Nøkkelinformasjon

For mer informasjon om hver deltakers bakgrunn og forskning, klikk på deltakerens navn ovenfor, og du kommer til personens ansattside.

 • Finansiering: Kristiania
 • Kontakt: rune.bjerke@kristiania.no

Mål

Forskergruppen Arbeidsliv og bærekraft vil jobbe målrettet i et spennende, gøyalt og berikende arbeidsmiljø for å nå seks hovedmål. 

 1. Forskergruppen skal bidra til å styrke kunnskap om bærekraft inn mot kommende erfaringsbaserte masterprogram i lederskap ved Høyskolen Kristiania (oppstart januar 2024). Dermed vil planlagte emner som berører bærekraftdimensjoner styrkes.
 2. Arbeidsliv og bærekraft skal jobbe med anvendt forskning i samarbeid med bedrifter, organisasjoner og foreninger.
 3. Arbeidsliv og bærekraft skal bidra til å posisjonere Høyskolen Kristiania mot et fremtidig arbeidslivsuniversitet samt å styrke områdene bærekraft, innovasjon og entreprenørskap.
 4. Forskningen og aktiviteter skal ligge innenfor flere av FNs bærekraftmål.
 5. Forskergruppen skal søke om interne og eksterne midler til forskningsprosjekter og stipendiatstillinger (PhD´er)
 6. Resultatene av forskningsprosjektene skal publiseres i internasjonale vitenskapelig tidsskrifter og populærvitenskapelige artikler skal publiseres i f. eks. Dagens Perspektiv og Dagens Næringsliv

Bakgrunn og idé

Verden ser ut til å ha en forståelse for endringsbehovet gitt klima -og miljømessige utfordringer samt en rekke sosiale problemstillinger vi står overfor. Likevel ser ikke endringsbehovet ut til å bli konvertert tilstrekkelig til endringshandling ifølge FNs klimapanel. Panelet mener at klimatilpasningene går for sakte og oppfordrer til handlekraft.

Bærekraftproblematikken diskuteres og tas tak i flere næringer, sektorer og funksjoner/områder i organisasjonene. I Norge kjøper stat, fylker og kommuner varer og tjenester knyttet til transport, for ca. 1 milliard EUR årlig. Det argumenteres for at grønne offentlige anskaffelser kan anses som et strategisk virkemiddel for å stimulere til bærekraftig forbruk og renere produksjon. Derfor står bærekraftige offentlige anskaffelser høyt på agendaen til europeiske beslutningstakere (Langseth & Moe, 2022). Callegari & Rai (2021) diskuterer casen DNB, bærekraft, digitalisering og teknologibaserte finansielle tjenester. Panwar, Nybakk, Pinkse & Hansen (2015) studerte bærekraftinitiativ blant små produksjonsbedrifter og Flygansvær, Dahlstrom & Nygaard (2018) undersøkte bærekraftdimensjoner ved distribusjonskanaler i elektronikk-industrien.

Bærekraftspørsmål er ofte komplekse, gjensidig avhengige og vanskelige å forstå. Bærekraftig utvikling, i tillegg til endringsvilje, krever et helhetlig perspektiv. Å se og forstå systemer – systemtenkning – er viktig, noe som representerer en forutsetning for endring i henhold til Isaksson (2019). Silvestre & Ţîrcă (2019) gjennomgår mangfoldet av innovasjon for bærekraftig utvikling i forskningslitteraturen. De foreslår en typologi (se figuren under) for fagområdet og tematikken og identifiserer en rekke anbefalinger for den fremtidige forskningen. Bærekraftige innovasjoner inneholder sosiale, miljømessige og økonomiske dimensjoner. 

Forskergruppen Arbeidsliv og bærekraft representerer et tverrfaglig miljø (bærekraftledelse, lederskap, bærekraftstrategier, grønn markedsføring, merkebygging, grønne innkjøp, endringsledelse, kompetanseledelse, organisatorisk læring og organisasjonsutvikling, innovasjonsledelse, helseledelse og entreprenørskap (se under ressurser).

Ideen som legges til grunn for opprettelsen av denne forskergruppen er å forske på problemstillinger og utfordringer relatert til bærekraftig utvikling i et system -og tverrfaglig perspektiv.

Kilde: Silvestre & Ţîrcă (2019)

Forskningsområder koplet til FNs bærekraftmål:

Forskergruppen Arbeidsliv og bærekraft vil jobbe på selvstendig grunnlag og med samarbeidspartnere innenfor seks områder som er koplet til FNs bærekraftmål. 

 1. Ansvarlig forbruk og produksjon (12)
 2. God helse og livskvalitet (3)
 3. God utdanning (4)
 4. Industri, innovasjon og infrastruktur (9)
 5. Bærekraftige byer og lokalsamfunn (11)
 6. Samarbeid for å nå målene (17)

Forskningsprosjekter bærekraft