Gå direkte til:

 

På– og avmelding for eksamen

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til vurdering (eksamen) i henhold til utdanningsplanen. Eksamenspåmelding gjøres i Studentweb. Studenten må selv kontrollere at eksamenspåmeldingene er korrekt i Studentweb.

Frist for oppmelding og avmelding finner du i Studentweb. Dersom du ikke melder deg av eksamen innen fristen, registreres det som ett eksamensforsøk i det aktuelle emnet. Studenter som trekker seg fra vurdering er selv ansvarlig for å melde seg opp til neste eksamensgjennomføring.

Som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende emnebeskrivelser. Emnebeskrivelsene finner du i Canvas.

Tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov kan ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.. «jfr. Lov om universitet og høyskoler, § 4-3.Læringsmiljø».

Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter. «jfr. Retningslinjer til Forskrift, kapittel 4. Eksamen, §4-7. Nærmere om særordninger til eksamen».

Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelegging i forbindelse med oppgaver/arbeidskrav som gis underveis i utdanningen. Studenter som har behov for særordninger ved eksamen, må søke om dette innen fastsatte frister. Blir du syk under eksamen, les om sykefravær og utsatt innleveringsfrist.

Søk i god tid før eksamen

Du må regne med noe behandlingstid, det er derfor viktig at du søker i god tid før du skal gjennomføre eksamen og innen angitte frister.

Hvem kan søke tilrettelegging?

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller studenter med særskilte behov som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til særordning ved eksamen.

Søknadsskjema og dokumentasjon

Søknad om tilrettelegging av eksamen må sendes inn for hvert semester. Dette fordi både eksamensformer og tilretteleggingsbehovet kan endre seg fra semester til semester, sammen med søknaden din må du laste opp dokumentasjon fra sakkyndig/lege. Søknaden blir ikke behandlet dersom dokumentasjon ikke foreligger.

Søknadsskjema må fylles ut innen søknadsfrist.

Dokumentasjon skal leveres sammen med søknaden din og senest leveres innen søknadsfrist.

 1. Send inn skjema for søknad om tilrettelagt eksamen

 2. Last opp dokumentasjon til søknaden din på Mitt Kristiania.
  Gå direkte til opplastning av dokumentasjon →

  Du logger deg inn med din aktive egms-bruker (brukernavn@egms.no) og benytter passordet til feidebrukeren din.

Søknadsfrister

innen 1. november for høstens eksamener.
innen 1. april for vårens eksamener.

Unntak fra fristene ved akutte tilfeller

Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller. Tilfeller regnes som akutte hvis årsaken har inntruffet eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist. Ved akutt behov må søknad sendes snarest mulig, og dokumentasjon fra sakkyndig/lege må lastes opp. Søknaden blir ikke behandlet dersom dokumentasjon for søknaden ikke foreligger.

Bekreftelse på innvilget tilrettelegging

Hvis du får innvilget tilrettelagt eksamen, vil du motta en egen e-post med et vedtaksbrev som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert i Studentweb, og tilretteleggingen blir registrert i Studentweb. Det er viktig at du sjekker i Studentweb at du har fått tildelt innvilget tilrettelegging. NB! Har du fått innvilget tilrettelegging på gruppeeksamen, så må du selv gi beskjed til eksamensavdelingen når gruppen er etablert for at særordningen skal være gjeldende for hele gruppen. Dette kan du lese mer om i selve vedtaksbrevet.

Sykefravær

Hvis du blir syk i eksamensperioden, må dette dokumenteres med dokumentasjon fra sakkyndig/lege innen angitte frister dersom fraværet skal betraktes som gyldig.

Fravær fra eksamen

For å få gyldig fravær på eksamen må du sende inn søknadsskjema senest 5 dager etter eksamensdato. Sammen med søknaden din må du laste opp dokumentasjon fra sakkyndig/lege. Søknaden blir ikke behandlet dersom dokumentasjon ikke foreligger.

 1. Send inn søknad via skjema for melding om sykefravær ved eksamen.

 2. Last opp dokumentasjon til søknaden din på Mitt Kristiania.
  Gå direkte til opplastning av dokumentasjon →

  Du logger deg inn med din aktive egms-bruker (brukernavn@egms.no) og benytter passordet til feidebrukeren din.

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften § 4-8 (3) og gir rett til ny eksamen uten avgift. Fravær eller manglende levering teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt».

Hvis du blir akutt syk under eksamensgjennomføringen og trekker deg fra eksamen, kan du ikke levere din besvarelse. Dersom du avleverer din besvarelse på tross av sykdom som eventuelt oppstår, har du benyttet ett eksamensforsøk. Besvarelser som er levert, kan ikke trekkes tilbake.

Sykdom under utlevering og innlevering av hjemmeeksamen

Du kan søke om utsatt innleveringsfrist på hjemmeeksamen dersom du blir akutt syk mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen. Du må da sende inn søknad og laste opp dokumentasjon fra sakkyndig/lege snarest og senest 4 dager før eksamensdato/innleveringsfrist. Hvis du laster opp dokumentasjon senere enn dette så kan vi ikke garantere at søknaden blir innvilget. 

Dokumentasjonen må inneholde informasjon om hvor lenge du har vært syk.  Det gis ikke utsettelser på eksamener med varighet under 7 dager. Eksamener med flere enn to ukers varighet gis maksimalt 14 dagers utsettelse.

 1. Send inn søknad via skjema for utsatt innleveringsfrist på hjemmeeksamen

 2. Last opp dokumentasjon til søknaden din på Mitt Kristiania.
  Gå direkte til opplastning av dokumentasjon →

  Du logger deg inn med din aktive egms-bruker (brukernavn@egms.no) og benytter passordet til feidebrukeren din.


← Gå tilbake

↑ Til toppen