Tre studenter på en benk i en park.
Bachelor
Studielengde:3 år

Reiselivs­ledelse og opplevelses­utvikling

Denne bachelorgraden gjør deg klar for en karriere i en av verdens mest spennende næringer. Hos oss sikres du nasjonal og global kompetanse, med forretningsforståelse i et bærekraftig perspektiv.
OpptakStengt
Tre studenter på en benk i en park.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet USA, Australia, Storbritannia eller Tyskland.
 • Fornøyde studenter

  Dette studiet hadde ifølge Studiebarometeret 2023 noen av landets mest fornøyde studenter.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  38 800 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Med dette studiet utvikler du verdifull innsikt i bærekraftig drift og forretningsforståelse, både nasjonalt og internasjonalt. Du lærer hvordan du kan skape bedre opplevelser for både turister og lokalbefolkningen. Du får lederskaperfaring og kunnskap om krisehåndtering, samtidig som du får innsikt i hvordan an samhandler og kommuniserer på tvers av ulike kulturer.

I løpet av utdanningen din vil du blant annet studere fag som:

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

15 stp.

15 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.

15 stp.
 • BØK2101Bedriftsøkonomi

  Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

  Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.

 • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode

  Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

  Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i valget av kvalitative og kvantitative metoder, metoder for datainnsamling, teoriforankring og analyseteknikker. Studentene får også en innføring i akademisk lesing og skriving, kildehåndtering og vurdering av etiske problemstillinger knyttet til forskning.

 • ROA2100Reiseliv, opplevelser og adventureturisme

  Emnet starter i første del med et sosiologisk perspektiv på reisen, reiselivet og turistrollen. Dette gir temaer som: Reisen som sosialt symbol, brudd med det normale og motsetning arbeid - ferie: Reisen som meningsfull og/eller autentisk, som styrker sosiale relasjoner, som lærdom og/eller avkobling/opplevelse/nytelse og/eller statusmarkør. "Turistens blikk", turisttypologier, ulike typer turisme, attraksjonsteori, autentisitet og kulturell og etnisk representasjon og endring drøftes. Emnet går videre til opplevelser som næring, og fører videre opplevelsesteori og opplevelsesøkonomi fra første semester. Emnet går videre inn i opplevelsesbasert verdiskaping.

  Dette leder til introduksjon til adventureturisme, adventureturismemarkedet og adventureturistenes behov og motivasjon. Videre tematiseres markedsundersøkelser og markedsføring av adventureturisme, herunder problemstillinger knyttet til merkevarebygging, produktutvikling, prissetting og markedskommunikasjon. Planlegging og drift, risikovurdering, sertifisering og regulering av adventureturisme, samt utvikling av adventureturismeprodukter som gir minneverdige aktiviteter og opplevelser behandles. Til slutt drøftes bedrifts- og samfunnsansvar i adventureturisme, herunder problemstillinger knyttet til bruk av kultur og natur, klima og miljø, samt andre sentrale problemstillinger og trender.

 • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • KVM3100Kvantitativ metode

  Emnet gir en innføring i kvantitative konsepter og analysemetoder som er sentrale for empirisk samfunnsvitenskapelig forskning og dermed for å produsere troverdig kunnskap i det praktiske liv. Hensikten med kurset er å lære studentene å innhente, behandle og analysere data og tolke og forstå resultatene fra forskjellige statistiske analyseteknikker, samt formidle denne kunnskapen. Følgende statistiske analyseteknikker er de viktigste:

  • Beskrivende statistikk
  • Kji-kvadrattesten
  • Korrelasjonsanalyse
  • Variansanalyse
  • Enkel regresjonsanalyse

  Videre vil analyseteknikker som multippel regresjonsanalyse, clusteranalyse og faktoranalyse bli demonstrert.

 • SAM3100Samfunnsøkonomi

  Emnet vil omhandle følgende tema:

  • Hva er samfunnsøkonomi?
  • Produksjon og produkttilbud
  • Etterspørsel etter konsumgoder
  • Elementær markedsøkonomi
  • Monopol og monopolistisk konkurranse
  • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
  • Kollektive goder og eksterne virkninger
  • Arbeidsmarkedet
  • Innføring i makroøkonomiske begreper
  • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
  • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
  • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
  • Handel og internasjonal økonomi
  • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
  • Finans- og gjeldskrisene
 • BCR3103Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling innenfor bachelorstudiets fagområde som skal besvares i oppgaven. Oppgaven skal være forankret i relevant teori og studentene skal presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

  1. Empirisk oppgave

  I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

  Anonyme spørreundersøkelser

  • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
  • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

  Bruk av eksisterende data

  • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
  • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

  Eksperiment

  • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

  Intervju

  • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
  • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
  • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
  • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

  Observasjon

  • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

  Tekst/dokument/innholds- analyse

  • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
  • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

  Metodetriangulering

  • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

  2. Teoretisk oppgave

  • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
  • Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.
  • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

  3. Prosjektoppgave

  • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.
  • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende.
  • Studentene skal knytte prosjektet opp til aktuell teori på fagfeltet, og en prosjektoppgave stiller like krav til teori og teoretisk diskusjon som en empirisk oppgave. En prosjektoppgave skal vurderes basert på det akademiske arbeidet som leveres.
  • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
  • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

  Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

 • DEL3101Destinasjonsledelse

  Emnet gir god innsikt i destinasjonsledelse.

  Sentrale tema vil være:

  • Introduksjon til destinasjonsledelse

   • Begrep og rammeverk: Hva er en destinasjon?

   • Hva er ledelse i destinasjonssammenheng?

   • Hvem leder?

   • Hva ledes?

  • Forhold som påvirker destinasjonen

   • Forretningsaktører og interessenter

   • Forhold som påvirker konkurransekraft og bærekraft

   • Konkurranseevne og strategivalg lokalt og globalt

  • Destinasjonen som strategisk forretningsenhet

   • Hvordan bygge konkurransefortrinn

   • Destinasjonens plass i verdikjeden

   • Verdiskaping og resultater

   • Bærekraftige destinasjoner

  • Destinasjonsselskap og destinasjonsmarkedsføring

   • Hva er god ledelse i destinasjonssammenheng?

   • Hvorfor og hvordan samarbeide på destinasjoner

   • Partnerskap mellom offentlig og privat sektor

   • Funksjoner og oppgaver

   • Destinasjonsmarkedsføring med særlig vekt på merkevarebygging

 • ROB3100Reiseliv og bærekraft

  I dette emnet vil studentene gjennomgå følgende tema:

  Introduksjon:

  • reiselivs- og opplevelsesproduktet i et bærekraftperspektiv
  • turisme, utvikling og globalisering: Mobilitet og opplevelser som kulturell og økologisk lærdom og forbruk
  • hva er bærekraftig reiseliv og utvikling?

  Reiseliv, samfunn og kultur

  • vert-/gjestrelasjonen
  • relevante aktører og lokalsamfunn
  • turisme - endring og konsekvens
  • bruk og vern
  • harmoni - konflikt
  • turisme som utvikling i fattige land
  • etikk, eierskap og økonomisk lekkasje
  • ansvarlig turisme
  • praktiske eksempler lokalt og globalt

  Reiseliv og naturmiljø

  • begrepet miljø og miljøkonsekvenser
  • klimaendringer
  • naturressurser
  • økoturisme
  • grønn markedsføring
  • casestudier lokalt og globalt

  Bærekraftig og konkurransedyktig

  • bærekraftige opplevelser
  • aktørperspektiv - systemperspektiv
  • rammeverk og modeller
  • politiske beslutninger og retningslinjer for bærekraftig og etisk atferd og virksomhet; FN, WTO, Norge, u-land
  • næringsliv, samfunnsansvar, globalisering, samfunnsutvikling
 • PLM3100Praktisk ledelse i en multikulturell verden

  Emnet skal gi studentene praktiske ferdigheter som trengs i ledelse av reiselivsbedrifter i en globalisert verden. Det består av to deler, henholdsvis 1) interkulturell kommunikasjon og kulturforståelse, samt 2) ferdigheter innen forhandlinger, påvirkning og kriseledelse.

  Kulturforståelse er viktig innen nærings- og arbeidslivet nasjonalt og globalt. Gjennom å studere begreper som globalisering, etnosentrisme, kulturrelativisme og kultur, er formålet å oppnå interkulturell kompetanse. Emnet vi utforske og sammenlikne forretningskulturer, feks. i India og Norge, inkludert ledelsesstil, makt og autoritet. Emnet baseres på perspektiver fra sosiologi, sosialantropologi og mellommenneskelig kommunikasjonsteori.

  Forhandling, påvirkning og kriseledelse er sentrale praktiske ferdigheter om man skal arbeide i en reiselivsbedrift, i Norge eller i utlandet. Kommunikasjonskompetanse fra del en vil flettes inn i de praktiske teknikkene og strategiene i del to, og inkludere blikk på globaliseringens etikk og korrupsjon. Emnet vil ta for seg ulike typer forhandlinger som fordelingsforhandlinger, integrasjonsforhandlinger og internasjonale forhandlinger. Temaet påvirkning vil gjøre bruk av en helhetlig modell for strategisk påvirkning for å få gjennom sine saker overfor myndigheter, interessenter eller kunder. Emnet vil også ansvarliggjøre framtidige ledere med et fokus på krise- og beredskapsledelse.

Hva kan du bli?

Dette er en anvendelig lederutdanning som kvalifiserer deg til en rekke ulike roller innen reiseliv og opplevelsesutvikling. I tillegg får du kunnskap og kompetanse til å jobbe med markedsføring, kommunikasjon og ledelse. 

Tidligere studenter har blant annet fått jobb i bedrifter som:

Kvinne med brunt hår og fargerikt skjerf smiler

Derfor mener Kari at flere bør søke reiselivsledelse

Kari er selvutnevnt vinglepetter fra Vingelen, nær Røros. Etter et par år som forvirra student, fant hun til slutt riktig studie på Høyskolen Kristiania.

Møt fagmiljøet

 • Slik er studiehverdagen

  • Studiet har en unik sammensetning, og vektlegger bærekraft, markedskommunikasjon og opplevelsesutvikling i stor grad. Studiet sikter på å være svært bransjenært, og har direkte kontakt med reiselivsbedriftene.
  • Vi drar på flere ekskursjoner og studietur gjennom utdanningen, for eksempel til innovative Trysil (hvor vi tester ut stisykling), Høgevarde eller andre lignende destinasjoner. På tredjeåret skal studentene reise til en internasjonal destinasjon klassen har blitt enig om. Dette er en studietur som kombinerer besøk til de mest største og mest populære attraksjonene destinasjonen tilbyr, samt besøk hos reiselivsbedrifter og -utdanninger. Tidligere kull har reist til blant annet Kina, India, London og Cuba. 
  • Hos oss får du også møte erfarne forelesere som virkelig gir av seg selv. Inspirerende gjesteforelesere fra for eksempel Visit Oslo, Visit Svalbard, Norrøna Hvitserk Adventures, Destinasjon Trysil og Booking.com bidrar til å gi konkret innsikt i hva som foregår i bransjen akkurat nå. Her får du kunnskap om de trendene som vil prege reiselivsbransjen fremover. 
  • Ved studiets slutt kan du få mulighet til å presentere eksamensprosjektet ditt for aktuelle arbeidsgivere i bransjen.

Reiselivet er en av verdens mest spennende næringer, og med denne bachelorgraden får du kompetansen du trenger for å skape bærekraftige opplevelser og gode minner for livet.

Livet som student

På Kristiania får du en studietid som er mye mer enn forelesninger, fag og fakta. Du havner i et klassemiljø som motiverer. Foreleserne sørger for at alle blir ivaretatt, sett og hørt – slik at de virkelig kan prestere. Selve høyskolen er også full av studenttilbud, som for eksempel en egen studentklinikk, en studentunion drevet frivillig av engasjerte studenter, og flere linjeforeninger.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter