Studielengde:3 år

Hotelledelse

Drømmer du om å jobbe med ledelse, drift og utvikling av hotell- og reiselivsbedrifter? Dette er studiet for deg med ambisjoner om å gjøre karriere i denne bransjen.
OpptakStengt

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Fornøyde studenter

  Dette studiet hadde ifølge Studiebarometeret 2023 noen av landets mest fornøyde studenter.
 • Gjesteforelesere

  Har gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

 • Pris

  38 800 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

De beste hotellene er de som har ansatte som kan tenke strategisk, utnytte muligheter og skape opplevelser som gjestene vil huske lenge etter at oppholdet er over. Studiet er godt tilpasset en verden i endring.

Dette lærer du om:

 • Bærekraftig og lønnsom hotelldrift
 • Kriseledelse, endringsledelse og omstilling
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Pris- og kapasitetsstrategier
 • Rekruttering og videreutvikling av ansatte 

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • HDR2100Hotell- og restaurantdrift

  Dette emnet omhandler de viktigste drift- og ledelsesområdene i hotell og restaurantbransjen og gir en grundig innføring i hotell- og restaurantdrift som fagområde.

  Det vektlegges en internasjonal tilnærming til hotell- og restaurantdrift og de viktigste utfordringene knyttet til drift og ledelse av hotell- og restaurantbedrifter.

 • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode

  Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

  Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i valget av kvalitative og kvantitative metoder, metoder for datainnsamling, teoriforankring og analyseteknikker. Studentene får også en innføring i akademisk lesing og skriving, kildehåndtering og vurdering av etiske problemstillinger knyttet til forskning.

 • BØK2101Bedriftsøkonomi

  Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

  Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.

 • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • SMA3100Strategisk Revenue Management

  Emnet gir utfyllende kunnskap om teoriene bak pris og kapasitetsstyring. Studentene får utdypet sin forståelse for ulike typer prisstrategier, særlig strategisk verdibasert prising, kapasitetsstyring, prognose og beslutningsmodeller samt de økonomiske aspektene ved implementering og drift av Revenue Management i en servicebedrift.

  Studentene får også innsikt i hvordan ett tett samarbeid mellom ulike fagområder i en hospitality bedrift er avgjørende for å skape et økonomisk lønnsomt utbytte over tid. Den teknologiske utviklingen, kompleksiteten, internasjonaliseringen og de økonomiske aspektene ved distribusjon i hotell- og reiselivsnæringen utgjør en del av dette fagområdet.

 • DES1101Destinasjoners konkurranseevne

  Aktuelle temaer vil være:

  • Destinasjonsstruktur
  • Trender i et strategisk destinasjonsperspektiv
  • Konkurransedyktige og bærekraftige destinasjoner
  • Makro- og mikromiljøet for destinasjoner
  • Destinasjoners komparative faktorer og konkurransefaktorer
  • Destinasjoners støttefunksjoner og kjerneressurser
  • Destinasjonsledelse
  • Destinasjonsselskapenes rolle
  • Hvordan bygge konkurransefortrinn for en destinasjon
  • Hvordan bygge destinasjonen som merkevare
  • Verdens hurtigst voksende turistsegment
  • Helårs- versus sesongdestinasjoner
  • Verdiskaping og måling av resultater
 • KVM3100Kvantitativ metode

  Emnet gir en innføring i kvantitative konsepter og analysemetoder som er sentrale for empirisk samfunnsvitenskapelig forskning og dermed for å produsere troverdig kunnskap i det praktiske liv. Hensikten med kurset er å lære studentene å innhente, behandle og analysere data og tolke og forstå resultatene fra forskjellige statistiske analyseteknikker, samt formidle denne kunnskapen. Følgende statistiske analyseteknikker er de viktigste:

  • Beskrivende statistikk
  • Kji-kvadrattesten
  • Korrelasjonsanalyse
  • Variansanalyse
  • Enkel regresjonsanalyse

  Videre vil analyseteknikker som multippel regresjonsanalyse, clusteranalyse og faktoranalyse bli demonstrert.

