Fire studenter jobber med skisser rundt en bord. Bachelor i kreativ markedskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.
Studielengde:3 år

Kreativ markeds­kommunikasjon

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon gir deg en smakebit av alt kommunikasjonsbransjen har å by på. Her blir du klar for å gå rett ut i jobb og å være en ressurs fra første dag!
OpptakStengt
Fire studenter jobber med skisser rundt en bord. Bachelor i kreativ markedskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  På dette studiet kan du søke om praksis i en bedrift eller organisasjon som en del av utdanningen.
 • Mest fornøyde studenter

  Kreativ markeds­kommunikasjon har Norges mest fornøyde markedsføringsstudenter (Studiebarometeret 2022).
 • Gjesteforelesere

  Dette studiet har mange gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Ansvarlig fagmiljø

 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende.
 • Pris

  50 200 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Utdanningen er et bredt og praktisk studium, hvor vi jobber mye i grupper og med med oppdrag fra reelle kunder. Her vil du lære om målgrupper, psykologien bak merkevarer og grunnen til at folk gjør og tenker som de gjør. Det unike med studiet er kombinasjon av det kreative med det analytiske. Det kvalifiserer våre studenter for jobber både i bedriftenes markedsa delinger og i kommunikasjonsbyråer.

Foreleserne på studiet har mange år bak seg fra bransjen og tar dette med seg inn i klasserommet. Vi har ofte gjesteforelesere med lang erfaring, som gir våre studenter innsikt i det siste nye i bransjen. 

Gjennom studiet vil du blant lære om emner som:

  Studiemodell

  Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
  Totalt 180 studiepoeng
  60 studiepoeng
  1. semester
  2. semester

  • MOF1100Markedsføring og forbrukeratferd

   Emnet gir en innføring i begreper, teorier og modeller innen markedsføring og forbrukeratferd. Emnet tar for seg markedsføring fra et strategisk til et operativt nivå. Studenten lærer om hvordan markeds- og kundeinnsikt kan benyttes som grunnlag for markedsføringen.

  • TEF2100Tekstforfatting

   Tekstforfatteren har en spesiell rolle og funksjon i reklame- og kommunikasjonsbyråene i utvikling av ulike kommunikasjonsløsninger og -aktiviteter. Emnet tar for seg tekstforfatters rolle og forhold til andre funksjoner i byrået og fagets historiske utvikling gjennomgås. Emnets utgangspunkt er å se på reklame som et språklig uttrykk og som bidrag til en menig. Den fortolkende forskningstradisjon vektlegges. De teoretiske perspektiver på språk som påvirkning står sentralt. Emnet fokuser på skrivetrening, utvikling av kundeløfter, tekst til ulike medier samt presentasjon og kundekontakt.

  • VALUTV999-30Valgemner eller utveksling 30 studiepoeng

   Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

   https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

  • BCR3103Bacheloroppgave

   Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling som skal besvares i oppgaven. Videre skal studentene presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.

   1. Empirisk oppgave

   I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave.

   Anonyme spørreundersøkelser

   • Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema.
   • Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet.

   Bruk av eksisterende data

   • Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig.
   • Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet.

   Eksperiment

   • Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser.

   Intervju

   • Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper.
   • Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer.
   • Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer.
   • Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe.

   Observasjon

   • Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode.

   Tekst/dokument/innholds- analyse

   • Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l.
   • Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales).

   Metodetriangulering

   • Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg.

   2. Teoretisk oppgave

   • Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.
   • Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.
   • Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.

   3. Prosjektoppgave

   • En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.
   • En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende.
   • Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).
   • Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet.

   Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat.

  • MET202Big Data og digitale medier

   Emnet skal gi studenten en innføring i analyser av digitale medier og de såkalte «big data» som kan høstes fra tjenester som Twitter og Facebook. Emnet tar høyde for forskjellige slike sosiale medier og analyserer den stadige utviklingen av disse samt forandringer vedrørende muligheter til analyse av data fra dem. Studenten vil få innføring i hvordan digitale medier kan benyttes innen ulike profesjonelle kommunikasjonsrelaterte kontekster. Emnet er et metodefag, som introduserer og fokuserer på bruk av verktøy for analyse av stordata, såsom Tableau eller R.

