Gå direkte til:

Opp– og avmelding til eksamen

Hvilken oppmeldingsfrist du må forholde deg til kommer an på hva slags kurs du tar hos oss.

Høyskole-, fagskole-, og yrkesrettede kurs

Eksamen gjennomføres i to perioder i løpet av året. I desember/januar og mai/juni. Du må selv melde deg opp til eksamen, og dette gjøres i Studentweb. Det avholdes ikke egne kontinuasjonseksamener. Merk at trekkfrist, og frist for å velge eller endre eksamenssted er samme dato som oppmeldingsfrist.

 Vårsemester (eksamen i mai/juni): 

  • Oppmeldingen åpner 1. februar
  • Oppmeldingsfrist 1. april

Høstsemester (eksamen i desember/januar): 

  • Oppmeldingen åpner 1. september
  • Oppmeldingsfrist 1. november

Oppmelding til eksamen gjøres via Studentweb

Videregående skole

Du kan melde deg opp til privatisteksamen to ganger i året.

  • Fristen for å melde seg opp til våreksamen er normalt 1. februar
  • Fristen for høsteksamen er normalt 15. september

Eksamen gjennomføres stort sett i mai/juni og i november/desember. Datoene for oppmelding kan variere, så sjekk eksakte datoer for ditt fylke. Påmelding til privatisteksamen gjøres via PrivatistWeb.

Masterstudier

Major diets: 1. september og 1. mars / Minor diets: 1. februar og 20. juli Det er den enkelte student sitt ansvar å melde seg opp til eksamen, og å gjøre seg kjent med eksamensinformajson, reglement og forskrifter. Oppmelding skjer via dette skjema.

Sykefravær

Hvis en student blir syk i eksamensperioden, må dette dokumenteres ved bruk av egenmelding innen angitte frister dersom fraværet skal betraktes som gyldig.

Fravær fra eksamen

For å få gyldig fravær på eksamen må studenten sende inn skjema senest tre uker (21 dager) etter eksamensdato. NB! Det er obligatorisk å fylle ut egenmelding i skjemaet. 

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften § 4-8 (3) og gir rett til ny eksamen uten avgift. Fravær eller manglende levering teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt».

Hvis du blir akutt syk under eksamensgjennomføringen og trekker deg fra eksamen, kan du ikke levere din besvarelse. Dersom du avleverer din besvarelse på tross av sykdom som eventuelt oppstår, har du benyttet ett eksamensforsøk. Besvarelser som er levert, kan ikke trekkes tilbake. 

Sykdom under utlevering og innlevering av hjemmeeksamen

Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen, må du sende inn «Skjema for utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen» før innleveringsfristen.

Egenmeldingen (se punkt 9 i søknadskjema) må inneholde informasjon om antall dager du har vært syk. På bakgrunn av egenmeldingen kan forlengelse innvilges. Det gis normalt ikke forlengelse på 48 og 72 timers hjemmeeksamen, eller utover 14 dager. 

Tilrettelagt eksamen

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov kan ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.. «jfr. Lov om universitet og høyskoler, § 4-3.Læringsmiljø».

Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter.. «jfr. Retningslinjer til Forskrift, kapittel 4. Eksamen, §4-7.Nærmere om særordninger til eksamen».

Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelegging i forbindelse med oppgaver/arbeidskrav som gis underveis i utdanningen.

Studenter som har behov for særordninger ved eksamen, må søke om dette innen fastsatte friste. Blir du syk under eksamen, les informasjon om  «sykefravær og utsatt innleveringsfrist».

Søk i god tid før eksamen

Du må påberegne noe behandlingstid, det er derfor viktig at du søker i god tid før du skal avgi eksamen og innen angitte frister.

Hvem kan søke tilrettelegging?

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller studenter med særskilte behov som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til særordning ved eksamen.

Søknadsskjema og egenmelding 

Søknad om tilrettelegging av eksamen må sendes inn for hvert semester. Dette fordi både eksamensformer og tilretteleggingsbehovet kan endre seg fra semester til semester. Normalt kreves dokumentasjon fra sakkyndig/lege, men grunnet koronasituasjonen vil "egenmelding" i søknadsskjema fungere som dokumentasjon for særordning.

Søknadsskjema må fylles ut innen søknadsfrist.

Søknadsfrister

  • innen 1. november for høstens eksamener
  • innen 1. april for vårens eksamener

Unntak fra fristene kun ved akutte tilfeller

Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller. Tilfeller regnes som akutte dersom årsaken har inntruffet eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist. Dette må klart komme frem i dokumentasjonen som blir fremlagt. Ved akutt behov må søknad sendes og dokumentasjon levers omgående.

Bekreftelse på innvilget tilrettelegging

Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta en egen e-post som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert i StudentWeb.

← Gå tilbake

↑ Til toppen