Studielengde:3 år

Hotelledelse

Drømmer du om å jobbe med ledelse, drift og utvikling av hotell- og reiselivsbedrifter? Dette er studiet for deg med ambisjoner om å gjøre karriere i denne bransjen.
OpptakÅpent

Nøkkelinformasjon

 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

De beste hotellene er de som har ansatte som kan tenke strategisk, utnytte muligheter og skape opplevelser som gjestene vil huske lenge etter at oppholdet er over. Studiet er godt tilpasset en verden i endring.

Dette lærer du om:

 • Bærekraftig og lønnsom hotelldrift
 • Kriseledelse, endringsledelse og omstilling
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Pris- og kapasitetsstrategier
 • Rekruttering og videreutvikling av ansatte 

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • HDR2100Hotell- og restaurantdrift
 • SVM1100Samfunnsvitenskapelig metode
 • BØK2101Bedriftsøkonomi <p>Bedriftsøkonomi er læren om bedriftens interne og eksterne forhold. Målsetningen er å treffe gode beslutninger og forstå hvordan ressurser best brukes til å oppnå målsetningene til bedriften. Dette kurset gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.</p><p>Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretaksstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjør hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.</p>
 • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis
 • SMA3100Strategisk Revenue Management
 • DES1101Destinasjoners konkurranseevne
 • KVM3100Kvantitativ metode
 • SAM3100Samfunnsøkonomi
 • BCR3103Bacheloroppgave <p>Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet seg i løpet av bachelorgraden. Bacheloroppgaven skal ha en tydelig problemstilling som skal besvares i oppgaven. Videre skal studentene presentere funn fra arbeidet og diskutere funnene opp mot teori. Bacheloroppgaven er et akademisk arbeid og skal enten være 1) en empirisk oppgave med innsamling av data, 2) en teoretisk oppgave eller 3) en prosjektoppgave.</p><ol><li><strong>Empirisk oppgave </strong></li></ol><p>I en empirisk oppgave skal studentene benytte seg av kvalitativ eller kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Under presenteres eksempler på metoder som kan benyttes i en bacheloroppgave. </p><p><strong>Anonyme spørreundersøkelser </strong></p><ul><li>Ved bruk av spørreskjema som metode må studenten(e) benytte program for spørreskjemaer som ikke samler inn IP- adresse, for eksempel Nettskjema. </li><li>Det må ikke samles inn informasjon som kan koble svarene til en person, for eksempel kan ikke e-postadresser eller navn samles inn i spørreskjemaet. </li></ul><p><strong>Bruk av eksisterende data </strong></p><ul><li>Studenten(e) kan benytte seg av eksisterende data som grunnlag for analysen, for eksempel datasett som er allment tilgjengelig. </li><li>Bacheloroppgaver kan være en del av større forskningsprosjekt og kan benytte data fra forskningsprosjektet. </li></ul><p><strong>Eksperiment</strong> </p><ul><li>Ved online eksperiment gjelder de samme reglene for anonymisering som beskrevet under spørreundersøkelser. </li></ul><p><strong>Intervju</strong> </p><ul><li>Det finnes mange intervju-varianter. De som egner seg best for et bachelor-prosjekt er: strukturerte, semistrukturerte eller fokusgrupper. </li><li>Strukturerte intervju kan gjennomføres «ansikt til ansikt». Det er også mulig å gjennomføre strukturerte intervju elektronisk og anonymt via Nettskjema. Ved bruk av strukturerte intervju forventes det minst 10 intervjuer. </li><li>Ved bruk av semistrukturerte intervjuer som metode forventes det normalt sett mellom 5-10 intervjuer, men færre respondenter (3-4) kan være nok i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av ekspertintervjuer. </li><li>Ved bruk av fokusgrupper anbefales minst 2 fokusgrupper med 5- 10 deltagere per fokusgruppe. </li></ul><p><strong>Observasjon</strong> </p><ul><li>Dersom observasjonen er av omfattende art kan den benyttes som hovedmetode, men i mange tilfeller vil det være naturlig å kombinere observasjon med en annen metode. </li></ul><p><strong>Tekst/dokument/innholds- analyse </strong></p><ul><li>Tekst/dokument/innholds- analyse som metode innebærer å analysere relevante tekster og/eller dokumenter. Det kan være tekster hentet fra sosiale medier, nettsider, årsrapporter, avisartikler o.l. </li><li>Tekst/dokument/innholds-analyse kan være kvantitativ (ca 100 analyseenheter anbefales) eller kvalitativ (ca 8 - 10 analyseenheter anbefales). </li></ul><p><strong>Metodetriangulering</strong> </p><ul><li>Det er mulig å benytte flere metoder, for eksempel en kombinasjon av intervju og tekstanalyse. Dersom studenten(e) ikke får tak i tilstrekkelig antall intervjuobjekter, kan dette for eksempel kompenseres for ved å ta med tekstanalyse i tillegg. </li></ul><p><strong>2. Teoretisk oppgave </strong></p><ul><li>Studenten(e) kan skrive en teoretisk oppgave hvor en problemstilling analyseres ut fra gjeldende faglitteratur på feltet.</li><li>Det er anbefalt at en teoretisk oppgave diskuterer ca 10 forskningsartikler.</li><li>Ved gjennomføring av en teoretisk oppgave forventes det ikke at studentene samler inn annen empiri, men det må foretas en strukturert analyse og diskusjon om funnene i de aktuelle forskningsartiklene.</li></ul><p><strong>3. Prosjektoppgave </strong></p><ul><li>En prosjektoppgave innebærer at studentene gjennomfører er et praktisk arbeid som bør være til nytte for en bedrift / organisasjon.</li><li>En prosjektoppgave kan for eksempel være å utvikle en strategi, markedsplan, forretningsmodell /plan, salgsstrategi, kommunikasjonsplan /strategi, journalistisk produkt eller lignende. </li><li>Oppgaven må ta utgangspunkt i gjeldende faglitteratur på feltet og innhentet empiri (både primær- og sekundærdata).</li><li>Oppgaven skal ha en diskusjonsdel som diskuterer anbefalingene i oppgaven opp mot faglitteratur på feltet. </li></ul><p>Omfang på bacheloroppgaven er 8000 - 12 000 ord. Dette gjelder for alle typer bacheloroppgaver (både empirisk, teoretisk og prosjektoppgave). Tabeller, vedlegg og referanseliste er unntatt ordtelling. Tabeller skrives inn i tekstformat i Word og skal ikke limes ikke som skjermbilde. Figurer kan legges inn i bildeformat. </p>
 • OPL3100Operativt og personlig lederskap

Hva kan du bli?

Kvinne foran hotellresepsjon.

Etter at Hero Idrees Azeez studerte Bachelor i hotelledelse ved Kristiania, har hun kapret drømmejobben og blitt kåret til Årets Unge Hotelièr.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  • Du og foreleseren din kommer til å dele erfaringer gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og casestudier. Dette skaper et engasjerende og dynamisk læringsmiljø, der teori og praksis bindes sammen på en pedagogisk og forståelig måte.
  • Våre forelesere har både høy akademisk utdanning og selv vært toppledere innen hotell og reiseliv. Dette gjør at studentene lettere kan forstå hva teori betyr i praksis. I tillegg har foreleserne et nært forhold til studentene, og gjør seg tilgjengelige utover det som er vanlig på mange høyskoler.
  • Studiet byr også på kompetente gjesteforelesere fra næringen, i tillegg til at man besøker interessante hotellbedrifter og destinasjoner som en del av undervisningen. Vi har utstrakt kontakt med næringen for å kunne formidle relevante jobber og gjøre det lett for studentene å bygge nettverk underveis i studiet. 
Vi legger vekt på å ha tett kontakt med de absolutt beste bedriftene i hotell- og reiselivsbransjen. På denne måten knytter studentene verdifulle kontakter gjennom studiet og stiller sterkere på arbeidsmarkedet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter