6360 - Nettstudium emne

Strategisk verdikjedeledelse 2

Strategisk verdikjedeledelse 2 skal gi kunnskap om hvordan innkjøpsstrategier er nært knyttet til å utvikle verdier for virksomheten. Emnet skal også gi forståelse for kilder til innkjøpsbehov, og hvordan ressursstrategier identifiserer leverandørgrupper og markeder av betydning.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6360
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse
Emnet handler om innkjøp sin rolle i å utvikle verdikjedene og hvordan innkjøp kan stille krav til og samarbeide med leverandørmarkedet. Hvilke relasjoner den enkelte virksomhet har til sine samarbeidspartnere, leverandører og kunder, vil påvirke evne til verdiskapning. Et viktig arbeid er derfor å vurdere mulige leverandørrelasjoner, allianser og strategiske nettverk slik at virksomheten kan styrke og sikre sin posisjon i markedet. Dette gjelder både for offentlige og private virksomheter. I dette emnet vil fokus være på hvordan ulike relasjoner vurderes, velges, inngås, styres, relasjoner ledes, utvikles og avvikles - både i privat og offentlig sektor. 

Emnet har en bred tilnærming til sourcing der ulike tema som make/buy, in-/outsourcing blir vurdert som grunnlag for å etablere sourcing strategier og planer for hvordan utviklingsarbeidet skal gjennomføres. Kategoriledelse, segmentering og portfoliomodeller er tema som dekkes i dette emnet. Internasjonalisering og globalisering av verdikjedene har satt søkelyset på og understreket nødvendigheten av å etablere bærekraftige og innovative verdikjeder. Dette vil også være et viktig tema i dette emnet, der leverandørens rolle i å skape bærekraftige og innovative løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

 • har kunnskap om ulike former for innkjøp som direkte innkjøp, outsourcing, insourcing, etc.
 • har kunnskap om hva som styrer kategoriutvikling
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til leverandørrelasjoner når produktet er en tjeneste
 • har kunnskap om hvordan segmentere og etablere leverandørrelasjoner
 • har kunnskap om utvikling av leverandørrelasjoner i et langsiktig perspektiv med fokus på produktutvikling, læring og innovasjon
 • har kunnskap om leverandørrelasjonen mellom private leverandører og offentlig sektor
 • har kunnskap om globale verdikjeder

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan vurdere KPI i leverandørrelasjonen og evaluere/måle kost/nytte
 • kan omsette analyser av markeder og bruker/kundebehov i strategier for kategoriutvikling
 • kan vurdere hvordan kvaliteten og styrken i relasjoner utvikles og styrkes

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kan redegjøre for hvordan strategisk leverandørsamarbeid kan gi konkurransefortrinn i et kundeorientert perspektiv
 • kan redegjøre for hvordan vi kan oppnå både operasjonelle og strategiske fordeler gjennom samarbeid mellom partnere i en integrert verdikjede
 • kan redegjøre for interorganisatoriske prosesser og integrasjon av disse i en virtuell organisatorisk sammenheng.
 • kan presentere de teoriene og perspektivene som inngår i pensum og identifisere problemstillinger innen anskaffelser og innkjøp i offentlig og private markeder
 • kan presentere analyser av markeder og bruker/kundebehov i strategier for kategoriutvikling
 • kan diskutere hvordan kvaliteten og styrken i relasjoner kan utvikles og styrkes

Emne detaljer

Strategisk verdikjedeledelse 2

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.