B2B-markedet og hvilke salgsstrategier finnes på dette markedet?

 • SPR3101Strategisk prising

  Prising og prisbeslutninger er et komplekst, men særdeles viktig tema innen markedsføring. Tradisjonelt er prisbeslutninger knyttet til bedriftsøkonomiske kostnadsbetraktninger, men i dette kurset vil også forbrukeratferd og konkurranse være elementer som bør inngå i en prisbeslutning. Mer konkret vil kurset blant annet inneholde følgende temaer:

  • Prisstrategi og strategisk prising
  • Prising basert på kundeverdi, konkurrenter og kostnader
  • Hvordan skape verdi for kunder
  • Økonomiske analyser av pris
  • Psykologiske effekter av pris
  • Prediksjon av responser knyttet til prisendringer
  • Pris-segmentering
  • Pris i ulike distribusjonskanaler
  • Prising av tjenester med varierende etterspørsel
  • Assortementsprising
  • Bundling
  • Auksjonsprising og forhandlinger

  Det blir bruk av programvare og praktiske øvelser for å beregne pris og se på effekter av endringer i pris.

 • DSR3100Digitale salgsverktøy og relasjonsmarkedsføring

  Digitalisering har påvirket mange bedrifter og for mange har det resultert i lavere inntjening og mindre lojale kunder.

  I denne situasjonen blir det viktig for bedrifter å fokusere på to ting: 1) Bedre relasjonen til sine kunder (spesielt i en digital verden) og 2) i større grad formalisere de prosessene som styrker disse relasjonene. Det første punktet øker kundelojaliteten og det andre sørger for at bedrifter gjør dette så effektivt som mulig. Disse to punktene er også hovedfokuset i dette kurset.

  Her vil du lære hvordan relasjonsmarkedsføring kan være en viktig kilde til økt konkurranseevne ved å bygge sterke relasjoner, spesielt i digitale salg. Du vil også lære om hvilke prosesser som må være på plass for å lykkes med relasjonsmarkedsføring. I løpet av kurset vil du også stifter bekjentskap med noen av de systemene som selgere brukere for å bygge disse relasjonene og målet er at du skal få en grunnleggende forståelse for noen av disse systemene.

 • SAL3101Salgsledelse

  Det sentrale målet med emnet er å forstå hvilke utfordringer en salgsleder må løse for å nå organisasjonens salgsmål. Emnet er således ikke et emne i salg, men et emne i å lede et salgsapparat og nå salgsmål gjennom andre. Målet er at studentene skal bli i stand til å organisere, lede og måle et salgsapparat.

  Emnet er delt i to deler:

  Del én starter med å introdusere hva salgsledelse er, deretter diskuteres mål og budsjetter, samt hvordan organisere og lede et salgsapparat for å gjennomføre den valgte strategien. En salgsleder oppnår resultater gjennom sine selgere. Derfor er fokuset på ledelse av salgsapparatet, der viktige temaer er rekruttering, motivering, salgstrening, lønn, kompensasjon og insentiver. Vi skal arbeide med lønnsomhetsanalyse av salgsaktiviteter og med evaluering av salgsinnsats.

  Del to er en praktisk tilnærming til faget gjennom simulering/case hvor studentene får en virkelighetsnær opplevelse av faget.

  Emnet har følgende temaer:

  • Introduksjon til salgsledelse
  • Salgsorganisering
  • Salgsplan, salgsmål og budsjettering
  • Ledelse av selgere
  • Motivering av salgsstyrken
  • Salgstrening og opplæring
  • Rekruttering og ansettelser
  • Lønn, kompensasjon og insentiver
  • Evaluering av salgsprestasjoner

Hva kan du bli?

Foto av Christoffer Bergstrøm ved bord og kaffelkopp.

Christoffer Bergstrøm gikk raskt fra å være selger til å bli salgsdirektør i IT-selskapet House of Control. Nå har han ansvaret for den internasjonale ekspansjonen i selskapet. Her deler han sine tips til hvordan du kan klatre karrierestigen.

Møt fagmiljøet

 • Hvordan jobber vi

  Kristiania er kjent for et sterkt fagmiljø innen fagområdene HR, markedsføring og kommunikasjon, som stadig brukes som eksperter i de store mediene. Våre studier er utviklet etter råd fra arbeidsgivere og bransjene, slik at du allerede under studiene får kunnskapen og erfaringen som trengs får å gå rett ut i jobb.

  Vi har profilerte forskere og forelesere som selv har lang erfaring fra arbeidslivet, noe du som student vil merke i løpet av utdanningen.

 • Slik er studiehverdagen

  Vår pedagogikk har gjort at våre studier scorer høyt i studentundersøkelser, og våre studenter driver selv flere aktive organisasjoner og foreninger som gjør at du kommer enda tettere på bransjen du utdanner deg til.

  Med dyktige gjesteforelesere fra både det offentlige og næringslivet, samt mulighet for praksis, får du oppdatert kunnskap for morgendagens arbeidsliv

Etter 30 år i skjæringspunktet mellom næringslivet og akademia ser jeg behovet i markedet for økt kompetanse innen salg og markedsføring. Jeg brenner for å gi deg praktisk og teoretisk kunnskap som gir deg varierte og spennende jobbmuligheter»

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål