Bachelor
Studielengde:3 år

Bærekraft og forretnings­utvikling

Skal bedrifter være lønnsomme fremover, må de drives smartere, grønnere og bedre. Med denne bachelorgraden blir du en viktig del av arbeidet!
OpptakStengt

Nøkkelinformasjon

 • Fornøyde studenter

  Dette studiet hadde ifølge Studiebarometeret 2023 noen av landets mest fornøyde studenter.
 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet Australia, Storbritannia eller USA. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  38 800 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Både nasjonalt og internasjonalt er bærekraft et prioritert område. Bærekraft er høyt på den politiske agendaen, og stadig flere bedrifter ser sammenhengen mellom bærekraft og langsiktig lønnsomhet. For hvis bedrifter skal være lønnsomme også i fremtiden, må man drive smartere, grønnere og bedre. 

I løpet av din studietid hos oss vil du få en grundig innføring i fag som: 

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

7,5 stp.

7,5 stp.

15 stp.

15 stp.

7,5 stp.

7,5 stp.
 • IVS2100Innovasjonsstrategi

  Gjennom innovasjon kan bedrifter utvikle nye produkter og tjenester som møter kundenes stadig skiftende behov og forventninger. Et godt utviklet og implementert innovasjonsstrategi muliggjør kontinuerlig tilpasning til skiftende markedsforhold og kan skape konkurransefortrinn ved å øke effektiviteten, redusere kostnader og skape unike løsninger. I tillegg gir fokus på innovasjon bedriftene evnen til å tilpasse seg raskt i en stadig mer teknologidrevet og globalisert forretningsverden.

  Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i innovasjonsstrategi og dens plass i overordnet foretaksstrategi. Videre gir emnet en teoretisk og praktisk forståelse av innovative forretningsmodeller, strategiprosessen, strategiutvikling og implementering. Emnet bygger videre på diskusjoner rundt tema som omhandler å starte nye virksomheter, samt innovasjon.

 • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode

  Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

  Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i valget av kvalitative og kvantitative metoder, metoder for datainnsamling, teoriforankring og analyseteknikker. Studentene får også en innføring i akademisk lesing og skriving, kildehåndtering og vurdering av etiske problemstillinger knyttet til forskning.

 • BØK2101Bedriftsøkonomi

  Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

  Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.

 • VAL999-30BValgemner, utveksling eller praksis i bedrift

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • SOK3100Sirkulær økonomi

  I dette emnet vil studentene få en innføring i sirkulærøkonomi og industriell økologi. Studentene skal lære å forstå og analysere ressurser og økonomisk virksomhet ut fra et sirkulærøkonomisk perspektiv, som grunnlag for å kunne utforme og gjennomføre tiltak for økt bærekraft og grønn omstilling i næringslivet og samfunnet. Begreper som sirkularitet, kretsløp, bærekraft og grønn teknologi vil diskuteres både på generelt nivå og hva de betyr for spesifikke material- og produktverdikjeder. Dette vil bli koblet til utvikling av sirkulære forretningsideer og forretningsmodeller, samt politiske initiativer for å muliggjøre og fremme en mer sirkulær økonomi.

 • KVM3100Kvantitativ metode

  Emnet gir en innføring i kvantitative konsepter og analysemetoder som er sentrale for empirisk samfunnsvitenskapelig forskning og dermed for å produsere troverdig kunnskap i det praktiske liv. Hensikten med kurset er å lære studentene å innhente, behandle og analysere data og tolke og forstå resultatene fra forskjellige statistiske analyseteknikker, samt formidle denne kunnskapen. Følgende statistiske analyseteknikker er de viktigste:

  • Beskrivende statistikk
  • Kji-kvadrattesten
  • Korrelasjonsanalyse
  • Variansanalyse
  • Enkel regresjonsanalyse

  Videre vil analyseteknikker som multippel regresjonsanalyse, clusteranalyse og faktoranalyse bli demonstrert.

 • SAM3100Samfunnsøkonomi

  Emnet vil omhandle følgende tema:

  • Hva er samfunnsøkonomi?
  • Produksjon og produkttilbud
  • Etterspørsel etter konsumgoder
  • Elementær markedsøkonomi
  • Monopol og monopolistisk konkurranse
  • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
  • Kollektive goder og eksterne virkninger
  • Arbeidsmarkedet
  • Innføring i makroøkonomiske begreper
  • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
  • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
  • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
  • Handel og internasjonal økonomi
  • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
  • Finans- og gjeldskrisene
 • MOO3100Miljø- og økologisk økonomi

  Økonomisk aktivitet refererer til prosessen hvor energi og råvarer forvandles til varer og tjenester. Denne prosessen har begynt å påvirke det planetariske økosystemet. Dette kurset undersøker forholdet mellom økonomisk aktivitet og miljø fra to beslektede, men forskjellige akademiske tradisjoner: (1) miljøøkonomi og (2) økologisk økonomi. Begge de akademiske tradisjonene tar utgangspunkt i at miljøhensyn skal stå sentralt i økonomisk beslutningstaking, men de to tilnærmingene er uenige om hvordan den økonomiske prosessen skal modelleres og hvilken type politikk som skal føres. Målet med dette emnet er at studenten skal kunne forstå og utvikle analyser fra begge perspektiver. Hovedtemaer som skal dekkes i kurset inkluderer:

  1. Økonomiske og naturressurser: definisjon, evaluering, distribusjon;

  2. Markeds- og myndighetssvikt: markedsmakt, eksternaliteter, utilstrekkelig informasjon og naturlig monopol;

  3. Miljøpolitikk og privat aktivitet;

  4. Produksjon, finans og bæreevne;

  5. Den globale dimensjonen av miljøutfordringer;

  6. Sammenhengen mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft

 • IPI2100Internasjonal politikk og implementering

  I dette emnet vil studentene få en innføring i internasjonal miljø- og klimapolitikk og hvordan denne utformes og implementeres i nasjonalstater. Emnet vil gå gjennom viktige begreper og definisjoner i den internasjonale miljø- og klimapolitikken, samt presentere sentrale aktører og organisasjoner på området. Studentene vil få en forståelse av hvordan internasjonale avtaler og traktater besluttes og implementeres. Videre vil studentene få kunnskap om hvordan slike direktiver implementeres i det norske samfunn.

 • BPG3100Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling som skal besvares i oppgaven. Videre skal studentene presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

  1. Empirisk oppgave

  I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

  Anonyme spørreundersøkelser

  • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
  • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

  Bruk av eksisterende data

  • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
  • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

  Eksperiment

  • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

  Intervju

  • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
  • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
  • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
  • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

  Observasjon

  • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

  Tekst/dokument/innholds- analyse

  • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
  • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

  Metodetriangulering

  • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

  2. Teoretisk oppgave

  • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
  • En teoretisk oppgave bør diskutere minimum 10 forskningsartikler.
  • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

  3. Prosjektoppgave

  • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører et praktisk arbeid som skal være til nytte for en bedrift / organisasjon.
  • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi eller lignende.
  • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
  • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

  Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord, +/- 10%. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave).

  Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

Hva kan du bli?

Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å bidra til å skape produksjons- og forbrukersystemer som krever minimalt med ressurser. Du vil lære å se muligheter der andre ser begrensninger, og du vil få en grundig innføring i økonomiske modeller, økosystemer og sirkulære kretsløp. Målet er at du etter endt utdanning vil være rustet til å hjelpe bedrifter og organisasjoner å drifte på en mer bærekraftig måte. 

Tidligere studenter har i dag relevante jobber i selskaper som:

Trine og Tuva i Studio Søm står ved disken i forretningslokalene sine. I forgrunnen skimtes et klesstativ og en laptop. I bakgrunnen står en kaffetrakter.

Fra faglærer til student: Trine studerer på fulltid og driver samtidig bedrift med Tuva

Trine startet opp egen bedrift på Aker Brygge mens hun var fulltidsstudent.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Gjennom studietiden legger vi vekt på at du skal jobbe med relevante eksempler fra næringslivet og praktiske prosjekter både individuelt og i grupper. Du vil i alle emner få muligheten til å jobbe med teori i praksis.

  I undervisningen legger vi i stor grad opp til faglige diskusjoner og refleksjoner. Dette gjør vi for at du skal få en bedre forståelse av viktige sammenhenger i det du studerer.

  Forleserne våre har mange års erfaring fra næringslivet med relevant arbeid, og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere til å belyse temaer næringslivet etterspør.

Jeg forsker på bærekraftig finans, samfunnsansvar og økonomisk avkastning. Dersom vi skal nå Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming må en bærekraftig tankegang inn i hjertet av verdens finanssystemer.

Livet som student

Studenttilværelsen består av mer enn forelesninger! Som student ved Kristiania blir du en del av et stort og mangfoldig studentmiljø, der vi inviterer deg til faglige og sosiale arrangementer gjennom studieåret.  

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål