Gå direkte til:

Hjemme- og mappeeksamen

Utlevering av eksamensoppgaver og innlevering av besvarelser foregår i eksamensplattformen WISEflow, med mindre noe annet er oppgitt i din Studentweb.

Informasjon om når eksamen har utlevering og innlevering finnes i Studentweb. Utleverings- og innleveringstidspunkt for eksamen er kl. 10:00 hvis ikke annet er oppgitt. For at besvarelsen skal bli sendt til sensur, er det svært viktig at den blir levert før innleveringsfristen går ut.

Retningslinjer ved oppgaveskriving

Forslag til mal for formelle krav for innleveringer 

Slik leverer du i WISEflow

Logg inn i WISEflow  med din FEIDE-bruker.

Gruppeeksamen

Ved gruppeeksamen må en av de på gruppen invitere de andre gruppemedlemmene, og gruppemedlemmene som blir invitert må deretter godta invitasjonen før det blir mulig å levere besvarelsen.

Instruks for å opprette gruppe i WISEflow

Innlevering av større filer

I WISEflow kan man maksimalt laste opp 5GB ved innlevering av hjemmeeksamen.
Instruks for å komprimere filer

Anbefalt nettleser

WISEflow anbefaler at du benytter en av de to siste versjonene til Chrome eller Firefox som nettleser, men du kan også benytte Safari, Edge og Opera.
Ytterligere informasjon om nettlesere

Hvordan levere i ZIP-fil

 1. Opprett en ny mappe og legg alle filene som skal leveres i denne
  PC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Send til» og deretter «Komprimert (zippet) mappe»
  MAC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Komprimer [mappenavn]»
 2. Gå til WISEflow, velg prøven du skal levere eksamen i og velg ZIP-filen du nettopp opprettet

Merk at komprimering av ZIP-fil kan ta lang tid, studenten må derfor beregne god tid før innlevering.

Har du glemt brukernavn og/eller passord?

Har du tekniske utfordringer med din PC/Mac?

Har du andre spørsmål knyttet til eksamen?

Innlevering av fysiske besvarelser

I enkelte emner skal det leveres fysiske besvarelser i tillegg til eller i stedet for digital innlevering. Informasjon om fysisk innlevering vil fremkomme i Studentweb.

Fysiske besvarelser kan hentes fra dagen sensuren er publisert. Dersom man velger å hente besvarelsen før klagefristen er ute, fraskriver man seg automatisk retten til å klage. Hentefristen er 6 uker fra sensuren ble publisert. Etter at hentefristen er gått ut, vil besvarelsene bli makulert. Besvarelsene må hentes ved personlig  fremmøte, eventuelt av andre med studentenes fullmakt. Besvarelsene returneres ikke per post.

 

Eksamen under tilsyn

Eksamen under tilsyn gjennomføres i WISEflow. Du finner informasjon om gjennomføringen i din Studentweb.

Studentens ansvar er å ta med egen, fungerende bærbar PC/Mac (bør ikke være eldre enn 5 år), og tilhørende strømtilførsel for å utføre eksamen. 

Obligatoriske forberedelser før digital eksamen under tilsyn

PC/Mac: Last ned/kontroller at Flowlock fungerer i god tid før du møter til eksamen. Du kan både laste ned og kontrollere at det fungerer via en av demo-prøvene du finner i WISEflow.

Har du lastet ned Flowlock tildligere, må du passe på at du har siste oppdaterte versjon på din PC.

Hvordan installere Flowlock

Gjør deg godt kjent med de ulike funksjonene før du møter til eksamen;

 • Hvor finner du oppgaven
 • Hvordan fungerer tegnefunksjonen
 • Hvordan fungerer kamerafunksjonen for tegninger/modeller du tegner for hånd
 • Hvordan leverer du

Har du gjennomført en av demoprøvene med Flowlock i WISEflow og alt fungerer, er du klar til eksamensdagen.

Systemkrav for FLOWlock

FLOWlock fungerer kun med PC og Mac.

Generell informasjon om digital eksamen under tilsyn

Passord for å kunne starte eksamen utgis på eksamensdagen. Det er også nødvendig med et passord ved innlevering, dette vil eksamensvakten skrive inn for deg. Det vil bli utdelt relevante ark under gjennomføringen. Når det gjelder tegninger og modeller må du enten benytte tegnefunksjonen i WISEflow, eller tegne på ark, ta bilde av det og legge det inn i besvarelsen. Både tegnefunksjon og kamerafunksjon finner du under «vedlegg» i prøvebildet.

Studenten må møte seneste 30 minutter før eksamen starter på oppgitt rom. Oppstilling av utstyr skal være klart senest 15 min før eksamen starter.

Når eksamenstiden er ute er det ikke lenger mulig å gjøre endringer i besvarelsen, og studenten vil få opp et varsel om å levere. Innleverte besvarelser finnes i arkiv.

 • Kandidatnummer, sidetall, dato og navn på fag kommer automatisk på besvarelsen.
 • Både klokke og gjenværende tid vises i WISEflow.
 • Besvarelsen lagres automatisk.
 • Under eksamen må PC eller MAC til enhver tid være på. Hvis din maskin lukkes ellers slås sammen under eksamen kan dette medføre å bli koblet fra WISEflow.
 • Trådløs mus eller trådløst tastatur fungerer ikke i FLOWlock.

Anbefalt nettleser

WISEflow anbefaler de to siste versjonene til Chrome eller Firefox som nettleser, men Safari, Edge og Opera kan også benyttes.
Ytterligere informasjon om nettlesere

Har du glemt brukernavn og/eller passord?

Har du tekniske utfordringer med din PC/Mac?

Har du andre spørsmål knyttet til eksamen?

Studenten er selv ansvarlig for å sette deg inn i hva som er tillatte hjelpemidler. Dette er angitt i emnebeskrivelsen.

Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenlokalet. Studenten kan heller ikke låne en medstudent sine hjelpemidler. All bruk av ulovlige hjelpemidler vil betraktes som forsøk på fusk.

Bruk av mobiltelefon, andre kommunikasjonsverktøy eller elektroniske medier er aldri tillatt. Disse må være avslått og plassert i veske, ryggsekk e.l. Medbragte vesker etc. settes på anvist plass.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven skal løses enten individuell eller i gruppe på inntil tre studenter:

 • Bachelor i grafisk design (BGD), og bachelor i journalistikk (BJO) skal gjennomføres individuelt, men det kan søkes om å skrive i gruppe.

Det kan søkes om å skrive den individuelt hvis det foreligger en grunn for dette. Skriftlig søknad sendes pr epost til avdeling for studentoppfølging. Søknaden bør være godkjent og ferdigbehandlet innen innleveringsfristen av Prosjektskisse 1.

Praktiske opplysninger, viktige linker og frister, samt rettledning til utarbeidelse av bacheloroppgaver på Høyskolen Kristiania finner du her:

For at tittelen på oppgaven skal være synlig på vitnemål/karakterutskrift må student selv registrere tittelen i din Studentweb. Det er svært viktig at studenten skriver tittelen korrekt, hvis ikke vil skrivefeil på vitnemål/karakterutskrift også fremkomme. Tittelen på oppgaven må skrives i norsk og engelsk.

Ved innlevering av Bacheloroppgaven i BOP3103, BCR3103 og VF 203 skal det medfølge et innleverings- og erklæringsskjema.

Hvis studenten tar i bruk Loggskjema skal dette leveres sammen med Bacheloroppgaven.

Konfidensialitet

Skal Bacheloroppgaven behandle personopplysninger?  Da er det studentens ansvar å undersøke om det er behov for meldeplikt. Sjekk personvernhåndbok for forskning og meldeskjema på Sikt sine sider for mer opplysning og ta deres e-kurs om meldeskjema.

Hvis det skulle være videre spørsmål om hvordan dette vil påvirke arbeid med en oppgave ta kontakt med foreleser eller veileder.

