Gå direkte til:

Digital eksamen i WISEflow

Hjemmeeksamen, mappeeksamen, semesteroppgaver og tilsvarende innleveringseksamener leveres i WISEflow. For at besvarelsen skal bli sendt til sensur, er det svært viktig at den blir levert før innleveringsfristen går ut. 

Slik leverer du i WISEflow
Logg inn i  WISEflow   med din FEIDE-bruker.

Anbefalt nettleser

WISEflow anbefaler at du benytter en av de to siste versjonene til Chrome eller Firefox som nettleser, men du kan også benytte Safari, Edge og Opera. Ytterligere informasjon om nettlesere finner du her.

Hvordan levere i ZIP-fil

Opprett en ny mappe på din datamaskin og legg alle filene som skal leveres i denne.

 • PC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Send til» og deretter «Komprimert (zippet) mappe».
 • MAC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Komprimer [mappenavn]».

Gå til  WISEflow, velg prøven du skal levere eksamen i og velg ZIP-filen du nettopp opprettet .

Skriftlig eksamen under tilsyn

De fleste skriftlige eksamener under tilsyn gjennomføres digitalt i WISEflow. Informasjon om gjennomføring av eksamen finner du i Studentweb.

 • Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er tillatte hjelpemidler.
 • Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenslokalet. Studenten kan heller ikke låne en medstudents hjelpemidler. All bruk av ulovlige hjelpemidler vil betraktes som forsøk på fusk.
 • Bruk av mobiltelefon, andre kommunikasjonsverktøy eller elektroniske medier er aldri tillatt. Disse må være avslått og plassert i veske, ryggsekk e.l. Medbragte vesker etc. settes på anvist plass.

Det er studentens ansvar å ta med egen bærbar PC/Mac og tilhørende strømtilførsel for å utføre eksamen. Dersom uforutsette problemer oppstår i forkant av eksamensdato, kontakter du eksamen@kristiania.no. Om noe skulle oppstå i eksamenslokalet kontakter du eksamensvakt.

Obligatoriske forberedelser før digital eksamen under tilsyn

PC/Mac: Last ned/kontroller at FLOWlock fungerer i god tid før du møter til eksamen. Du kan både laste ned og kontrollere at det fungerer via en av demo-prøvene du finner i WISEflow. FLOWlock fungerer kun med PC og Mac.

Gjør deg godt kjent med de ulike funksjonene før du møter til eksamen:

 • Hvor finner du oppgaven
 • Hvordan fungerer tegnefunksjonen
 • Hvordan fungerer kamerafunksjonen for tegninger/modeller du tegner for hånd
 • Hvordan leverer du

Har du gjennomført en av demoprøvene med Flowlock i WISEflow og alt fungerer, er du klar til eksamensdagen.

Generell informasjon om digital eksamen under tilsyn

Passord for å kunne starte eksamen utgis på eksamensdagen. Det er også nødvendig med et passord ved innlevering, dette vil eksamensvakten skrive inn for deg. Det vil bli utdelt både kladdeark og innføringsark. Når det gjelder tegninger og modeller må du enten benytte tegnefunksjonen i WISEflow, eller tegne på ark, ta bilde av det og legge det inn i besvarelsen. Både tegnefunksjon og kamerafunksjon finner du under «vedlegg» i prøvebildet.

Studenten må møte seneste 30 minutter før eksamen starter på oppgitt rom. Oppstilling av utstyr skal være klart senest 15 min før eksamen starter.

Når eksamenstiden er ute er det ikke lenger mulig å gjøre endringer i besvarelsen, og studenten vil få opp et varsel om å levere. Innleverte besvarelser finnes i arkiv.

 • Kandidatnummer, sidetall, dato og navn på fag kommer automatisk på besvarelsen.
 • Både klokke og gjenværende tid vises i WISEflow.
 • Besvarelsen lagres automatisk.
 • Under eksamen må PC eller MAC til enhver tid være på. Hvis din maskin lukkes ellers slås sammen under eksamen kan dette medføre å bli koblet fra Wiseflow.
 • Trådløs mus eller trådløst tastatur fungerer ikke ved digital eksamen under tilsyn.

Muntlig eksamen

En muntlig eksamen blir normalt gjennomført ved frammøte på campus. Gjennomføring av muntlig eksamen reguleres av gjeldende regelverk jf. universitets- og høyskoleloven §§ 3-9 og 5-3, samt Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Kristiania.

Skal du ha digital muntlig eksamen, gjennomføres eksamen i konferanseverktøyet Zoom. Les høyskolens retningslinjer for digital muntlig eksamen. De samme retningslinjer kan brukes av fagskolestudenter, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Kristiania § 4-8.

