6090 - Nettstudium emne

Årsregnskap og god regnskapsskikk

Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6090
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Emnet skal lære deg opp i de sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap. Du vil få kjennskap til de etiske regnskapsfaglige problemstillinger.

Videre vil du lære å kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø.

Årsregnskap og god regnskapsskikk består av følgende tema:

 • Plikten til å utarbeide årsregnskap, frister, etc.
 • Planlegging og forberedende arbeider
 • Årsregnskapet – klassifisering og presentasjon
 • Hendelser etter balansedagen
 • Virkelig verdi
 • Nedskrivninger
 • Immaterielle eiendeler
 • Varige driftsmidler
 • Leasede eiendeler
 • Aksjer og andeler i andre selskaper
 • Obligasjoner og langsiktige fordringer
 • Varer
 • Anleggskontrakter
 • Fordringer (omløpsmidler)
 • Bankinnskudd og kontantekvivalenter
 • Egenkapital og egenkapitaltransaksjoner
 • Skatter, herunder utsatt skatt
 • Annen langsiktig gjeld
 • Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
 • Kortsiktig gjeld
 • Driftsinntekter
 • Driftskostnader
 • Finansposter
 • Noter til regnskapet
 • Konsernregnskap – Minoritetsinteresser – Utsatt skatt – flere år etter kjøpet

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, skal kandidaten kunne avslutte et regnskap hvor det kreves innsikt betydelige ut over innføringsnivå. Kandidaten skal beherske både regnskapsmessige og skattemessige regler i den forbindelse.

Emne detaljer

Årsregnskap og god regnskapsskikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.