Foto av seks dansere på en scene.
Studielengde:3 år

Dansekunst

Vil du bli en profesjonell danser? Bachelor i dansekunst med spesialisering i jazz- eller samtidsdans gir deg muligheten til å leve av din lidenskap.
OpptakStengt
Foto av seks dansere på en scene.

Nøkkelinformasjon

 • Sterkt fagmiljø

  Du får jobbe med  og følges tett opp av  engasjerte pedagoger og koreografer som har lang profesjonell erfaring som dansekunstnere.
 • Topp moderne fasiliteter

  Hos oss har vi en moderne hovedscene, ni blackbox-er, seks dansesaler og fjorten sangrom.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet Sverige, Danmark, Storbritannia eller Tyskland. 
 • Ansvarlig fagmiljø

 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse. Tilfredsstiller du spesielle faglige krav kan du søke om unntak. Du må også levere opptaksprøve
 • Pris

  55 400 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Bachelorgraden i dansekunst bygger deg opp danseteknisk og utvikler deg kunstnerisk til å bli en profesjonell utøvende dansekunstner. Her vil du lære å utøve, skape og formidle dans – sammen med nasjonalt og internasjonalt anerkjente pedagoger og koreografer.

Du vil jobbe mye praktisk i dansestudio, samtidig som du vil bli utfordret til å tenke og reflektere rundt din rolle som formidler av dansekunst.

Første år er felles for alle, og spesialisering i jazzdans eller samtidsdans starter fra og med andre studieår. Du vil ha klassisk ballett gjennom alle tre år som en grunnteknikk.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • BTK200Balletteknikk II

  I Balletteknikk II videreutvikles studentens dansetekniske ferdigheter med fokus på musikalitet, frasering og dynamikk. Det legges vekt på sammenheng mellom klassisk ballett teknikk og studentens valgte spesialisering. Teoretisk kunnskap og klassisk ballett terminologi er integrert i undervisningen. I emnet inngår supplerende trening som styrker studentens prestasjonsevne som danser gjennom ulike treningsformer og somatiske praksiser spisset mot dans. Det kan også inngå workshops og kurs relatert til studentens spesialiseringsemner.

 • DVI200Dansevitenskap II

  I Dansevitenskap II inngår kunnskap som på ulike måter bygger forståelse for dansens historie og kontekst, og for å kunne analysere og plassere dansekunstverk i et dansehistorisk perspektiv. Emnet gir en fordypning i dansehistorie, samt innblikk i sosiohistoriske sammenhenger mellom dans og samfunn. Det arbeides med akademisk skriving, med å gi innsikt og kunnskap om dansehistorieforskning, med å sette ord på relasjoner mellom musikk og dans, og med å kunne plassere eget kunstnerisk arbeid i en dansehistorisk kontekst.

 • FPJ200Forestillingspraksis II, jazzdans

  Forestillingspraksis II, Jazzdans, legger vekt på å gi studenten bred kompetanse som utøvende og skapende danser, i samsvar med jazzdansens uttrykk og egenart.

  Studentene får undervisning som på ulike måter bygger opp og fremmer utøverferdigheter og skapende dansekunstnerisk arbeid. Det gis arbeidsverktøy innenfor improvisasjon, musikkteater og koreografisk arbeid og metoder. Det arbeides med å skape, utøve og formidle dansekunst i ulike kontekster, former og scenerom med ny koreografi eller repertoar. Mindre interne og/eller eksterne visninger av eget og andres skapende arbeid kan inngå. Emnet kan også omfatte kortere workshops med aktuelle dansekunstnere. Studenten får erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluerere dansekunstprosjekt

 • JZT200Jazzdansteknikk II

  Jazzdansteknikk II vektlegger forankring av en sterk teknisk base bestående av plassering, forflytning, presisjon og størrelse i bevegelse, samt dynamisk variasjon. Emnet utvikler forståelse for de mange stiler og uttrykk innen jazzdans, og det presenteres verktøy for å stimulere studentens skaperevne. Sangundervisning bidrar til studentenes dansekunstneriske uttrykk og allsidighet. Kortere kurs i teknikker fra andre sjangre kan inngå. Det legges vekt på uttrykksmessige og tekniske overføringsverdier, samt evne til selvstendig arbeid og refleksjon.

 • FPS200Forestillingspraksis II, samtidsdans

  Forestillingspraksis II, samtidsdans gir studenten bred kompetanse som utøvende og skapende danser, i samsvar med samtidsdansens uttrykk og egenart. Det legges vekt på selvstendig forståelse og refleksjon rundt studentens dansekunstneriske utvikling.

  Emnet gir kunnskap om ulike metoder og tilnærminger til det å utøve, skape og formidle dansekunst i ulike kontekster. Improvisasjon blir vektlagt både som metode for å skape bevegelse og koreografisk materiale, og som eget kunstuttrykk. Koreografisk komposisjon gir innføring i ulike koreografiske tradisjoner, metoder og tenkning. Forskjellige måter å forholde seg til bruk av musikk og lyd står sentralt. Studier av og innstudering ti koreografiske verk, gir erfaring med ulike dansekunstuttrykk. Studentene utvikler skapende og utøvende ferdigheter gjennom ledete og selvstendige oppgaver, alene og i samhandling med andre. Studenten får erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluerere dansekunstprosjekt. Å delta i visninger av eget og andres skapende arbeid kan inngå. Emnet kan også omfatte workdshops med aktuelle dansekunstnere.

 • SDT200Samtidsdansteknikk II

  Samtidsdansteknikk II omfatter et bredt spekter av teknikker tilknyttet samtidsdans, her inngår moderne dans, postmoderne dans og samtidige teknikker, hvor studenten øker sine dansetekniske og uttrykksmessige ferdigheter. Kurs i teknikker fra andre sjangre kan inngå. Det legges vekt på egenutvikling, kroppslig læring, selvstendig refleksjon og en utforskende tilnærming til dans. Improvisasjonsformer og partnerarbeid utvikler studentens dansekunstneriske praksis og uttrykk.

 • VAL999-7ADMValgemne
 • BTK300Balletteknikk III

  Balletteknikk III viderefører arbeidet med å styrke studentens dansetekniske ferdigheter. Bevegelsesmaterialet i klassisk balletteknikk er mer komplekst og nyansert enn tidligere. Det legges vekt på selvstendig og integrert forståelse av dansetekniske prinsipper, klassisk ballett terminologi og formidlingsevne. Emnet støtter opp om kunstnerisk arbeid i studentens spesialisering. Studentene arbeider selvstendig med supplerende treningsformer som styrker og støtter den danseriske prestasjonsevne.

 • BAO389Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven i Bachelor i dansekunst er knyttet til dans som scenekunst. Studenten skal systematisk og metodisk gjennomføre et dansekunstnerisk prosjekt og/eller skrive en vitenskapelig oppgave. I prosessen skal studenten vise selvstendighet og kunne reflektere kritisk over eget arbeid.

  Prosjektet og problemstillingen skal utarbeides i samarbeid med veileder. Det skal knyttes til kunstnerisk praksis og/eller dansevitenskap og relevant teori og være praktisk og/eller teoretisk. Studenten skal formidle, og reflektere rundt, de erfaringer og innsikter som prosjektet har ført til.

  Studenten skal vise kunnskap om metode, og ferdigheter i metodebruk, samt evne til å analysere, drøfte og fortolke. I tillegg skal studenten vise evne til å knytte sammen dansekunstnerpraksis og teori, og besvare problemstillingen i et skriftlig og/eller kunstnerisk arbeid.

  Det arrangeres seminarer som omhandler kunstnerisk utviklingsarbeid og akademiske forskningsprosesser, metode og skriveprosesser. I seminarene belyses dansekunstfaglige, etiske og kunstneriske problemstillinger.

 • FPJ300Forestillingspraksis III, jazzdans

  Forestillingspraksis III forbereder studentene for et yrkesliv som utøvende dansekunstner, og emnet legger vekt på å gi studenten bred kompetanse som utøvende og skapende danser, i samsvar med jazzdansens mange uttrykk. Emnet gir studenten direkte kontakt med bransjen i møte med aktuelle nasjonale og internasjonale dansekunstnere.

  Studenten lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere dansekunstprosjekt. I prosjektet skal studenten videreutvikle sin kunnskap som utøver med fokus på formidling av dansekunst.

  Studenten arbeider i avgangsforestilling i en tilnærmet profesjonell produksjon med flere verk av aktuelle nasjonale og/eller internasjonale koreografer innen jazzdansfeltet. Verkene vises for publikum og bransje og dette gir studentene direkte kontakt med potensielle arbeidsgivere. Studenten får kunnskap om scenen som arbeidsplass og alle ledd som inngår i en scenisk produksjon.

  Emnet omfatter workshops med aktuelle dansekunstnere, samt yrkeslivskunnskap og auditiontrening. Det legges vekt på å utvikle studentens identitet som utøver, skapende og medskapende dansekunstner.

 • JZT300Jazzdansteknikk 3

  I Jazzdansteknikk III utvikler studentene sine dansetekniske ferdigheter til et profesjonelt nivå, med integrerte dansetekniske ferdigheter, stilforståelse og uttrykksevne. Den tradisjonelle jazzformen, musikkteater og samtidige uttrykk, gir relevans for det aktuelle arbeidsmarkedet. Det arbeides med videreutvikling av studentens potensiale som formidler av koreografisk uttrykk, samt selvstendighet i egen refleksjon og forståelse over egen danseutøvelse og skaperevne. Kurs i teknikker fra andre sjangre kan inngå.

 • FPS300Forestillingspraksis III, samtidsdans

  Forestillingsarbeid III, samtidsdans forbereder studenten for et yrkesliv som utøvende dansekunstner. Emnet utvikler studentens kunstneriske formidlingsevner og møte med publikum står sentralt. Det vektlegges selvstendig forståelse og refleksjon rundt egen dansekunstneriske utvikling og interesser, sett i relasjon til samtidsdansens ulike tradisjoner. Emnet gir studenten direkte kontakt med bransjen i møte med aktuelle nasjonale og internasjonale dansekunstnere.

  Studenten arbeider med et egendefinert utøvende og/eller skapende prosjekt, alene eller i samarbeid med medstudenter. Studenten lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere et eget prosjekt. I prosjektet skal studenten videreutvikle sin kunnskap som utøver med fokus på formidling av dansekunst, i et bredt perspektiv.

  Studenten arbeider i avgangsforestilling i en tilnærmet profesjonell produksjon med flere bestillingsverk av aktuelle nasjonale og/eller internasjonale koreografer innen samtidsdansfeltet. Verkene vises for publikum og bransje og dette gir studentene direkte kontakt med potensielle arbeidsgivere. Studenten får kunnskap om scenen som arbeidsplass og alle ledd som inngår i en scenisk produksjon.

  Emnet omfatter workshops med aktuelle dansekunstnere, samt yrkeslivskunnskap, blant annet med orientering om bransjens infrastrukturer og strategier for karrierebygging. Det legges vekt på å utvikle studentens identitet som samtidsdanser.

 • SDT300Samtidsdans teknikk III

  Samtidsdansteknikk 3 omfatter et bredt spekter av teknikker tilknyttet samtidsdans, herunder postmoderne dans og moderne dans, med særlig vekt på samtidige teknikker. Dette gir relevans for det aktuelle arbeidsmarkedet. Kurs i teknikker fra andre sjangre kan inngå. Studentene utvikler sine dansekunstneriske ferdigheter til et profesjonelt nivå, med selvstendig og integrerte dansetekniske ferdigheter, stilforståelse og uttrykksevne. Det legges vekt på selvstendig forståelse og refleksjon over egen danseutøvelse, sett i relasjon til forskjellige dansekunstneriske ståsted og tradisjoner.

Hva kan du bli?

Menneskelig pyramide av dansere.

Studentene ved Bachelor i dansekunst blir utfordret gjennom krevende og nyskapende koreografier.

Møt fagmiljøet

 • Slik er studiehverdagen

  Bachelor i dansekunst har sitt utspring i Norges Dansehøyskole, og er i dag en del av Norges største kunstfaglige miljø. Med seg tar de et velkjent og svært godt læringsmiljø med motiverte pedagoger. Her er det kort avstand mellom teori og praksis, mellom studenter og forelesere, Norge og resten av verden.

  Skolens fasiliteter er i verdensklasse, og noe av det som skiller oss fra andre kunstfaglige utdanninger, er at vi har samlet alle de kreative fagmiljøene under ett. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene.

Livet som student

Vi vet at det å være student handler om mye mer enn å studere. Derfor jobber vi hele tiden med å ivareta studentene våre, både gjennom sosiale arrangementer, foreninger og tett oppfølging. Hos oss kan du bli med på alt fra konserter og fester, til filmvisninger og sosiale hyggekvelder. Målet vårt er at alle skal få en spennende studiehverdag – også utenfor klasserommet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. februar 2023. Gjør deg kjent med egne frister for innsending av materiale og for tidspunkt for opptaksprøver. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli 2023. Les mer om opptaksprøver her!
 • Behandlingstid

  På dette studiet søker du på studieplass, laster opp egenvurderingsskjema og evt. video. Basert på opptaksprøven tilbys studieplasser cirka 14 dager etter siste opptaksprøvedato.
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter