Bachelor
Studielengde:3 år

Økonomi og ledelse

God tallforståelse er et krav for dagens og fremtidens ledere. Med en bachelor i økonomi og ledelse får du en solid utdanning som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet.
OpptakÅpent

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Fornøyde studenter

  Dette studiet hadde ifølge Studiebarometeret 2023 noen av landets mest fornøyde studenter.
 • Gjesteforelesere

  Har gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  38 800 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

God tallforståelse er et krav for dagens og fremtidens ledere. Med en bachelor i økonomi og ledelse får du en solid utdanning som vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig virksomhet. Studiet gir deg bred og grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelse. 

Du vil blant annet studere emner som:  

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

7.5 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.
 • IOJ3100Investering og finansiering

  Lurer du på hvordan selskaper som Tesla, Equinor eller Netflix foretar sine investeringsbeslutninger? Hvorfor finansmarkedet reagerer hver gang Elon Musk legger ut en ny Tweet? Hvorfor det plasseres penger i aksjer?

  I dette emnet gis en innføring i investerings- og finansieringsanalyser. Det vil bli lagt vekt på temaer som prosjektanalyse, lønnsomhetsberegninger, sammenhengen mellom avkastning og risiko, aksjemarkedet og portefølje teori. Målet med dette emnet er å utruste deg med en verktøykasse slik at du kan vurdere lønnsomheten til en investering, analysere risiko, beregne investorers avkastningskrav, og foreta finansielle beslutninger. Emnet skal også dyrke dine evner til å reflektere over hvordan aksjemarkedet kan påvirke bedrifters investerings- og finansierings beslutninger, samt hvordan bedriftens beslutninger igjen påvirker aksjemarkedet. For å opparbeide deg disse kunnskapene skal du jobbe aktivt med å løse spennende og utfordrende oppgaver som til sammen utgjør fundamentet for å forstå de store sammenhengene.

 • MAO2100Makroøkonomi

  Emnet vil omhandle følgende tema:

  • Makroøkonomi
  • Nasjonalregnskapet
  • Produksjon og tilbud
  • Etterspørsel, investering og konsum
  • Økonomisk aktivitet på kort sikt
  • Konjunkturer og økonomisk aktivitet
  • Arbeidsmarked og lønnsdannelse
  • Lønnsvekst og arbeidsledighet
  • Rente og pengepolitikk
  • Pengepolitikk etter finanskrisen 2008-2009
  • Penger og inflasjon
  • Finanspolitikk
  • Finansmarkedet
 • BU4200Digital markedsføring

  Nettsider, sosiale medier og mobilapper har blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å lykkes må bedriften integrere markedsføring og teknologi på en hensiktsmessig måte. Planleggingen skal ta utgangspunkt i markedets behov og virksomhetens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvordan teknologiene fungerer og hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Emnet skal gi studentene tilstrekkelig kunnskap om viktige teorier, begreper og metoder som brukes innen markedsføring. Studenten skal kunne anvende denne kunnskapen til å løse praktiske markedsføringsproblemer. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og være opptatt av etiske problemstillinger knytet til digital markedsføring.

 • LOI1100Logistikk og innkjøp

  Lurer du på hvordan selskaper som Oda (tidl. Kolonial) organiserer logistikken sin forskjellig fra tradisjonelle butikker som Rema 1000, Kiwi, eller COOP? Eller hva som har ledet til at rederiet Wilh. Wilhelmsen har gått fra å være et rent shipping selskap til i dag å være en ledende global logistikktilbyder? Eller lurer du kanskje på hvorfor mange virksomheter som Kongsberg Gruppen eller det norske forsvaret anser innkjøp som en nøkkelfunksjon som i mange tilfeller kan utgjøre mer enn 80 prosent av deres totale kostnader?

  I dette emnet gis en introduksjon til logistikk og innkjøp og tar for seg grunnleggende elementer innen feltene sett fra et økonomisk-, praktisk- og ledelsesperspektiv. Emnet belyser viktigheten å se de ulike delene i sammenheng gjennom kommunikasjon, risikostyring og samordning innad i forsyningskjedene, samt miljømessige konsekvenser av ulike måter å organisere forsyningskjeder på. Emnet vil også omhandle hvordan logistikk og innkjøp bidrar til å sikre at virksomhetens material- og varestrøm fungerer kostnadseffektivt og på en kundetilpasset og serviceorientert måte.

 • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • OKS1101Økonomistyring

  Økonomistyring er styring av økonomien i en bedrift. Emnet Økonomistyring drøfter ulike styringsmodeller gjennom måling og kontroll av driftsregnskap, budsjettering og lønnsomhetsanalyser. Emnet er strukturert i tre deler. Del 1 etablerer ulike kostnadsbegreper og kalkulasjonsprinsipper i driftsregnskapet. Del 2 bygger videre med de foregående elementene inn i budsjettering. Til slutt, del 3 vurderer bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer og prestasjonsmålinger for oppfølging og kontroll. Emnet bruker en casebasert metode for å gi studentene mulighet til å vurdere realistiske problemstillinger for næringslivet.

 • BUA3100Business Analytics

  Dette emnet er en praktisk innføring i dataanalyse med businessanvendelser. Målsetningen er å bruke data til å treffe bedre beslutninger. Emnet er delt inn i en serie av moduler som systematisk bygger opp studentens evne til å bruke data. Studenten lærer hvordan å hente inn data, hvordan å tilrettelegge for analyser, hvordan å anvende ulike teknikker, og hvordan å formidle resultatene. Studenten vil få kjennskap til et stort utvalg av teknikker, inkludert ANOVA, regresjon, eksponentiell utjevning, klyngeanalyse, trebaserte metoder, og nevrale nettverk. Studenten vil hovedsakelig benytte programmet Excel, men det vil også være noe bruk av databaser og innslag av machine learning as a service (MLAAS). Etter endt emne vil studenten være forberedt på å bruke dataanalyse i beslutningsprosesser som er aktuelle i arbeidslivet.

 • FOJ2102Forretningsjus

  I emnet forretningsjus gis en innføring i de sentrale temaene som er relevant for økonomi- og ledelsesfag, herunder:

  • Juridisk metode
  • Selskapsrett
  • Avtalerett
  • Kontroll med markedsføringen
  • Kjøpsrett
  • Produktansvar
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
 • MOD3101Metode og dataanalyse
 • FST3100Foretaksstrategi

  Dette er et innføringskurs i foretaksstrategi. Kurset har til hensikt å lære studentene hvordan en strategi bygges opp, og i særdeleshet viktigheten av analyser før man gjør stategiske valg for virksomheten. Kurset skal gjøre studentene i stand til å bidra i bedrifters strategiarbeid.

  Hovedtemaer for undervisningen er:

  - Foretaksstrategiens fundament

  - Strategiformulering; visjon, forretningside og mål

  - Analyser av eksterne forhold og interne forhold

  - Strategiske beslutninger og iverksetting

  - Organisering, evaluering og kontroll av valgt strategi

  - Strategi, teknologi og digitalisering

  - Grønnstrategi

 • PRO1101Prosjektledelse

  Emnet skal gi en innføring i prosjektteori. Temaer som blir tatt opp vil være:

  • Prosjekt som arbeidsform og kjennetegn
  • Når prosjekt er egnet organisasjonsmåte, organiseringsformer og typer
  • Initiering av prosjekt i mandat
  • Faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus
  • Prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov, budsjett, prosjektnedbrytningsstruktur (WBS), framdriftsplanlegging, milepælsplanlegging, oppfølging og styring av prosjekter
  • Risiko og usikkerhetshåndtering
  • Prosjektlederrollen
  • Utvikling kultur og prosjektteam
 • BPG3100Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling som skal besvares i oppgaven. Videre skal studentene presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

  1. Empirisk oppgave

  I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

  Anonyme spørreundersøkelser

  • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
  • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

  Bruk av eksisterende data

  • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
  • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

  Eksperiment

  • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

  Intervju

  • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
  • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
  • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
  • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

  Observasjon

  • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

  Tekst/dokument/innholds- analyse

  • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
  • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

  Metodetriangulering

  • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

  2. Teoretisk oppgave

  • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
  • En teoretisk oppgave bør diskutere minimum 10 forskningsartikler.
  • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

  3. Prosjektoppgave

  • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører et praktisk arbeid som skal være til nytte for en bedrift / organisasjon.
  • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi eller lignende.
  • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
  • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

  Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord, +/- 10%. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave).

  Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

Hva kan du bli?

Bachelorgraden er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse, som gir fleksibilitet og muligheter til arbeid innen ulike fagområder. Dette er også en lederutdanning tilpasset fremtidens behov.  

Bachelor i økonomi og ledelse gir deg en bred kompetanseplattform som kan brukes i mange ulike roller både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre typer organisasjoner.

Typiske roller kan være:

Ung mann står i sommerjakke ved et gjerde.

Arvid vil være bedriftenes samvittighet

Arvid leverte den beste bacheloroppgaven i 2020 og holdt seminarer i studieteknikk for medstudenter. Nå vil han jobbe med samfunnsansvar og bærekraft.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Vår forskning vektlegger økonomi, innovasjon, digitalisering og IT. I tillegg er det flere spennende forskningsprosjekter innen anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske. Våre forelesere har lang erfaring fra både bransje og akademia, og vi benytter relevante gjeste- og timeforelesere som tar sin arbeidshverdag med inn i undervisningen. Dette gjør at du som student blir vant til å løse de samme utfordringene som venter på deg når du er klar for arbeidslivet.
 • Slik er studiehverdagen

  Kristiania er et sted hvor alle passer inn, men hvor du likevel studerer sammen med andre som brenner for det samme som deg. En utdanning fra Kristiania er praktisk orientert, noe som gjør våre studenter ettertraktede på arbeidsmarkedet, også før de er ferdig utdannet. Studentenes egne foreninger gjør at man kan knytte tette bånd over felles interesser, mens inkubatorer som Loftet og Bryggeriet gjør at vi har et yrende og inspirerende miljø for studentenes egne bedrifter.
Jeg bruker caser, problemstillinger og data fra næringslivet for å gjøre undervisningen praksisnær, slik at du kan bli så godt forberedt som mulig til arbeidslivet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål