Gå direkte til

Sensur og karaktersystem

Sensurfristene følger universitets- og høyskoleloven, 21 dager fra eksamensdato jfr. §3-9(1) Eksamen og Sensur. For masteroppgaver er sensurfristen 5 uker.

Sensuren kunngjøres kun i Studentweb. Karakteren vil bli publisert innen denne dagen og før kl. 00:00. Skulle det forekomme utsettelser på denne fristen vil aktuelle studenter få beskjed om dette.

Karaktersystem

Ved eksamen benytter man to karakterskalaer.

1) Gradert karakterskala hvor A – E er bestått, mens F er ikke bestått. 2) Bestått/Ikke bestått er en seperat karakterskala. For å oppnå bestått skal kandidaten ha oppnådd kravene til læringsutbytte og vise nødvendig kunnskap, ferdighet og kompetanse.

Karakterskalaene skal ikke kobles til hverandre. 

I emner der det forekommer delvurderinger (deleksamener) må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering (helhetlig karakter) i emnet.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

A          Fremragende  
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B          Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C          God     
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D         Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E          Tilstrekkelig    
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F          Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Beskrivelsene er grunnleggende retningslinjer for hvordan eksamensprestasjoner i de ulike fagene kan vurderes innenfor karakterskalaen. Beskrivelsene er ikke ment som noen uttømmende eller komplett liste i vurderingen. Det foreligger ofte eksamensoppgaver eller eksamensformer som ut fra sin form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de nevnte faktorer.

Det vil åpenbart alltid måtte være rom for vekting av de ulike momentene som er ført opp som vurderingskriterier. Hovedtrekkene i kriteriene bør likevel kunne legges til grunn for en mest mulig enhetlig vurdering.

Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet). 

Karakterbegrunnelse

Vi anbefaler at du som student ber om karakterbegrunnelse før du eventuelt klager på resultatet. Dersom du velger å be om en begrunnelse i tillegg til å sende inn klagesensur vil prosessen bli forlenget. 

Du ber om karakterbegrunnelse via Studentweb. Du finner informasjon om karakterbegrunnelse via siden Resultater i Studentweb. Her finner du en knapp for å be om karakterbegrunnelse. Knappen vil kun vises hvis fristen for å be om begrunnelse ikke har gått ut. Sensor velger selv hvorvidt begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig, og begrunnelsen skal gjøre rede for resultatet som er blitt gitt. For muntlige og praktiske eksamener må kravet stilles umiddelbart etter at karakteren er opplyst.

  • Ønske om karakterbegrunnelse må framsettes innen en uke etter at karakteren er publisert. Sensor har to ukers frist på å begrunne resultatet (3 uker tilsammen).
  • Ønske om klage på karakterfastsetting må framsettes innen tre uker etter at karakteren er publisert. Sensor har tre nye uker på å besvare ny sensur (6 uker tilsammen)
  • Ber du både om begrunnelse og klagesensur blir dette en forlenget prosess, da du som student får en forlenget klagefrist (på tre uker) og kan derfor ta opp til 9 uker.

Klagesensur

Klage på karakterfastsetting må registreres i Studentweb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsetting er mottatt

Du finner informasjon om klage via siden Resultater i StudentWeb. Her finner du en knapp for å klage på karakterfastsetting. Knappen vil kun vises hvis fristen for å klage ikke har gått ut.

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og kan ikke påklages. Det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Ved klagesensur sender eksamenskontoret besvarelsen til to nye sensorer, som vurderer den uavhengig av tidligere karakter og begrunnelse. Nytt sensorpar vil vurdere studentens besvarelse på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som, eller bedre enn (til gunst) opprinnelig karakter.

Svar på klagesensur vil bli publisert i Studentweb og studenten vil få tilsendt e-post når resultatet foreligger.

Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på muntlig eksamen, jamfør Universitets- og høgskoleloven § 5-3 punkt 4.

Ved klagesensur kan studenten forvente noe saksbehandlingstid i henhold til gitte frister.

Annen viktig informasjon om klagesensur:

  • Ny klagesensur (ny vurdering) blir publisert i Studentweb og du vil motta e-post til student e-postadressen din når resultatet foreligger.
  • Klagesensur/ny sensur er uavhengig av andre frister. Det betyr at f.eks. oppmeldingsfristen til kontinuasjonseksamen ikke blir påvirket av sensurfristen for klagesensur.
  • Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.
  • Ved muntlig eller praktisk eksamen må du be om en muntlig begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på karakteren på en muntlig eller praktisk eksamen.

Vitnemål/karakterutskrift

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med andre relevante parter. 

Vitnemål på papir utstedes kun ved anmodning via søknadsskjema, les mer om anmodning lenger ned i teksten. Vitnemål som er anmodet, sendes til adresse som er oppgitt i skjemaet. Vitnemål er et verdipapir. Ta derfor godt vare på originalvitnemålet ditt, dette utstedes bare én gang!

Digitalt vitnemål i Vitnemålsportalen   

Kristiania utsteder digitale vitnemål som blir tilgjengelige via Vitnemålsportalen. Digitale vitnemål er det samme som et vitnemål på papir, bare at formatet er en digital PDF som er elektronisk signert av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Det er en nasjonal og verifisert sektorløsning for deling av vitnemål i høyere utdanning.   