Krav, anbefalinger og råd til digital eksamen

Ved digital muntlig eksamen eller annen digital hjemmeeksamen hvor du skal ha fremvisning av eksamen er det krav om å ha webkamera og å bruke headset eller bordmikrofon for å sikre god og stabil lydkvalitet. I enkelte tilfeller kan det være anbefalt at du har et løst webkamera. Dette vil du i så fall få beskjed om før eksamen.

Dersom du skal bruke ekstern mikrofon må du passe på å ha headset for å unngå gjenlyd fra datamaskinen din.

Rommet og ansiktet ditt må være godt belyst. Omgivelsene må være rolige slik at eksamen ikke blir forstyrret.

Det anbefales at du sitter på kablet nett om mulig. Sørg for at hjemmenettet ditt ikke er belastet unødvendig under eksamen. Opplever du problemer kan du først forsøke å utbedre Wi-Fi-signalet ved å flytte deg i rommet eller selve ruteren.

Dersom du har tilstrekkelig mobilnett er det lurt å sette opp mulighet til oppkobling mot det fra din datamaskin som en reserveløsning, i tilfelle hjemmenettet ditt er ustabilt. Vær oppmerksom på at det kan medføre ekstrakostnader, avhengig av din private mobilabonnement-pakke.

Forberedelser til digital muntlig eksamen

Som eksamenskandidat er du selv ansvarlig for å forberede deg og sørge for at tilganger er i orden, samt sjekke ut alt teknisk utstyr før eksamen.

Det er viktig at du sjekker videokvaliteten på din datamaskin før eksamen. Sett opp et møte med en medstudent i Zoom og sjekk at alt fungerer greit. Installer gjerne Zoom appen på mobil som en reserveløsning. Dersom du opplever dårlig videokvalitet, kan det være at du ikke har tilstrekkelig opplastingshastighet. Bruk gjerne Speedtest.net for å sjekke opplastingshastigheten din. "Upload" bør ikke være under 1,5 Mbps.

Ved alle eksamener skal du på forespørsel kunne identifisere deg med godkjent ID-kort med bilde. Ha dette tilgjengelig ved eksamensstart. 

Hjelpemidler ved eksamen under tilsyn

Det vil bli foretatt kontroll av hjelpemidler under eksamen.

Emneansvarlig ved eksamen, administrativt ansvarlig ved eksamen og eksamensvakter har hjemmel til å kontrollere dine hjelpemidler i eksamenslokalet.

Dersom ureglementert bruk av hjelpemidler blir oppdaget før, under eller etter eksamen vil dette bli innrapportert som mistanke om fusk.

Forklaring av hjelpemidler

» Ingen hjelpemidler tillatt
Betyr at det kun er tillatt med skriveutstyr under eksamen. Blå eller sort kulepenn, og redskaper til geometriske konstruksjoner (linjal, passer, gradskive o.l.)

» Alle trykte og selvskrevne tekster
Betyr at det er lov å ha med skriftlig materiell som bøker, egne notater, kompendier o.l.

» Enkel kalkulator
En enkel kalkulator er en kalkulator som håndterer enkle regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, samt ofte % – beregning. Altså en kalkulator uten lagringsfunksjon og har et lommeformat.

» Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne
En avansert kalkulator som kan inneha tall og bokstaver, og komplekse matematiske funksjoner. Har lommeformat og kan ikke kobles til strøm eller kommunisere med andre dataenheter.

NB! Minnet må være tømt før man ankommer eksamenslokalet.

» Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover
Det kan i enkelte emner være lov til å ta med hele lovsamlingen eller særtrykk (trykk av utvalgte lover) fra lovsamlingen. I lovsamling og på særtrykk gjelder følgende:

 • Det er lov å henvise til lover og paragrafer. F.eks. kan det i forbindelse med arbeidsmiljøloven § 13-4 henvises til relevante paragrafer i andre lover f.eks. jf. diskrimineringsloven § 4
 • Det er tillatt å henvise til rettspraksis. Det er kun lov å oppgi årstall og sidetall f.eks. Rt-2001-418. Det er ikke tillatt å skrive «Kårstø-dommen».
 • Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger
 • Noe annet enn ovennevnte punkter er ikke tillatt

Andres versjoner/utgaver av slike tekster enn det som er oppgitt i emnebeskrivelsen er ikke tillatt brukt og vil bli ansett som forsøk på fusk.

» Lærebok
Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilken lærebok som tillatt å medbringe på eksamen.

» Ordbok
Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilket språk ordboken er tillatt å være på. Det er ikke tillatt med notater i medbrakt ordbok til eksamen.

 • Tospråklig ordbok (bilingual dictionary)
  – Eksempel; Norsk – Engelsk ordbok.
 • Enspråklig ordbok (monolingual dictionary)
  – Eksempel; Engelsk – Engelsk ordbok.

» Formelsamling
En selvskreven eller trykt samling av relevante formler (faste uttrykk i et formelt symbolsk språk) og tabeller til eksamen.


← Gå tilbake

↑ Til toppen