Studenter i auditorium
Bachelor
Studielengde:3 år

Markedsføring og merkevare­ledelse

Vil du påvirke samfunnet og skape attraktive merkevarer? Da er dette utdanningen for deg! Som Norges eneste, tilbyr vi en bachelorgrad i markedsføring og merkevareledelse.
OpptakÅpent
Studenter i auditorium

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet Australia, Tyskland eller USA. 
 • Gjesteforelesere

  Har gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  38 800 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen og Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Denne utdanningen gir deg svarene på hvorfor noen velger det ene produktet fremfor det andre – hvorfor noen merker kan gi deg gåsehud, mens andre ikke får deg til å føle noe som helst. Dette er den eneste markedsføringsutdanningen i Norge med spesialisering i merkevare, og her lærer du hvordan du som markedsfører kan påvirke disse prosessene.

Du vil blant annet lære om:

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

15 stp.

15 stp.

15 stp.

15 stp.
 • BØK2101Bedriftsøkonomi

  Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

  Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.

 • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode

  Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

  Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i valget av kvalitative og kvantitative metoder, metoder for datainnsamling, teoriforankring og analyseteknikker. Studentene får også en innføring i akademisk lesing og skriving, kildehåndtering og vurdering av etiske problemstillinger knyttet til forskning.

 • MOE1100Markedsrett og etikk

  Følgende tema er sentrale i emnet:

  Juridisk metode, generell kontraktsrett, kjøpsrett, produktansvar, immaterialretten, konkurranserett, vernet mot illojal konkurranse, markedsføringsrett og etikk.

 • FBS2102Forbrukersosiologi

  Forbrukersosiologi handler først og fremst om forbruk som relasjoner, som bindemiddel i kulturen. Faget ser ikke primært forbruk som kjøp, men også som bruk og avhending. Det er brukssfærens - tingene i bruk - som er fagets viktigste omdreiningspunkt.

  Innholdet i forbrukersosiologi vil starte en kort innføring i forbrukets historie og idéhistorie. Deretter vil emnet konsentrere seg om sosiologiske perspektiver på forbruker der moralske normer og roller begrenser muligheten for å kjøpe eller forbruke hva man vil, når man vil med hvem man vil. De moralske kontekstene for bruk vil stå sentralt. Faget vil også se på hvordan ulike klasser eller grupper av mennesker forbruker og bruker forbrukselementer for å skille seg fra andre.

  Forbrukersosiologi vil også se på ulike måter å erverve gjenstander på, som å kjøpe, få (gjennom gaver) finne, vinne, stjele osv. og ervervelsens betydning for tingen. Vi vil også gå igjennom varedannelse, altså hvordan en gjenstand blir transformert til vare, og så tilbake til gjenstand i bruk.

  Forbrukersosiologi vil også se på forholdet mellom hverdagsforbruk fritidsforbruk og hvordan kjønn kan ha stor påvirkning for hvordan man handler og bruker gjenstander.

  Forbrukermakt, markedsmakt, forbrukerens avmakt og politisk forbruk vil også være sentrale temaer i faget. Faget vil fokusere på hvilke kontekster forbrukere har mulighet til å påvirke sin egen situasjon, og hvor de ikke har det. Til slutt vil forbrukets etiske dimensjon bli behandlet.

 • VAL999-30BValgemner, utveksling eller praksis i bedrift

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • KVM3100Kvantitativ metode

  Emnet gir en innføring i kvantitative konsepter og analysemetoder som er sentrale for empirisk samfunnsvitenskapelig forskning og dermed for å produsere troverdig kunnskap i det praktiske liv. Hensikten med kurset er å lære studentene å innhente, behandle og analysere data og tolke og forstå resultatene fra forskjellige statistiske analyseteknikker, samt formidle denne kunnskapen. Følgende statistiske analyseteknikker er de viktigste:

  • Beskrivende statistikk
  • Kji-kvadrattesten
  • Korrelasjonsanalyse
  • Variansanalyse
  • Enkel regresjonsanalyse

  Videre vil analyseteknikker som multippel regresjonsanalyse, clusteranalyse og faktoranalyse bli demonstrert.

 • SAM3100Samfunnsøkonomi

  Emnet vil omhandle følgende tema:

  • Hva er samfunnsøkonomi?
  • Produksjon og produkttilbud
  • Etterspørsel etter konsumgoder
  • Elementær markedsøkonomi
  • Monopol og monopolistisk konkurranse
  • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
  • Kollektive goder og eksterne virkninger
  • Arbeidsmarkedet
  • Innføring i makroøkonomiske begreper
  • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
  • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
  • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
  • Handel og internasjonal økonomi
  • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
  • Finans- og gjeldskrisene
 • BCR3103Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling innenfor bachelorstudiets fagområde som skal besvares i oppgaven. Oppgaven skal være forankret i relevant teori og studentene skal presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

  1. Empirisk oppgave

  I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

  Anonyme spørreundersøkelser

  • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
  • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

  Bruk av eksisterende data (sekundærdata)

  • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
  • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

  Eksperiment

  • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

  Intervju

  • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
  • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
  • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
  • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

  Observasjon

  • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

  Tekst/dokument/innholds- analyse

  • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
  • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

  Metodetriangulering

  • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

  2. Teoretisk oppgave

  • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
  • Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.
  • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

  3. Prosjektoppgave

  • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.
  • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende.
  • Studentene skal knytte prosjektet opp til aktuell teori på fagfeltet, og en prosjektoppgave stiller like krav til teori og teoretisk diskusjon som en empirisk oppgave. En prosjektoppgave skal vurderes basert på det akademiske arbeidet som leveres.
  • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
  • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

  Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

 • MOM3100Merkebygging og markedskommunikasjon

  Sentrale tema:

  • Introduksjon til merkevareledelse og merkekonsepter
  • Effekter av merkevarer
  • Posisjonering av merkevarer
  • Vekststrategier for merkevarer og merkearkitektur
  • Hvordan planlegge kommunikasjonskampanjer
  • Hvordan konsumenter prosesserer markedskommunikasjon
  • Hvordan konsumenter blir påvirket av markedskommunikasjon
  • Kommunikasjons- og mediestrategi
 • KVP2100Kundeverdi og prisstrategi

  Hvilken verdi har et produkt eller en tjeneste for kundene? Til den riktige prisen er kundene villige til å kjøpe produktet, men hvis prisen er feil kjøper de ikke. Pris påvirker inntrykket av merkevaren og er viktig for lønnsomheten til virksomheten.

  Kundeverdi og pris er et viktig tema innen markedsføring. Vi som jobber med markedsføring må klare å svare på spørsmål som: Hva kan merkevarer påvirke kundenes verdioppfatning? Hvordan kan virksomheter jobbe systematisk med å sette riktige priser? Hvor har virksomheten lønnsomhetslekkasjer? Er det de riktige produktene som er på tilbud? Hva må vi passe på i prosessen for å holde oss innenfor lovgivningen og presentere en pris som kundene synes er rettferdig?

  Vår jobb som markedsførere er å skape verdi for våre kunder og klare å ta betalt for denne verdien. Vi ønsker å få til et bytte der kunder kjøper fordi de mener at varen eller tjenesten er verd prisen.

  Mer konkret vil emnet blant annet inneholde følgende temaer:

  • Hvordan varer og tjenester skaper verdi for kunder
  • Strategisk prising og lønnsomhet
  • Kundeverdi, kostnader og konkurrenter som grunnlag for prissetting
  • Hva er kundelivstidsverdi (CLV)
  • Økonomiske konsekvenser av prissetting.
  • Atferd og psykologiske effekter av prissetting
  • Betalingsvilje og referansepris
  • Pris- og verdikommunikasjon
  • Prisstruktur- og prissegmentering
  • Prispolitikk, forhandlinger og rabatter
  • Hvordan sette priser for første gang og hvordan endre priser
  • Hvordan måle kundenes reaksjoner på endringer i pris - prissensitivitet
  • Pris på tjenester med varierende etterspørsel (revenue management)
  • Pris i ulike distribusjonskanaler
  • Priskonkurranse og priskrig
  • Etikk og lovgivning ved prissetting
  • Hva kjennetegner virksomheter som er dyktige i arbeidet med prissetting
 • MOP3100Markedsstrategi og planlegging

  De ulike fagområdene studentene har vært gjennom tidligere i studiet spiller en vesentlig rolle for arbeidet i dette emnet. Målet med emnet er å gjøre studentene i stand til å utvikle en markedsstrategi, og på bakgrunn av den utforme og iverksette en markedsplan.

  Arbeidet med å legge en markedsstrategi starter aldri på null, men derimot med utgangspunkt i overordnet strategi basert på selve grunnlaget for virksomheten, her under ligger visjon, forretningsidé og mål. Studentene gjennomfører eksterne og interne analyser med hensikt å fremskaffe tilstrekkelig informasjon om markedet, kundeverdi, konkurransefortrinn, kjernekompetanse og annet, og ta gode og kvalifiserte valg basert på dette. Det er innsikten fra analysene som gir mulighetsrom for markedsstrategien og den tilhørende markedsplanen. Markedsplanen omfatter konkrete handlingsplaner om hvilke produkter og tjenester som tilbys hvilke segmenter i hvilke markeder, der pris, distribusjon og kommunikasjon er særlig viktige faktorer.

  En naturlig bestanddel av en operativ markedsplan er utforming av detaljerte planer for implementering og evaluering. Denne delen ivaretas ved at studentene deltar i et simulatorspill der en i grupper analyserer og iverksetter ulike markedstiltak i konkurranse med andre grupper i klassen.

Hva kan du bli?

En bachelor i markedsføring og merkevareledelse byr på spennende jobbmuligheter i markedsavdelinger, reklame- og mediebyråer, eller i analysebedrifter som jobber med informasjon og samfunnskontakt. Det er også mange muligheter innen det offentlige, i politikken eller i kultursektoren.

Du kan blant annet jobbe som:

 • Merkevareleder
 • Markedssjef
 • Digital markedsfører
 • Markedsføringskonsulent
 • Brand manager 
Mann bak kassen i klesbutikk

Salar Bahador er nominert til Årets lederstjerne med bruktbutikken Ditto

Salar åpnet bruktbutikken Ditto for fire år siden. I dag er han nominert som en av årets lederstjerner i D2.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Kristiania er kjent for et sterkt fagmiljø innen fagområdene HR, markedsføring og kommunikasjon, som stadig brukes som eksperter i de store mediene. Våre studier er utviklet etter råd fra arbeidsgivere og bransjene, slik at du allerede under studiene får kunnskapen og erfaringen som trengs får å gå rett ut i jobb.

  Vi har profilerte forskere og forelesere som selv har lang erfaring fra arbeidslivet, noe du som student vil merke i løpet av utdanningen.

 • Slik er studiehverdagen

  Vår pedagogikk har gjort at våre studier scorer høyt i studentundersøkelser, og våre studenter driver selv flere aktive organisasjoner og foreninger som gjør at du kommer enda tettere på bransjen du utdanner deg til.

  Med dyktige gjesteforelesere fra både det offentlige og næringslivet, samt mulighet for praksis, får du oppdatert kunnskap for morgendagens arbeidsliv

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter