Gå direkte til

Sensur og karaktersystem

Sensurfristene følger Lov om høyere yrkesfaglig utdanning , §21 Avsluttende vurdering, eksamen og sensur. - tre uker fra eksamensdato

Sensuren kunngjøres kun i Studentweb

Karaktersystem

Ved eksamen benyttes normalt vurderingsuttrykket A–E som uttrykk for «bestått», mens F betyr «ikke bestått». Bokstavkarakterene gis uten tillegg av pluss eller minus.

Vurderingsuttrykket kan også være «bestått» og «ikke bestått».

I emner der det forekommer delvurderinger (deleksamener) må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering (helhetlig karakter) i emnet.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

A          Fremragende  
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B          Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C          God     
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D         Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E          Tilstrekkelig    
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F          Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Beskrivelsene er grunnleggende retningslinjer for hvordan eksamensprestasjoner i de ulike fagene kan vurderes innenfor karakterskalaen. Beskrivelsene er ikke ment som noen uttømmende eller komplett liste i vurderingen. Det foreligger ofte eksamensoppgaver eller eksamensformer som ut fra sin form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de nevnte faktorer.

Det vil åpenbart alltid måtte være rom for vekting av de ulike momentene som er ført opp som vurderingskriterier. Hovedtrekkene i kriteriene bør likevel kunne legges til grunn for en mest mulig enhetlig vurdering.

Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet). 

Karakterbegrunnelse

Karakterbegrunnelsen blir publisert i WISEflow samtidig som sensuren publiseres i Studentweb.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

En karakterbegrunnelse vil inneholde en faglig begrunnelse for karakteren studenten har fått. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. 

Klagesensur

En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort, eller tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Studenten som ønsker å klage, må gjøre dette via skjema for klagesensur.

Ved klagesensur sender eksamenskontoret besvarelsen til én til to nye sensorer, som vurderer den uavhengig av tidligere karakter og begrunnelsen studenten har gitt. Nytt sensorpar vil vurdere kandidatens besvarelse på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som, eller bedre enn (til gunst) opprinnelig karakter.

En klagesensur er endelig instans i klageprosess vedrørende karaktersetting og innebærer at ny karakter blir endelig. Med andre ord kan ikke denne karakteren klages inn på nytt.

Prosessen rundt klagesensur er svært omstendelig og tidkrevende, studenten må derfor forvente en del ventetid før klagen er ferdigbehandlet. Annen viktig informasjon om klagesensur:

  • Behandlingstiden er satt til 3 uker fra fristen om å be om klagesensur er ute.
  • Ny klagesensur (ny vurdering) vil bli publisert i Studentweb og student vil motta e-post på student e-post når resultatet foreligger.
  • Klagen må være faglig begrunnet. Det vil si at du må redegjøre for hvorfor du mener at besvarelsen ikke er bedømt riktig og må vurderes (sensureres) på nytt.
  • Påløpende klagesaker er uavhengig av fristen for påmelding til kontinuasjonseksamen. Studenten må derfor ta en avgjørelse om at sensuren kan foreligge etter fristen for på – eller avmelding til kontinuasjonseksamen er ute.
  • Ved muntlig eksamen må du be om en muntlig begrunnelse/ evt. klage umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Det kan ikke klages på en muntlig karakter i etterkant av eksamen.

Skjema for klagesensur

For å benytte skjema for karakterbegrunnelse og klagesensur, må studenten logge seg inn med sin student-e-post. Påloggingsadressen er slik:

  • [Brukernavn]@egms.no

Deretter åpnes påloggingsportalen, hvor studenten kan velge FEIDE og deretter logge inn med sin FEIDE-bruker. 

Karakterutskrift

Karakterutskrift
Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Fagskolen Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en grad.

Studenter som ønsker karakterutskrift på papir, enten på engelsk eller norsk, må henvende seg til resepsjonen eller studieadministrasjonen for å få en karakterutskrift. Studieadministrasjonen kan også skrive ut bekreftelser.

Vitnemål

Vitnemål er et verdipapir. Ta derfor godt vare på originalvitnemålet ditt, dette utstedes bare én gang!

Vitnemål på papir utstedes kun ved anmodning via skjema. Vitnemål som er anmodet, sendes til adresse som er oppgitt i skjemaet.

