Gå direkte til:

Sensur og karaktersystem

Sensurfristene følger universitets- og høyskoleloven, 21 dager fra eksamensdato jfr. §3-9(1) Eksamen og Sensur.

Sensuren kunngjøres kun i StudentWeb. Karakteren vil bli publisert innen denne dagen og før kl. 00:00. Skulle det forekomme utsettelser på denne fristen vil aktuelle studenter få beskjed om dette.

Karaktersystem

Ved eksamen benytter man to karakterskalaer.

1) Gradert karakterskala hvor A – E er bestått, mens F er ikke bestått. 2) Bestått/Ikke bestått er en seperat karakterskala. For å oppnå bestått skal kandidaten ha oppnådd kravene til læringsutbytte og vise nødvendig kunnskap, ferdighet og kompetanse.

Karakterskalaene skal ikke kobles til hverandre. 

I emner der det forekommer delvurderinger (deleksamener) må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering (helhetlig karakter) i emnet.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

A          Fremragende  
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B          Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C          God     
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D         Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E          Tilstrekkelig    
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F          Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Beskrivelsene er grunnleggende retningslinjer for hvordan eksamensprestasjoner i de ulike fagene kan vurderes innenfor karakterskalaen. Beskrivelsene er ikke ment som noen uttømmende eller komplett liste i vurderingen. Det foreligger ofte eksamensoppgaver eller eksamensformer som ut fra sin form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de nevnte faktorer.

Det vil åpenbart alltid måtte være rom for vekting av de ulike momentene som er ført opp som vurderingskriterier. Hovedtrekkene i kriteriene bør likevel kunne legges til grunn for en mest mulig enhetlig vurdering.

Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet).

Karakterutskrift

Digital karakterutskrift  

Studenter kan bestille karakterutskrift med digital signatur i Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen. Karakterutskriften blir tilgjengelig under «Dokumenter» etter ca. 10 minutter.  

Karakterutskriften verifiseres med en digital signatur som kun bekreftes hvis pdf-en ikke har blitt endret av andre. Den er ikke gyldig hvis du skriver ut karakterutskriften på papir. Den digitale signaturen er kun gyldig i to år etter bestillingsdato. Studenter som ønsker karakterutskrift på papir, enten på engelsk eller norsk, må henvende seg til resepsjonen eller studieadministrasjonen for å få en karakterutskrift.  

Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en grad.

Karakterbegrunnelse

Du må be om begrunnelse på karakter innen en uke etter at sensuren ble publisert, og dette gjør du i Studentweb under siden «resultater».

Her finner du en knapp for å be om karakterbegrunnelse. Knappen vil kun vises hvis fristen for å be om begrunnelse ikke har gått ut.

Du vil normalt motta svar på din begrunnelse innen to uker etter at sensuren ble publisert. Det anbefales at du ber om begrunnelse før du eventuelt klager på karakterfastsettingen.

En karakterbegrunnelse vil inneholde en faglig begrunnelse for karakteren studenten har fått. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensor bestemmer selv om vedkommende ønsker å gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Klagesensur

Klage på karakterfastsetting må registreres i Studentweb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsetting er mottatt.

Du finner informasjon om klage via siden Resultater i Studentweb. Her finner du en knapp for å klage på karakterfastsetting. Knappen vil kun vises hvis fristen for å klage ikke har gått ut.

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og kan ikke påklages. Det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Ved klagesensur sender eksamenskontoret besvarelsen til to nye sensorer, som vurderer den uavhengig av tidligere karakter og begrunnelse. Nytt sensorpar vil vurdere studentens besvarelse på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som, eller bedre enn (til gunst) opprinnelig karakter.

Svar på klagesensur vil bli publisert i Studentweb og du vil få tilsendt e-post når resultatet foreligger.

Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på muntlig eksamen, jamfør Universitets- og høgskoleloven § 5-3 punkt 4.

Ved klagesensur kan du forvente noe saksbehandlingstid i henhold til gitte frister.


← Gå tilbake

↑ Til toppen