Sensur og karaktersystem

Sensurfristene følger universitets- og høyskoleloven, 21 dager fra eksamensdato jfr. §3-9(1) Eksamen og Sensur.

Sensuren kunngjøres kun i StudentWeb. Karakteren vil bli publisert innen denne dagen og før kl. 00:00. Skulle det forekomme utsettelser på denne fristen vil aktuelle studenter få beskjed om dette.

Karaktersystem

Ved eksamen benyttes normalt vurderingsuttrykket A–E som uttrykk for «bestått», mens F betyr «ikke bestått». Bokstavkarakterene gis uten tillegg av pluss eller minus.

Vurderingsuttrykket kan også være «bestått» og «ikke bestått». 

I emner der det forekommer delvurderinger (deleksamener) må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering (helhetlig karakter) i emnet.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

A          Fremragende  
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B          Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C          God     
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D         Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E          Tilstrekkelig    
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F          Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Beskrivelsene er grunnleggende retningslinjer for hvordan eksamensprestasjoner i de ulike fagene kan vurderes innenfor karakterskalaen. Beskrivelsene er ikke ment som noen uttømmende eller komplett liste i vurderingen. Det foreligger ofte eksamensoppgaver eller eksamensformer som ut fra sin form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de nevnte faktorer.

Det vil åpenbart alltid måtte være rom for vekting av de ulike momentene som er ført opp som vurderingskriterier. Hovedtrekkene i kriteriene bør likevel kunne legges til grunn for en mest mulig enhetlig vurdering.

Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet).

Karakterbegrunnelse

Krav om karakterbegrunnelse må bes om innen én uke etter at sensuren ble publisert.

Du ber om karakterbegrunnelse via Studentweb. Du finner informasjon om karakterbegrunnelse via siden Resultater i Studentweb. Her finner du en knapp for å be om karakterbegrunnelse. Knappen vil kun vises hvis fristen for å be om begrunnelse ikke har gått ut.

Studenten vil motta svar på sin begrunnelse normalt innen to uker etter at sensuren ble publisert. Det anbefales at studenten ber om begrunnelse før man eventuelt klager på karakterfastsettingen.

En karakterbegrunnelse vil inneholde en faglig begrunnelse for karakteren studenten har fått. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensor bestemmer selv om vedkommende ønsker å gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Klagesensur

Klage på karakterfastsetting må registreres i Studentweb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsetting er mottatt.

Du finner informasjon om klage via siden Resultater i Studentweb. Her finner du en knapp for å klage på karakterfastsetting. Knappen vil kun vises hvis fristen for å klage ikke har gått ut.

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og kan ikke påklages. Det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Ved klagesensur sender eksamenskontoret besvarelsen til to nye sensorer, som vurderer den uavhengig av tidligere karakter og begrunnelse. Nytt sensorpar vil vurdere studentens besvarelse på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som, eller bedre enn (til gunst) opprinnelig karakter.

Svar på klagesensur vil bli publisert i Studentweb og studenten vil få tilsendt e-post når resultatet foreligger.

Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på muntlig eksamen, jamfør Universitets- og høgskoleloven § 5-3 punkt 4.

Ved klagesensur kan studenten forvente noe saksbehandlingstid i henhold til gitte frister.

Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål utstedes når studenten har oppnådd en bachelorgrad eller fullført årsstudium.

Nettstudenter må anmode om å få utstedt vitnemål.

Karakterutskrift

En karakterutskrift kan fungere som midlertidig dokumentasjon i en søknadsprosess og de fleste skoler benytter betinget opptak (du får opptak med betingelse om å fremlegge vitnemål) inntil du kan vise til verdipapiret.

Karakterutskrift, enten på engelsk eller norsk, kan bestilles i Studentweb. Du kan eventuelt henvende deg til resepsjonen eller studieadministrasjonen for å få en karakterutskrift. Studieadministrasjonen kan også skrive ut bekreftelser på fullført grad.

Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Høyskolen Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en grad.

Vitnemål og karakterutskrifter før 2015
Har du studert ved Høyskolen Kristiania eller noen skoler som i ettertid ble en del av Høyskolen Kristiania før 2015 og søker dokumentasjon på tidligere eksamensresultater, må du søke om dette på eget skjema. Vi gjør oppmerksom på at det kan være inntil 4 ukers saksbehandlingstid.

Omgjøring av fagskolepoeng til studiepoeng
Fagskolepoeng ble offisielt først innført i 2013, men fordi de fylkeskommunale fagskolene innførte fagskolepoeng allerede i 2011 og rapporterte disse til DBH, ble de gitt tilbakevirkende kraft til august 2011. Vi har derfor kun anledning til å utstede nytt vitnemål med studiepoeng for NOKUT-godkjent fagskoleutdanning tilbake til august 2011.

Vitnemålsportal

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Hvis du har behov for karakterutskrift av resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med din aktuelle utdanningsinstitusjon.

Du logger deg inn via FEIDE eller ID-porten med MinID eller BankID.

Mistet vitnemålet?

Et eventuelt mistet eller tapt vitnemål vil i utgangspunktet bli erstattet med et duplikat av originalen eller en bekreftelse på at studieprogrammet er fullført. Duplikat av vitnemål koster kr. 500 og bestilles ved å fylle ut skjemaet «Tap av vitnemål – søknad om nytt». Skjemaet må lastes opp på Mine Sider under «last opp dokumentasjon».

Diploma Supplement

Sammen med vitnemålet vil du få tilsendt et Diploma Supplement. Diploma Supplement blir utstedt på engelsk.

Diploma Supplement er et felles internasjonalt tillegg til vitnemålet, og skal gi tilstrekkelig uavhengig informasjon om kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning. Det erstatter ikke vitnemålet, men er et supplement.

Hensikten med Diploma Supplement er å:

  • Sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonene på tvers av landegrensene («international transparency»)
  • Styrke den postakademiske mobiliteten for studenter og ferdigutdannede kandidater på tvers av landegrensene

Fra fagskolepoeng til studiepoeng.

Det er fagskolen du har gått på som skal omgjøre fagskolepoengene dine til studiepoeng. Dette skjer ikke automatisk, men krever at du tar kontakt med fagskolen og ber om et nytt vitnemål med studiepoeng. Omgjøring av vitnemål er en rettighet for alle tidligere fagskolestudenter som fra før har vitnemål med fagskolepoeng.

Dersom du ønsker nytt vitnemål med studiepoeng er prosedyren som følger:

  • Vi må ha originalen av gammelt vitnemål i retur til oss per post. Sendingen må inneholde fullt navn, nåværende adresse og e-post.

→ Merkes «eksamen»og sendes til:
Høyskolen Kristiania
PB 1190 Sentrum
0107 Oslo

  • Nytt vitnemål koster 1000 kr, faktura blir sendt per e-post.
  • Bestilling av nytt vitnemål regnes som fremsatt når gammelt vitnemål er mottatt hos oss og faktura er betalt.
  • Nytt vitnemål blir sendt per post og det tidligere vitnemålet blir makulert.

Når skal jeg kontakte fagskolen?

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning trer i kraft 1. juli 2018, og fra denne datoen kan du be fagskolen du har gått på om et nytt vitnemål der fagskolepoeng byttes ut med studiepoeng. Fristen for omgjøring av vitnemål er 31. desember 2020. Etter denne datoen vil du ikke kunne få nytt vitnemål.

← Gå tilbake

↑ Til toppen