Vitnemålsportalen

Fagskolen Kristiania utsteder ikke vitnemål på papir automatisk. Studenter oppfordres til å benytte seg av vitnemålsportalen. Ved hjelp av vitnemålsportalen kan studenten selv hente ut sine resultater fra høyere utdanning og dele dem med andre utdanningsinstitusjoner (opptak), potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis. 

Logg inn via FEIDE eller ID-porten med MinID eller BankID.

Resultatutveksling i Norge
Som student ved Fagskolen Kristiania, kan man dele resultatene elektronisk med andre utdanningsinstitusjoner i Norge som benytter SøknadsWeb (Samordna Opptak). For at en utdanningsinstitusjon skal kunne få dine tidligere resultater, må du først ha gitt ditt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningsloven § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger.

Overføring av resultater kan skje på ulike måter. Ved søking om studieplass gjennom Samordna opptak (SO) krysser du av på nettsøknaden at du gir SO tillatelse til å hente resultatene dine. Mer utfyllende informasjon finner du på sidene til Felles studentsystem (FS), alternativ hos utdanningsinstitusjonen du søker opptak.

Anmodning om vitnemål

Merk at du ikke kan anmode om vitnemål, før du har mottatt sensur i alle emner i Studentweb. Studenter som ønsker sitt vitnemål på papir, må anmode om dette via følgende skjema:

Link for skjema «Anmodning om vitnemål»

For å benytte skjema for anmodning, må studenten logge seg inn med sin student-e-post. Påloggingsadressen er slik:

  • [Brukernavn]@egms.no

Deretter åpnes påloggingsportalen, hvor studenten kan velge FEIDE og deretter logge inn med sin FEIDE-bruker.

Skjemaet gjelder for alle studenter som skal motta vitnemålet for første gang fra Fagskolen Kristiania. Vitnemål som er anmodet sendes pr post til adresse oppgitt på skjemaet, normalt i løpet av 5 virkedager etter at vi har mottatt bestillingen. Vær oppmerksom på at det i enkelte perioder kan påberegnes noe lenger behandlingstid, og at postgangen tar tid.

Bestiller du vitnemål uten å ha oppnådd en grad, vil ikke bestillingen bli behandlet.

Fra fagskolepoeng til studiepoeng
Fagskolepoeng ble offisielt først innført i 2013, men fordi de fylkeskommunale fagskolene innførte fagskolepoeng allerede i 2011 og rapporterte disse til DBH, ble de gitt tilbakevirkende kraft til august 2011. Vi har derfor kun anledning til å utstede nytt vitnemål med studiepoeng for NOKUT-godkjent fagskoleutdanning tilbake til august 2011.

Dersom du ønsker nytt vitnemål med studiepoeng er prosedyren som følger; vi må ha originalen av gammelt vitnemål i retur til oss per post. Sendingen må inneholde fullt navn, nåværende adresse og e-post.

→ Merkes «eksamen» og sendes til:
Høyskolen Kristiania
PB 1190 Sentrum
0107 Oslo

  • Nytt vitnemål koster 1000 kr, faktura blir sendt per e-post.
  • Bestilling av nytt vitnemål regnes som fremsatt når gammelt vitnemål er mottatt hos oss og faktura er betalt.
  • Nytt vitnemål blir sendt per post og det tidligere vitnemålet blir makulert.

Når skal jeg kontakte fagskolen?
Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning trådde i kraft 1. juli 2018, og fra denne datoen kan du be om nytt vitnemål der fagskolepoeng er byttet ut med studiepoeng. Fristen for omgjøring av vitnemål er 31. desember 2020. Etter denne datoen vil studenten ikke kunne få nytt vitnemål.

Tapt vitnemål?
Et eventuelt mistet eller tapt vitnemål vil i utgangspunktet bli erstattet med et duplikat av originalen eller en bekreftelse på at studieprogrammet er fullført.

Duplikat av vitnemål koster kr. 500 og bestilles ved å fylle ut skjemaet «Tap av vitnemål – søknad om nytt». Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til eksamen@kristiania.no

Vitnemål og karakterutskrifter før 2015
Har du studert ved Høyskolen Kristiania eller noen skoler som i ettertid ble en del av Høyskolen Kristiania før 2015 og søker dokumentasjon på tidligere eksamensresultater, må du søke om dette på eget skjema. Vi gjør oppmerksom på at det kan være inntil 4 ukers saksbehandlingstid.

← Gå tilbake

↑ Til toppen