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan studenten selv hente ut sine resultater fra høyere utdanning og dele dem med andre utdanningsinstitusjoner, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis.   

Logg inn via FEIDE eller ID-porten med MinID eller BankID.

Anmodning om vitnemål på papir  

Alle studenter som har oppnådd grad/kvalifikasjoner etter vårsemesteret 2021 vil få digitalt vitnemål.  

Kristiania utsteder vitnemål på papir ved særlige tilfeller. Noen studenter kan trenge vitnemål og Diploma Supplement på papir. Det kan gjelde studenter som skal søke videre utdanning i land som ikke har digitalisert opptaket. Studenter som ønsker sitt vitnemål på papir, må anmode om dette via skjema for anmodning om vitnemål på papir (behandlingstid rundt 3 uker).

Vitnemål som er anmodet sendes pr post til adresse oppgitt på skjemaet. Vær oppmerksom på at det i enkelte perioder kan påberegnes noe lenger behandlingstid, og at postgangen tar tid.   

Det koster 1000.- å bestille fysisk vitnemål på papir. Er du student ved Fagskolen betaler du ikke for bestilling av fysisk vitnemål på papir.

 

Bestiller du vitnemål uten å ha oppnådd en grad, vil ikke bestillingen bli behandlet.

Diploma Supplement

Sammen med vitnemålet vil du få tilsendt et Diploma Supplement. Diploma Supplement blir utstedt på engelsk. Merk at Høyskolen ikke utsteder vitnemål på engelsk, kun Diploma Supplement og/eller engelsk karakterutskrift.

Diploma Supplement er et felles internasjonalt tillegg til vitnemålet, og skal gi tilstrekkelig uavhengig informasjon om kvalifikasjoner som gjelder høyere utdanning. Dette erstatter ikke vitnemålet, men er et supplement.

Hensikten med Diploma Supplement er å:

  • Sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonene på tvers av landegrensene («international transparency»)
  • Styrke den postakademiske mobiliteten for studenter og ferdigutdannede kandidater på tvers av landegrensene

Resultatutveksling i Norge

Som student ved Høyskolen Kristiania, kan man dele resultatene elektronisk med andre utdanningsinstitusjoner i Norge som benytter SøknadsWeb (Samordna Opptak). For at en utdanningsinstitusjon skal kunne få dine tidligere resultater, må du først ha gitt ditt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningsloven § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger.

Overføring av resultater kan skje på ulike måter. Ved søking om studieplass gjennom Samordna opptak (SO) krysser du av på nettsøknaden at du gir SO tillatelse til å hente resultatene dine. Mer utfyllende informasjon finner du på sidene til Felles studentsystem (FS), alternativ hos utdanningsinstitusjonen du søker opptak.

Digital karakterutskrift  

Studenter kan bestille karakterutskrift med digital signatur i Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen. Karakterutskriften blir tilgjengelig under «Dokumenter» etter ca. 10 minutter.  

Karakterutskriften verifiseres med en digital signatur som kun bekreftes hvis pdf-en ikke har blitt endret av andre. Den er ikke gyldig hvis du skriver ut karakterutskriften på papir. Den digitale signaturen er kun gyldig i to år etter bestillingsdato. Studenter som ønsker karakterutskrift på papir, enten på engelsk eller norsk, må henvende seg til resepsjonen eller studieadministrasjonen for å få en karakterutskrift.  

Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en grad. 

Vitnemål og karakterutskrifter før 2015

Har du studert ved Høyskolen Kristiania eller noen skoler som i ettertid ble en del av Høyskolen Kristiania før 2015 og søker dokumentasjon på tidligere eksamensresultater, må du søke om dette på eget skjema. Vi gjør oppmerksom på at det kan være inntil 4 ukers saksbehandlingstid.. 

Klage på karakter 

Klage på karakterfastsettingen vil ha reservasjon mot ferdigstilling av vitnemål inntil ny sensur foreligger.  

Tap av papirvitnemål – duplikat

Studenter som har tapt originale verdipapir/papirutgave av vitnemål fra Kristiania, kan søke om å få utstedt et duplikat. Denne søknad må dokumenteres og sendes via e-post til eksamensavdelingen. For å få et duplikat må det originale vitnemålet være tapt for godt. Dokumentasjon kan være en politirapport, attest fra forsikringsselskap ved tyveri eller brann, eventuelle rester av det originale vitnemålet om det er ødelagt. I tilfeller hvor det ikke lenger er teknisk eller praktisk mulig å produser et duplikat vil Kristiania utstede en bekreftelse på oppnåelse vedlagt karakterutskrift. Dette forutsetter at vi har tilstrekkelig med dokumentert informasjon til å gjøre dette. Kostnad for produksjon av duplikat og bekreftelse er satt til 1000 kr. Studenten blir fakturert etter at søknad er innvilget og dokumentasjonen er sendt. Hver side på duplikatdokumentasjon påføres et rødt stempel; DUPLIKAT.

Duplikat av vitnemål bestilles ved å fylle ut skjemaet «Tap av vitnemål – søknad om nytt». Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til eksamen@kristiania.no

 

← Gå tilbake

↑ Til toppen