hender som skriver, tegner og markerer med penner og tusjer på et stort ark.
Studielengde:3 år

Tjeneste­design

Bli med på å påvirke fremtidens tjenester! Tjenestedesign fra Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design er utdanningen for deg som har lyst til å designe en bedre verden.
OpptakStengt
hender som skriver, tegner og markerer med penner og tusjer på et stort ark.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  På dette studiet kan du søke om praksis i en bedrift eller organisasjon som en del av utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til ledende institusjoner i flere ulike land. 
 • Gjesteforelesere

  Gjesteforelesere fra ledende offentlige og private bedrifter i Norge og utlandet som MUNCH, DNB, Filharmonien, Forskningsrådet, DOGA, ODA og Designit.
 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende.
 • Pris

  37 800 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Tjenestedesign fra Kristiania, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, gir deg kompetanse til å løse komplekse problemstillinger for fremtiden – dette gjør deg attraktiv og ettertraktet i dagens arbeidsmarked!

Gjennom studiet vil du lære å skape, visualisere og presentere ideer for brukere, leverandører, lærere og medstudenter. I løpet av studietiden vil vi blant annet jobbe med scenarioutvikling for fremtiden, forretningsutvikling, systemorientert design og presentasjonsteknikk.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • PLE2102Prosjektledelse

  Emnet introduserer studentene til prosjekt som organisasjons- og arbeidsform. Prosjektet kjennetegnes ved at de er avgrenset i tid, har definerte mål og gjennomføres med gitte ressurser. Emnet legger særlig vekt samarbeid og kommunikasjon.

  • Prosjektarbeid som arbeidsform
  • Initiering og organisering av prosjekter
  • Målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter
  • Prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon
 • SCF2100Scenarioutvikling og fremtidsanalyse

  Emnet skal gi studenten forståelse for rollen til design i en verden i stadig endring, med fokus på forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid. Gjennom praktisk gruppearbeid med et selvvalgt wicked problem skal studentene lære å konstruere, formidle og drøfte forskjellige fremtidsscenarioer med utgangspunkt i tjenester. Bevissthet rundt tid og potensialet for uforutsette konsekvenser av design vil være sentralt.

 • DSA2100Designerens samfunnsansvar

  Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som designer. Dette gjøres gjennom designmetodisk utforskning av samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere ("wicked problems"). Studenten skal utvikle et bevisst forhold til seg selv som en integrert del av samfunnet, og det ansvaret dette innebærer som designer og fagperson. Emnet skal gi kunnskap om hvordan miljø, økonomi og sosial ansvar er tett knyttet sammen med bærekraftig utvikling.

 • DMK2100Designantropologi og kvalitative metoder

  Hva er designantropologi og hvordan kan designantropologisk metodikk bidra i vårt arbeid som tjenestedesignere? Kurset gir en innføring i antropologi og designantropologi gjennom grunnleggende begrep, teori og metodikk. Det legges vekt på det særegne ved etnografisk metode, der både observasjoner og samtaler/intervjuer inngår i datainnsamlingen. Studentene blir introdusert til likheter og ulikheter mellom designantropologi og tjenestedesign. Etiske problemstillinger og posisjonering i felten tas også opp. I tillegg undervises det i lesning av andres etnografi, særlig i form av monografier.

  Designantropologi, i likhet med tjenestedesign, legger fokus på grundig forståelse av målgruppen(e) og tema(ene) som utforskes og involvering av alle berørte parter for å bidra med løsning(er). Tjenestedesignere har tatt i bruk flere metoder fra antropologens verktøykasse, som har blitt viktig for deres praksis. Samtidig mangler ofte den grundige forståelse for metodikken, eller hvordan ferdighetene formes fra både et teoretisk og praktisk ståsted.

  Kurset har en teoretisk og en praktisk komponent, og studentene vil få opplæring i etnografisk metode og analyse gjennom mini-feltarbeid som utvikles til en etnografisk tekst.

 • FDE2100Forretningsdesign

  Emnet fokuserer på en teoretisk og praktisk forståelse av disruptive forretningsmodeller. Kurset vil gjennomgå hvordan man kan analysere behov fra et kundeperspektiv og dernest utforme potensielt disruptive løsninger. Det vil også legges vekt på hvordan slike løsninger kan utformes som del av en forretningsmodell - bestående av ulike typer forretningslogikker / verdikonfigurasjoner. Emnet gir studentene innblikk i disse perspektivene gjennom teoriforelesninger koblet med praktiske øvelser.

 • GDP3200Praksis i designbedrift

  Etter to år med grunnleggende opplæring kan studenten få mulighet til å arbeide i en bedrift hvor det er ansatt tjenestedesignere. Eksempler på slike bedrifter er designbyråer, konsulentselskaper/rådgivning eller forskjellige funksjonser i offentlig sektor. Praksisstudenten skal delta i den profesjonelle praksisen som tjenestedesigner bedriften.

  Målet for praksisplassen er at studenten skal få et innblikk i arbeidshverdagen og den profesjonelle praksisen til en tjenestedesigner. Studenten skal i praksisperioden benytte ferdigheter og kunnskaper hun/han har tilegnet seg så langt i studiet, til å oppnå erfaring og praktisk kunnskap gjennom arbeidet ved bedriften.

  Det inngås en kontrakt mellom bedriften og høyskolen, for å sikre faglig innhold i praksisperioden. Bedriften forplikter seg til å gi erfaring innen følgende punkter:

  • befaring/møter i oppstartsfase og underveis i prosjekt
  • designstrategi
  • designskisser / utarbeiding av designforslag
  • presentasjon for kunde
  • ferdigstilling og dokumentasjon av designløsning
  • oppfølging av avsluttede prosjekter

  I tillegg må kandidaten følge den relaterte undervisningen ved høyskolen, og løse oppgaver knyttet til dette.

 • STD2101Strategisk design
 • UTV999BA30Utveksling
 • VAL999-7Valgemne

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • BPP3100Bacheloroppgave

  Studenten skal gjennomføre et solid faglig utviklingsprosjekt. Bacheloroppgaven er den avsluttende oppgaven etter tre års studier i tjenestedesign. Studenten skal vise kunnskap og ferdigheter tilegnet i studiet. Temaet, prosess og løsning skal være tjenesteorientert, ellers skal studenten selv definere rammene for oppgaven.

  Oppgaven skal kommunisere students tjenestedesignprosess og -løsning. Det må være tydelig hvordan studenten har beveget seg fra første problemstilling til ferdig løsning. Studenten må vise evne til å argumentere for veivalg og løsninger gjennom hele prosessen ved bruk av både tekst og visualisering. Oppgaven skal vise at studenten behersket alle deler av en tjenestedesignprosess, og valg av hensiktsmessige metoder.

 • KOD206Designforskningsmetoder

  Emnet gir en innføring i metoder for designforskning. Både metoder for informasjonsinnhenting og arbeidsmetoder vektlegges, og studentene oppfordres til å se på design som en utforskende prosess og designeren som en reflekterende praktiker.

  Metoder og teknikker lært tidligere i studiet blir oppsummert og rammet inn på nytt med tanke på å bidra til større selvstendighet gjennom hele designprosessen.

  Emnet gir også en innføring i å utarbeide en god designfaglig prosjektbeskrivelse med en tydelig problemstilling, og hvordan man går fram for å løse den. Dette vil legge et viktig grunnlag for resten av studiet og framtidig fagutøvelse og studier.

 • FTJ3101Fordypning i tjenestedesign
 • GUX3100Gamification og UX-design

Hva kan du bli?

Fire studenter sitter i en trapp og smiler til kamera

Munch-museet vil nå de unge. Nå får de hjelp av studenter ved Kristiania!

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi 

  • Med Bachelor i tjenestedesign hos Kristiania, Westerdals Institutt for kreativitet, fortelling og design, lærer du å skape og videreutvikle tjenester og opplevelser som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige – tjenester verden trenger.
  • Bachelor i tjenestedesign blir ledet av Adeline Hvidsten og Christin Staubo.
  • Vi har forelesere på høyt internasjonalt nivå. For å gi deg et relevant nettverk og oppdatert kunnskap har vi gjesteforelesere og oppdragsgivere fra bransjen. Tidligere har dette vært blant annet Itera, Snøhetta, DnB, Munchmuseet, NAF, Kavlifondet, Oda og SATS. Studiet gir deg altså kompetanse på internasjonalt nivå, med mye praktisk arbeid og store muligheter både i og etter studiene.
   • Slik er studiehverdagen

    Tjenestedesign er en helhetlig og kreativ tilnærming til det å forstå og å løse virkelige menneskers problemer. En viktig del av undervisningen er derfor å jobbe med ekte caser og virkelige oppdragsgivere som trenger din hjelp.

    • I det første året lærer du deg grunnleggende tjenestedesignprosesser, metoder og verktøy. Samtidig blir du trygg på kommunikasjon, visualisering og utforming av ideene dine.
    • I det andre året bruker du tjenestedesign til å løse ulike problemer gjennom blant annet scenarioutvikling, prosjektledelse og tverrfaglig samarbeid med andre designprogrammer. Du utvikler også strategisk forretningsforståelse.
    • Det siste året kan du fordype deg i tjenestedesign, ha praksis i bransjen eller dra på utveksling til en skole i utlandet. Siste halvdel av året gjennomføres et større egendefinert bachelorprosjekt.

   Livet som student

   Kristiania har landets største kunstfaglige miljø og her finner du fremtidens kreative talenter. Bachelor i tjenestedesign er en del av dette miljøet, som kjennetegnes av nærheten til bransjen, forelesere med lang erfaring fra arbeidslivet og fasiliteter i verdensklasse. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene.

   På Kristiania får du en studietid som er mye mer enn forelesninger og fag. Du havner i et klassemiljø som motiverer. Foreleserne sørger for at studentene blir ivaretatt, sett og hørt – slik at de virkelig kan prestere. Studentene får god veiledning og et solid nettverk.  

   Kristiania er også full av studenttilbud, som for eksempel en solid studentklinikk,  en studentunion drevet frivillig av engasjerte studenter og flere linjeforeninger 

   Slik er søknadsprosessen

   Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
   • Viktige frister

    Søknadsfristen er 15. april 2023. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli 2023.
   • Behandlingstid

    For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
   • Slik søker du

    På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
   • Semesterregistrering

    Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
   • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

    SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
   • Lånekassen

    Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
   • Støtte og tilrettelegging

    Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
   • Mitt Kristiania

    Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
   • Studentbevis

    Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

   Hva lurer du på?

   Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

   Ofte stilte spørsmål