Gå direkte til

Sensur og karaktersystem

Sensurfristene følger Lov om høyere yrkesfaglig utdanning , §21 Avsluttende vurdering, eksamen og sensur. - tre uker fra eksamensdato

Sensuren kunngjøres kun i Studentweb

Karaktersystem

Ved eksamen benyttes normalt vurderingsuttrykket A–E som uttrykk for «bestått», mens F betyr «ikke bestått». Bokstavkarakterene gis uten tillegg av pluss eller minus.

Vurderingsuttrykket kan også være «bestått» og «ikke bestått».

I emner der det forekommer delvurderinger (deleksamener) må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering (helhetlig karakter) i emnet.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

A          Fremragende  
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B          Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C          God     
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D         Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E          Tilstrekkelig    
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F          Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Beskrivelsene er grunnleggende retningslinjer for hvordan eksamensprestasjoner i de ulike fagene kan vurderes innenfor karakterskalaen. Beskrivelsene er ikke ment som noen uttømmende eller komplett liste i vurderingen. Det foreligger ofte eksamensoppgaver eller eksamensformer som ut fra sin form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de nevnte faktorer.

Det vil åpenbart alltid måtte være rom for vekting av de ulike momentene som er ført opp som vurderingskriterier. Hovedtrekkene i kriteriene bør likevel kunne legges til grunn for en mest mulig enhetlig vurdering.

Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet). 

Karakterbegrunnelse

Karakterbegrunnelsen blir publisert i WISEflow samtidig som sensuren publiseres i Studentweb.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

En karakterbegrunnelse vil inneholde en faglig begrunnelse for karakteren studenten har fått. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. 

Klagesensur

Klage på karakterfastsetting må registreres i Studentweb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsetting er mottatt

Du finner informasjon om klage via siden Resultater i StudentWeb. Her finner du en knapp for å klage på karakterfastsetting. Knappen vil kun vises hvis fristen for å klage ikke har gått ut.

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og kan ikke påklages. Det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Ved klagesensur sender eksamenskontoret besvarelsen til to nye sensorer, som vurderer den uavhengig av tidligere karakter og begrunnelse. Nytt sensorpar vil vurdere studentens besvarelse på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som, eller bedre enn (til gunst) opprinnelig karakter.

Svar på klagesensur vil bli publisert i Studentweb og studenten vil få tilsendt e-post når resultatet foreligger.

Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på muntlig eksamen, jamfør Lov om høyere yrkesfaglig utdannelse (fagskoleloven) § 22.

Ved klagesensur kan studenten forvente noe saksbehandlingstid i henhold til gitte frister.

Annen viktig informasjon om klagesensur:

  • Ny klagesensur (ny vurdering) blir publisert i Studentweb og du vil motta e-post til student e-postadressen din når resultatet foreligger.
  • Klagesensur/ny sensur er uavhengig av andre frister. Det betyr at f.eks. oppmeldingsfristen til kontinuasjonseksamen ikke blir påvirket av sensurfristen for klagesensur.
  • Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.
  • Ved muntlig eller praktisk eksamen må du be om en muntlig begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på karakteren på en muntlig eller praktisk eksamen.Skjema for klagesensur.

Hvis knappen for å klage ikke vises i Studentweb, kan du benytte deg av skjema for klagesensur. For å benytte skjema for karakterbegrunnelse og klagesensur, må du logge deg inn med FEIDE-/egms.no-brukeren din.

Påloggingsadressen er slik:

  • [Brukernavn]@egms.no

Deretter åpnes påloggingsportalen, hvor du kan velge FEIDE-innlogging og deretter logge inn med FEIDE-bruker (egms.no-bruker).

 Hvis du mangler brukernavn eller passord, kan du gå til https://brukeradm.kristiania.no/

Vitnemål/karakterutskrift

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med andre relevante parter. 

Vitnemål på papir utstedes kun ved anmodning via søknadsskjema, les mer om anmodning lenger ned i teksten. Vitnemål som er anmodet, sendes til adresse som er oppgitt i skjemaet. Vitnemål er et verdipapir. Ta derfor godt vare på originalvitnemålet ditt, dette utstedes bare én gang!

Digitalt vitnemål

Alle studenter som har oppnådd grad/fullført vitnemålsgivende studieprogram våren 2021 vil automatisk få et digitalt vitnemål (og Diploma Supplement), i stedet for fysisk vitnemål. Forventet vitnemålsproduksjonen starter fra og med torsdag 24. juni 2021. 

Digitale vitnemål er det samme som et papir vitnemål bare at formatet er en digital PDF som er elektronisk signert av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Det er en nasjonal og verifisert sektorløsning for deling av vitnemål i høyere utdanning.  

Vitnemålsberegningen gjøres snarlig etter at siste resultatet (karakter) som inngår i vitnemålsgrunnlaget foreligger. Når vitnemålene er ferdig beregnet av saksbehandler vil du finne vitnemål (og Diploma Supplement) som en digitalt signert PDF i dokumentarkivet i Studentweb, og du kan dele dette med andre via Vitnemålsportalen, se https://www.vitnemalsportalen.no/ 

Digitale vitnemål bør deles gjennom Vitnemålsportalen for å opprettholde verifikasjon/ektheten. Skrives et digitalt vitnemål ut på papir vil for eksempel verifikasjonen ikke være gyldig lengre.   

Digital karakterutskrift

Studenter kan bestille karakterutskrift med digital signatur i Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen. Karakterutskriften blir tilgjengelig under «Dokumenter» etter ca. 10 minutter.