  • MET303Kvalititative metodologier

   I forskningssammenheng brukes kvalitative tilnærminger i forbindelse med problemstillinger som ikke på en meningsfylt måte kan brytes ned til tallmessige størrelser. Emnet Kvalitative metodologier fokuserer på ulike metoder og tilnærminger som er hensiktsmessige hvis forskeren ønsker å komme tett på dataene og ha en større forståelse av den sosiale virkelighet fra respondentenes eget perspektiv. Dette emnet inkluder tradisjonelle metoder som dybdeintervjuer, fokusgrupper og tekstanalyser, men studentene introduseres også til mer eksperimentelle retninger som posthumanisme, artografi m.m., retninger som gjerne betegnes som postkvalitative metodologier. Disse retningene kan bidra til større forståelse i komplekse sosiale situasjoner og virkeligheter.

  • VKM3100Visuell kommunikasjon og praktisk markedskommunikasjon

   Markedskommunikasjon produseres i dag med høy frekvens og skal tilpasses mange og svært forskjellige kanaler fortløpende. Dette praktiske emnet forbereder studenten på kreativ, effektiv og multimedial innholdsproduksjon etterspurt i dagens marked. Emnet bygger videre på kunnskap og ferdigheter studentene har opparbeidet seg gjennom kreative emner som tekstforfatting, kreativ skriving, kreative metoder og prosesser. Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter til å arbeide sammen i team hvor konsepter fra markedsførings- og markedskommunikasjonsteorien omsettes til praktiske og kreative løsninger. En grunnleggende innføring i visuell kommunikasjon er inkludert. Det legges særlig vekt på problemdiagnostisering og forståelse av ulike kommunikasjonsformer, relevante virkemidler og effekt.

  • BPR3200Bachelorprosjektarbeid

  Hva kan du bli?

  Foto av Sara Edland.

  Foreleserne har funnet oppskriften på suksess.

  Møt fagmiljøet

  • Slik jobber vi

   På Bachelor i kreativ markedskommunikasjon jobber vi mye praktisk, og derfor har vi fag som for eksempel tekst og visuell kommunikasjon. Selv om dette ikke er et tekstforfatter- eller designstudium, mener vi mener at kompetanse innen tekst og visuell kommunikasjon gjør deg til en bedre utøver av faget markedskommunikasjon.

   På BKM jobber vi ofte med konkrete oppdag for kunder. Det gir studentene en unik mulighet til omsette teoriene i praksis og opparbeide seg verdifulle erfaringer. Vi jobber mye i grupper og henter inn ekte caser fra arbeidslivet. På den måten blir du godt forberedt på livet etter studiene. 

  • Slik er studiehverdagen

   Bachelorprogrammet i kreativ markedskommunikasjon er spesielt kjent for å ha et veldig godt klassemiljø. En av de store fordelene med å studere på Kristiania er nærheten til bransjen, gode læringsfasiliteter og at vi jobber mye tverrfaglig. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene. 

   Vi vet at det å være student handler om mye mer enn å studere. Derfor jobber vi hele tiden med å ivareta studentene våre, både gjennom sosiale arrangementer, foreninger og tett oppfølging. Hos oss kan du bli med på alt fra konserter og fester, til filmvisninger og sosiale hyggekvelder. Målet vårt er at alle skal få en spennende studiehverdag – også utenfor klasserommet.

  Jeg har bakgrunn fra reklame-og PR-bransjen som rådgiver og tekstforfatter. Vi jobber på tvers av fagområdene og ser på reklame som et eget språk, vi er like tett på praksisfeltet og næringslivet som vi er på det akademiske.

  Slik er søknadsprosessen

  Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
  • Viktige frister

   Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  • Behandlingstid

   For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  • Slik søker du

   På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  • Semesterregistring

   Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

   SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  • Lånekassen

   Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  • Støtte og tilrettelegging

   Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  • Mitt Kristiania

   Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  • Studentbevis

   Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

  Hva lurer du på?

  Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

  Ofte stilte spørsmål