Gå direkte til:

Informasjon om egenmelding i forbindelse med sykefravær, forlenget tid på eksamen og tilrettelegging av eksamen finner du her: https://www.kristiania.no/om-kristiania/informasjon-om-koronaviruset/informasjon-om-koronavirus-for-studenter/.

Det kan søkes om utsatt innleveringsfrist for gradsavsluttende studenter. Du finner mer informasjon om dette under "Detaljert eksamensinformasjon" her: https://www.kristiania.no/om-kristiania/informasjon-om-koronaviruset/informasjon-om-koronavirus-for-studenter/

Opp– og avmelding til eksamen

Hvilken oppmeldingsfrist du må forholde deg til kommer an på hva slags kurs du tar hos oss.

Høyskole-, fagskole-, og yrkesrettede kurs

Eksamen gjennomføres i to perioder i løpet av året. I desember/januar og mai/juni. Du må selv melde deg opp til eksamen, og dette gjøres i Studentweb. Det avholdes ikke egne kontinuasjonseksamener. Merk at trekkfrist, og frist for å velge eller endre eksamenssted er samme dato som oppmeldingsfrist.

 Vårsemester (eksamen i mai/juni): 

  • Oppmeldingen åpner 1. februar
  • Oppmeldingsfrist 1. april

Høstsemester (eksamen i desember/januar): 

  • Oppmeldingen åpner 1. september
  • Oppmeldingsfrist 1. november

Oppmelding til eksamen gjøres via Studentweb

Videregående skole

Du kan melde deg opp til privatisteksamen to ganger i året.

  • Fristen for å melde seg opp til våreksamen er normalt 1. februar
  • Fristen for høsteksamen er normalt 15. september

Eksamen gjennomføres stort sett i mai/juni og i november/desember. Datoene for oppmelding kan variere, så sjekk eksakte datoer for ditt fylke. Påmelding til privatisteksamen gjøres via PrivatistWeb.

Masterstudier

Major diets: 1. september og 1. mars / Minor diets: 1. februar og 20. juli Det er den enkelte student sitt ansvar å melde seg opp til eksamen, og å gjøre seg kjent med eksamensinformajson, reglement og forskrifter. Oppmelding skjer via dette skjema.

Sykefravær

Viser til viktig informasjon om bruk av egenmelding i forbindelse med Covid-19. 

Hvis en student blir syk i eksamensperioden, må dette dokumenteres innen angitte frister dersom fraværet skal betraktes som gyldig.

Fravær fra eksamen
For å få gyldig fravær på eksamen må studenten sende inn skjema og levere gyldig dokumentasjon senest tre uker (21 dager) etter eksamensdato. Dokumentasjon sendes per brevpost til Høyskolen Kristiania, PB. 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Merk konvolutten med «Eksamen». Dersom du befinner deg i karantene, kan du sende ut dokumentasjonen fra din egen postkasse. Se instruks fra Posten: https://www.posten.no/sende/send-fra-egen-postkasse

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften § 4-8 (3) og gir rett til ny eksamen uten avgift. Fravær eller manglende levering teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt».

Fravær på skoleeksamen 
Hvis du blir akutt syk under eksamensgjennomføringen og trekker deg fra eksamen, kan du ikke levere din besvarelse. Dersom du møter opp til eksamen og velger å levere inn besvarelse på tross av sykdom som eventuelt oppstår, har du benyttet ett eksamensforsøk. Besvarelser som er levert, kan ikke trekkes tilbake.

Sykdom under utlevering og innlevering av hjemmeeksamen

Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen, må du sende inn legeerklæring og «Skjema for utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen» før innleveringsfristen.

Legeerklæringen må inneholde informasjon om antall dager du har vært syk. På bakgrunn av legeerklæringen kan forlengelse innvilges. Det gis ikke forlengelse på 48 og 72 timers hjemmeeksamen, eller utover 14 dager. Dokumentasjon sendes per brevpost til Høyskolen Kristiania, PB. 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Merk konvolutten med «Eksamen». Dersom du befinner deg i karantene, kan du sende ut dokumentasjonen fra din egen postkasse. Se instruks fra Posten: https://www.posten.no/sende/send-fra-egen-postkasse

Tilrettelagt eksamen

Hvis du på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamengjennomføring jfr. Forskriften «…og eksamen ved Høyskolen Kristina»§ 4-7 Særordninger.

Tilrettelagt eksamen skal ikke gi deg fortrinn i eksamenssituasjonen, men tilretteleggingen skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for fysiske eller psykiske begrensninger i eksamenssituasjonen.

Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelagt eksamen i forbindelse med hjemmeeksamen og andre innleveringsarbeider. Dersom du blir syk under skoleeksamen eller i forbindelse med hjemmeeksamen, se punktet om «Sykefravær».

Søk i god tid

Det er viktig at du søker i god tid innen angitte frister. Siden søknadskjema og dokumentasjon blir levert separat må du påberegne behandlingstid Søknaden blir ikke behandlet før dokumentasjon foreligger. 

Hvem kan søke tilrettelegging?

Særordning kan gis til studenter med dokumenterte lese-/skrivevansker, mødre som ammer, studenter som har en fysisk funksjonshemming eller har dokumentert psykiske problemer. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til forlenget tid på eksamen.

Søknadsskjema

Søknad om tilrettelegging av eksamen og obligatorisk dokumentasjon må sendes inn for hver eksamensperiode. Dette gjelder ikke hvis du har fått godkjent tilrettelagt skoleeksamen for hele studieperioden og har fått en skriftlig bekreftelse fra høyskolen om dette.

Søknadsskjema må fylles ut og gyldig dokumentasjon må leveres i resepsjonen ved ditt nærmeste campus, eller sendes per post til Høyskolen Kristiania, PB. 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Konvolutten merkes med «Eksamen og tilrettelegging». Både søknadskjema og dokumentasjon må leveres innen angitte frister.

Søknadsfrister

  • innen 1. november for høstens eksamener
  • innen 1. april for vårens eksamener

Unntak fra fristene kun ved akutte tilfeller

Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller. Tilfeller regnes som akutte dersom årsaken har inntruffet, eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist. Dette må klart fremgå av dokumentasjonen som blir fremlagt.

Ved akutt behov må søknad sendes og dokumentasjon levers omgående.

Bekreftelse på innvilget tilrettelegging

Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta en egen e-post som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert i StudentWeb.

← Gå tilbake

↑ Til toppen