 • SAM3100Samfunnsøkonomi

  Emnet vil omhandle følgende tema:

  • Hva er samfunnsøkonomi?
  • Produksjon og produkttilbud
  • Etterspørsel etter konsumgoder
  • Elementær markedsøkonomi
  • Monopol og monopolistisk konkurranse
  • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
  • Kollektive goder og eksterne virkninger
  • Arbeidsmarkedet
  • Innføring i makroøkonomiske begreper
  • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
  • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
  • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
  • Handel og internasjonal økonomi
  • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
  • Finans- og gjeldskrisene
 • BCR3103Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling innenfor bachelorstudiets fagområde som skal besvares i oppgaven. Oppgaven skal være forankret i relevant teori og studentene skal presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

  1. Empirisk oppgave

  I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

  Anonyme spørreundersøkelser

  • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
  • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

  Bruk av eksisterende data

  • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
  • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

  Eksperiment

  • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

  Intervju

  • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
  • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
  • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
  • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

  Observasjon

  • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

  Tekst/dokument/innholds- analyse

  • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
  • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

  Metodetriangulering

  • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

  2. Teoretisk oppgave

  • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
  • Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.
  • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

  3. Prosjektoppgave

  • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.
  • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende.
  • Studentene skal knytte prosjektet opp til aktuell teori på fagfeltet, og en prosjektoppgave stiller like krav til teori og teoretisk diskusjon som en empirisk oppgave. En prosjektoppgave skal vurderes basert på det akademiske arbeidet som leveres.
  • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
  • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

  Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

 • OPL3100Operativt og personlig lederskap

  Dette emnet er todelt. Den ene delen tar for seg ledelse av andre mennesker. I det ligger en forståelse at ledelse har med det å ta ansvar å gjøre, ansikt-til-ansikt påvirkning, meningsskaping, samt skape en form for kollektiv innsats mot felles mål. Emnet tar utgangspunkt i virkeligheten mange ledere står i og ikke normative idealer. Faget har et praksisperspektiv, men samtidig vil vi gå gjennom bærende teori, definere forskningsfronten, vise bredden, forskningen bak og kritikken mot de enkelte teorier og retninger.

  Det andre sentrale målet er å gi studentene innsikt i utvalgte deler av HR-faget. Dette vil være grunnleggende HR-faglige temaer, som en leder innenfor hotell- og restaurantbransjen bør beherske, herunder en kort innføring i HMS, arbeidstidsregler, overordnet om tariffavtale/lønnsdannelse og arbeidslivets spilleregler for drøftinger ved drifts- og organisasjonsendringer.

Hva kan du bli?

Wilhelm Hartwig foran en husfasade.

– Reiseliv er en internasjonal vekstbransje, og det er utallige muligheter for dem som vil gjøre dette til en levevei, sier Wilhelm Hartwig. Etter studiene ved Kristiania har han ledet fem hoteller og er nå del av et spennende, nytt konsept.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  • Du og foreleseren din kommer til å dele erfaringer gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og casestudier. Dette skaper et engasjerende og dynamisk læringsmiljø, der teori og praksis bindes sammen på en pedagogisk og forståelig måte.
  • Våre forelesere har både høy akademisk utdanning og selv vært toppledere innen hotell og reiseliv. Dette gjør at studentene lettere kan forstå hva teori betyr i praksis. I tillegg har foreleserne et nært forhold til studentene, og gjør seg tilgjengelige utover det som er vanlig på mange høyskoler.
  • Studiet byr også på kompetente gjesteforelesere fra næringen, i tillegg til at man besøker interessante hotellbedrifter og destinasjoner som en del av undervisningen. Vi har utstrakt kontakt med næringen for å kunne formidle relevante jobber og gjøre det lett for studentene å bygge nettverk underveis i studiet. 
Vi legger vekt på å ha tett kontakt med de absolutt beste bedriftene i hotell- og reiselivsbransjen. På denne måten knytter studentene verdifulle kontakter gjennom studiet og stiller sterkere på arbeidsmarkedet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter