Som nettstudent ved høyskolen er det en del eksamensinformasjon du må kjenne til. På denne siden finner du informasjon om frister for oppmelding til eksamen, oversikt over eksamensdatoer og informasjon om eksamenskollisjoner. Det er viktig at du gjør deg godt kjent med informasjonen på denne siden i god tid før du tenker å avlegge eksamen.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen på denne siden gjelder for nettemner ved høyskolen. Nettbaserte emner ved fagskolen følger fast progresjon og har samme frister og regler som øvrige emner (stedbaserte).

Som student vil du finne mer informasjon om eksamen i StudentService.


Snarvei til innhold i denne artikkelen

Oppmelding til eksamen

Nettemner har eksamen hvert semester. For høstsemesteret er eksamensperioden i desember/januar, og for vårsemesteret er eksamensperioden i mai/juni.

For å kunne ta eksamen i et nettemne må du melde deg opp både til undervisning og til vurdering (eksamen). Du melder deg opp innenfor følgende oppmeldingsperioder:

  • Høstsemesteret: 1. september–1. november
  • Vårsemesteret: 1. februar–1. april

NB! Det er ikke mulig å melde seg opp til eksamen etter fristene (1. november og 1. april). Dersom du kjøper et emne etter 1. november, vil første mulighet for å ta eksamen være påfølgende semester, altså i mai/juni.

Oppmelding til undervisning og vurdering gjøres i StudentWeb. Etter at du har meldt deg opp til vurdering (eksamen) i et emne, vil du se eksamensdatoen i StudentWeb.

Som aktiv student finner du mer informasjon om oppmelding i StudentService. Dersom du har problemer med oppmeldingen, må du kontakte studieadministrasjonen før oppmeldingsfristen.

Veiledning for opp- og avmelding til eksamen.

Eksamensplan for nettstudenter

Eksamensplanen er en oversikt over tidspunkt for eksamensgjennomføring for nettemner. Eksamensplanen gjelder for to semester fram i tid, og den blir oppdatert etter hver eksamensperiode. Vi tar forbehold om at planen kan endres underveis.

Når du skal planlegge hvilke nettemner du ønsker å gjennomføre et semester, ber vi deg se på eksamensplanen og forsøke å unngå eksamenskollisjoner. Klikk her for å finne eksamensplanen.

Flere eksamener på samme dag – eksamenskollisjon

Som nettstudent med fri progresjon kan du ha meldt deg opp i emner som har eksamen i overlappende tidsperioder. Ved eksamenskollisjoner kan du be om tilpasning i form av noe forlenget tid. Du må sende inn skjema for eksamenskollisjoner innen gjeldende frister for semesteret:

  • Vårsemester (eksamen i mai/juni): 1. april
  • Høstsemester (eksamen i desember/januar): 1. november

Innmeldte kollisjoner behandles etter fristen, og du kan forvente svar på søknaden tidligst tre uker etter innmeldingsfristen.

Tabellen nedenfor angir hvordan Kristiania kan tilpasse for kolliderende eksamener.

Eksamen 1 Eksamen 2 Tilpasning / Forlenget tid
Oppmøteeksamen 1 - 5 timer Oppmøteeksamen 1 - 3 timer Eksamen 1 og eksamen 2 gjennomføres etter hverandre. Det gis 30 minutters pause mellom eksamenene.
Oppmøteeksamen 4 - 5 timer Oppmøteeksamen 4 - 5 timer Det er ikke mulig å gjennomføre eksamen 1 og eksamen 2 med varighet på 4-5 timer på samme dag.
Hjemmeeksamen 1 - 6 timer Hjemmeeksamen 1 - 6 timer Eksamen 1 og eksamen 2 gjennomføres etter hverandre. Det gis 30 minutters pause mellom eksamenene.
Hjemmeeksamen 1 - 6 timer Oppmøteeksamen 1 - 5 timer Eksamensavdelingen må ta en skjønnsmessig vurdering for å avgjøre hvor lang pause som trengs mellom eksamen 1 og eksamen 2 for hver student.
Hjemmeeksamen 1 - 6 timer Hjemmeeksamen 24 - 72 timer Varigheten for eksamen 2 forlenges med varigheten for eksamen 1.
Hjemmeeksamen 24 - 72 timer Oppmøteeksamen 1 - 5 timer Varigheten for eksamen 1 forlenges med varigheten for eksamen 2.
Hjemmeeksamen 24 - 72 timer Hjemmeeksamen 24 - 72 timer 24 timer forlenget tid på den av eksamenene med senest innleveringsdato.
Hjemmeeksamen > 72 timer Oppmøteeksamen 1 - 5 timer Ingen tilrettelegging

Ved eksamenskollisjon gis det normalt ikke mer enn 24 timer forlengelse. Dersom to 72-timers eksamener sammenfaller eller overlapper hverandre i tid, vil den ene eksamenen forlenges med 24 timer, ikke med 72 timer. Ved kollisjonstilpasning forlenges altså ikke eksamenstiden nødvendigvis med ordinær eksamensvarighet.

Følgende tilfeller tilpasses ikke:

  • Eksamener med varighet over 72 timer
  • Eksamen med ett semesters varighet, slik som mappeeksamen, semesteroppgave og lignende
  • Muntlig eksamen

Eksamensavgift

Som nettstudent har du 18 måneder studierett til et emne. For å ta eksamen må du være meldt opp til vurdering innen fristen og fått godkjent arbeidskrav. Du har tre eksamensforsøk, men kan søke om et fjerde forsøk. Første eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften. Øvrige eksamensforsøk faktureres med kroner 2250 per gjennomføring.

Les mer om:

Som student vil du finne mer informasjon om eksamen i StudentService.