Gå direkte til

Sensur og karaktersystem

Sensurfristene følger Lov om høyere yrkesfaglig utdanning , §21 Avsluttende vurdering, eksamen og sensur. - tre uker fra eksamensdato

Sensuren kunngjøres kun i Studentweb

Karaktersystem

Ved eksamen benyttes normalt vurderingsuttrykket A–E som uttrykk for «bestått», mens F betyr «ikke bestått». Bokstavkarakterene gis uten tillegg av pluss eller minus.

Vurderingsuttrykket kan også være «bestått» og «ikke bestått».

I emner der det forekommer delvurderinger (deleksamener) må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering (helhetlig karakter) i emnet.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

A          Fremragende  
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B          Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C          God     
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D         Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E          Tilstrekkelig    
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F          Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Beskrivelsene er grunnleggende retningslinjer for hvordan eksamensprestasjoner i de ulike fagene kan vurderes innenfor karakterskalaen. Beskrivelsene er ikke ment som noen uttømmende eller komplett liste i vurderingen. Det foreligger ofte eksamensoppgaver eller eksamensformer som ut fra sin form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de nevnte faktorer.

Det vil åpenbart alltid måtte være rom for vekting av de ulike momentene som er ført opp som vurderingskriterier. Hovedtrekkene i kriteriene bør likevel kunne legges til grunn for en mest mulig enhetlig vurdering.

Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet). 

Karakterbegrunnelse

Karakterbegrunnelsen blir publisert i WISEflow samtidig som sensuren publiseres i Studentweb.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

En karakterbegrunnelse vil inneholde en faglig begrunnelse for karakteren studenten har fått. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. 

Klagesensur

Klage på karakterfastsetting må registreres i Studentweb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsetting er mottatt

Du finner informasjon om klage via siden Resultater i StudentWeb. Her finner du en knapp for å klage på karakterfastsetting. Knappen vil kun vises hvis fristen for å klage ikke har gått ut.

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og kan ikke påklages. Det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Ved klagesensur sender eksamenskontoret besvarelsen til to nye sensorer, som vurderer den uavhengig av tidligere karakter og begrunnelse. Nytt sensorpar vil vurdere studentens besvarelse på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som, eller bedre enn (til gunst) opprinnelig karakter.

Svar på klagesensur vil bli publisert i Studentweb og studenten vil få tilsendt e-post når resultatet foreligger.

Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på muntlig eksamen, jamfør Lov om høyere yrkesfaglig utdannelse (fagskoleloven) § 22.

Ved klagesensur kan studenten forvente noe saksbehandlingstid i henhold til gitte frister.

Annen viktig informasjon om klagesensur:

  • Ny klagesensur (ny vurdering) blir publisert i Studentweb og du vil motta e-post til student e-postadressen din når resultatet foreligger.
  • Klagesensur/ny sensur er uavhengig av andre frister. Det betyr at f.eks. oppmeldingsfristen til kontinuasjonseksamen ikke blir påvirket av sensurfristen for klagesensur.
  • Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.
  • Ved muntlig eller praktisk eksamen må du be om en muntlig begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på karakteren på en muntlig eller praktisk eksamen.Skjema for klagesensur.

Hvis knappen for å klage ikke vises i Studentweb, kan du benytte deg av skjema for klagesensur. For å benytte skjema for karakterbegrunnelse og klagesensur, må du logge deg inn med FEIDE-/egms.no-brukeren din.

Påloggingsadressen er slik:

  • [Brukernavn]@egms.no

Deretter åpnes påloggingsportalen, hvor du kan velge FEIDE-innlogging og deretter logge inn med FEIDE-bruker (egms.no-bruker).

 Hvis du mangler brukernavn eller passord, kan du gå til https://brukeradm.kristiania.no/

Karakterutskrift

Karakterutskrift
Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Fagskolen Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en grad.

Studenter som ønsker karakterutskrift på papir, enten på engelsk eller norsk, må henvende seg til resepsjonen eller studieadministrasjonen for å få en karakterutskrift. Studieadministrasjonen kan også skrive ut bekreftelser.

Vitnemål

Vitnemål er et verdipapir. Ta derfor godt vare på originalvitnemålet ditt, dette utstedes bare én gang!

Vitnemål på papir utstedes kun ved anmodning via skjema. Vitnemål som er anmodet, sendes til adresse som er oppgitt i skjemaet.

Vitnemålsportalen

Fagskolen Kristiania utsteder ikke vitnemål på papir automatisk. Studenter oppfordres til å benytte seg av vitnemålsportalen. Ved hjelp av vitnemålsportalen kan studenten selv hente ut sine resultater fra høyere utdanning og dele dem med andre utdanningsinstitusjoner (opptak), potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis. 

Logg inn via FEIDE eller ID-porten med MinID eller BankID.

Resultatutveksling i Norge
Som student ved Fagskolen Kristiania, kan man dele resultatene elektronisk med andre utdanningsinstitusjoner i Norge som benytter SøknadsWeb (Samordna Opptak). For at en utdanningsinstitusjon skal kunne få dine tidligere resultater, må du først ha gitt ditt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningsloven § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger.

Overføring av resultater kan skje på ulike måter. Ved søking om studieplass gjennom Samordna opptak (SO) krysser du av på nettsøknaden at du gir SO tillatelse til å hente resultatene dine. Mer utfyllende informasjon finner du på sidene til Felles studentsystem (FS), alternativ hos utdanningsinstitusjonen du søker opptak.

Anmodning om vitnemål

NB! Grunnet koronaviruset (covid-19) er ansatte oppfordret til ikke å møte på Høyskolen Kristiania. Arbeidsprosessene knyttet til sending av vitnemål på papir må påberegnes lengre behandlingstid enn normalt (minimum 4 uker).

Merk at du ikke kan anmode om vitnemål, før du har mottatt sensur i alle emner i Studentweb. Studenter som ønsker sitt vitnemål på papir, må anmode om dette via følgende skjema:

Link for skjema «Anmodning om vitnemål»

For å benytte skjema for anmodning, må studenten logge seg inn med sin student-e-post. Påloggingsadressen er slik:

  • [Brukernavn]@egms.no

Deretter åpnes påloggingsportalen, hvor studenten kan velge FEIDE og deretter logge inn med sin FEIDE-bruker.

Skjemaet gjelder for alle studenter som skal motta vitnemålet for første gang fra Fagskolen Kristiania. Vitnemål som er anmodet sendes pr post til adresse oppgitt på skjemaet, normalt i løpet av 5 virkedager etter at vi har mottatt bestillingen. Vær oppmerksom på at det i enkelte perioder kan påberegnes noe lenger behandlingstid, og at postgangen tar tid.

Bestiller du vitnemål uten å ha oppnådd en grad, vil ikke bestillingen bli behandlet.

Tapt vitnemål?
Et eventuelt mistet eller tapt vitnemål vil i utgangspunktet bli erstattet med et duplikat av originalen eller en bekreftelse på at studieprogrammet er fullført.

Duplikat av vitnemål koster kr. 500 og bestilles ved å fylle ut skjemaet «Tap av vitnemål – søknad om nytt». Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til eksamen@kristiania.no

Vitnemål og karakterutskrifter før 2015
Har du studert ved Høyskolen Kristiania eller noen skoler som i ettertid ble en del av Høyskolen Kristiania før 2015 og søker dokumentasjon på tidligere eksamensresultater, må du søke om dette på eget skjema. Vi gjør oppmerksom på at det kan være inntil 4 ukers saksbehandlingstid.

← Gå tilbake

↑ Til toppen