Karakterutskriften verifiseres med en digital signatur som kun bekreftes hvis pdf-en ikke har blitt endret av andre. Den er ikke gyldig hvis du skriver ut karakterutskriften på papir. Den digitale signaturen er kun gyldig i to år etter bestillingsdato.

Studenter som ønsker karakterutskrift på papir, enten på engelsk eller norsk, må henvende seg til resepsjonen eller studieadministrasjonen for å få en karakterutskrift. Studieadministrasjonen kan også skrive ut bekreftelser.

Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Høyskolen Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en grad.

Vitnemål og karakterutskrifter før 2015

Har du studert ved Høyskolen Kristiania eller noen skoler som i ettertid ble en del av Høyskolen Kristiania før 2015 og søker dokumentasjon på tidligere eksamensresultater, må du søke om dette på eget skjema. Vi gjør oppmerksom på at det kan være inntil 4 ukers saksbehandlingstid.. 

Vitnemålsportalen

Høyskolen Kristiania utsteder ikke vitnemål på papir automatisk. Studenter oppfordres til å benytte seg av vitnemålsportalen. Ved hjelp av vitnemålsportalen kan studenten selv hente ut sine resultater fra høyere utdanning og dele dem med andre utdanningsinstitusjoner, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis. 

Logg inn via FEIDE eller ID-porten med MinID eller BankID.

Resultatutveksling i Norge

Som student ved Høyskolen Kristiania, kan man dele resultatene elektronisk med andre utdanningsinstitusjoner i Norge som benytter SøknadsWeb (Samordna Opptak). For at en utdanningsinstitusjon skal kunne få dine tidligere resultater, må du først ha gitt ditt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningsloven § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger.

Overføring av resultater kan skje på ulike måter. Ved søking om studieplass gjennom Samordna opptak (SO) krysser du av på nettsøknaden at du gir SO tillatelse til å hente resultatene dine. Mer utfyllende informasjon finner du på sidene til Felles studentsystem (FS), alternativ hos utdanningsinstitusjonen du søker opptak.

Anmodning om vitnemål

Alle studenter som har oppnådd grad/kvalifikasjoner etter mai/juni 2021 vil få digitalt vitnemål. Noen studenter som automatisk har mottatt digitalt vitnemål, kan trenge vitnemål og DS på papir. Det kan gjelde studenter som ikke får fødselsnummer eller D-nummer, og det kan gjelde studenter som skal søke videre utdanning i land som ikke har digitalisert opptaket. Er du innenfor noen av disse unntakene brukes skjema for anmodning om vitnemål. Studenter som har oppnådd vitnemål før mai/juni 2021 vil kunne benytte samme tjeneste som tidligere og vil ikke få digitalt vitnemål. Merk at du ikke kan anmode om vitnemål, før du har mottatt sensur i alle emner i Studentweb. Studenter som ønsker sitt vitnemål på papir, må anmode om dette via følgende skjema (behandlingstid rundt 3 uker): 

Link for skjema «Anmodning om vitnemål»

For å benytte skjema for anmodning, må studenten logge seg inn med sin student-e-post. Påloggingsadressen er slik:

  • [Brukernavn]@egms.no

Deretter åpnes påloggingsportalen, hvor studenten kan velge FEIDE og deretter logge inn med sin FEIDE-bruker.

Skjemaet gjelder for alle studenter som skal motta vitnemålet for første gang fra Høyskolen Kristiania. Vitnemål som er anmodet sendes pr post til adresse oppgitt på skjemaet, normalt i løpet av 5 virkedager etter at vi har mottatt bestillingen. Vær oppmerksom på at det i enkelte perioder kan påberegnes noe lenger behandlingstid, og at postgangen tar tid.

Bestiller du vitnemål uten å ha oppnådd en grad, vil ikke bestillingen bli behandlet.

Diploma Supplement

Sammen med vitnemålet vil du få tilsendt et Diploma Supplement. Diploma Supplement blir utstedt på engelsk. Merk at Høyskolen ikke utsteder vitnemål på engelsk, kun Diploma Supplement og/eller engelsk karakterutskrift.

Diploma Supplement er et felles internasjonalt tillegg til vitnemålet, og skal gi tilstrekkelig uavhengig informasjon om kvalifikasjoner som gjelder høyere utdanning. Dette erstatter ikke vitnemålet, men er et supplement.

Hensikten med Diploma Supplement er å:

  • Sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonene på tvers av landegrensene («international transparency»)
  • Styrke den postakademiske mobiliteten for studenter og ferdigutdannede kandidater på tvers av landegrensene

Klage på karakter 

Klage på karakterfastsettingen vil ha reservasjon mot ferdigstilling av vitnemål inntil ny sensur foreligger.  

Har vi glemt deg?

På grunn av kompleksiteten i en del program fanger vi ikke opp alle som dekker kravene for vitnemål. Dersom dette gjelder deg, kan du bestille dette selv via skjema for anmodning om vitnemål.

Tapt papir vitnemål?

Et eventuelt mistet eller tapt vitnemål vil i utgangspunktet bli erstattet med et duplikat av originalen eller en bekreftelse på at studieprogrammet er fullført.

Duplikat av vitnemål koster kr. 500 og bestilles ved å fylle ut skjemaet «Tap av vitnemål – søknad om nytt». Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til eksamen@kristiania.no

← Gå tilbake

↑ Til toppen