Hvis bacheloroppgaven skal behandles konfidensielt, må studenten(e) krysse av for konfidensialitet i innleverings- og erklæringsskjemaet som skal følge oppgaven. Studenten(e) er også selv ansvarlige for å opprette fortrolighetsavtale om oppdragsgiver krever dette.

Studenten(e) må selv påse og merke forside med rødt trykk; KONFIDENSIELL.

 

Masteroppgave

Masteroppgaven skal løses av en gruppe på inntil to studenter, men det kan søkes om å skrive individuelt. Skriftlig søknad sendes pr epost til din administrative studieleder. Søknaden bør være godkjent og ferdigbehandlet innen innleveringsfristen av Proposal 1.

Det vil bli avholdt egne informasjonsmøter om masteroppgaven. Nærmere beskrivelse av masteroppgavens krav, innhold, læringsmål og frister finnes i emnebeskrivelsen. Det stilles formelle krav til en avsluttende oppgave (lengde, skriftstørrelse, skrifttype etc.). I tillegg er det annen viktig informasjon som studenten må kjenne til ved en avsluttende oppgave.

For at tittelen på oppgaven skal være synlig på vitnemål/karakterutskrift må du selv registrere tittelen i din Studentweb. Det er svært viktig at studenten skriver tittelen korrekt, hvis ikke vil skrivefeil på vitnemål/karakterutskrift også fremkomme. Tittelen på oppgaven må skrives i norsk og engelsk.

Ved innlevering av masteroppgaven skal det medfølge et innleverings- og erklæringsskjema. Det er viktig å sette seg godt inn i dette før innlevering av selve masteroppgaven.

Dersom du trenger en sikker løsning for datainnsamling på nett er Nettskjemaet er nå tilgjengelig for Høyskolen Kristiania sine studenter, og kan benyttes til f.eks. undersøkelser og påmeldinger. Innlogging er med Feide.

Utsatt innlevering

Som masterstudent på Kristiania kan du fra høsten 2022 velge mellom to mulige innleveringsfrister på masteroppgaven. En frist som følger normert (vanlig) tid og en som gir utsettelse til 15. september.  

Vi kaller det ordinær innlevering og utsatt innlevering. Ved å klikke på denne lenken kan du lese mer om hvordan du gjør dette og hvilke konsekvenser det har.  

 

Konfidensialitet

Skal prosjektet behandle personopplysninger?  Da er det studentens ansvar å undersøke om det er behov for meldeplikt. Sjekk personvernhåndbok for forskning og meldeskjema på Sikt sine sider for mer opplysning og ta deres e-kurs om meldeskjema.

Videre spørsmål om hvordan dette vil påvirke arbeid med besvarelsen, ta kontakt med foreleser eller veileder.

Hvis masteroppgaven skal behandles konfidensielt, må studenten(e)krysse av for konfidensialitet i innleverings- og erklæringsskjemaet som skal følge oppgaven.
studenten(e) må selv påse og merke forside med rødt trykk; KONFIDENSIELL.

Muntlig eksamen

En muntlig eksamen blir normalt gjennomført ved frammøte på campus. Gjennomføring av muntlig eksamen reguleres av gjeldende regelverk jf. universitets- og høyskoleloven §§ 3-9 og 5-3, samt Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania.

Skal du ha digital muntlig eksamen, gjennomføres eksamen i konferanseverktøyet Zoom. Les høyskolens retningslinjer for digital muntlig eksamen her. De samme retningslinjer kan brukes av Fagskolestudenter, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Kristiania § 4-8.

Første gang i Zoom.

Krav, anbefalinger og råd til digital eksamen 

Det er krav om å ha webkamera og å bruke headset eller bordmikrofon for å sikre god og stabil lydkvalitet. I enkelte tilfeller kan det være anbefalt at du har et løst webkamera. Dette vil du i så fall få beskjed om før eksamen.  

Dersom du skal bruke ekstern mikrofon må du passe på å ha headset for å unngå gjenlyd fra datamaskinen din. 

Rommet og ansiktet ditt må være godt belyst. Omgivelsene må være rolige slik at eksamen ikke blir forstyrret. 

Det anbefales at du sitter på kablet nett om mulig. Sørg for at hjemmenettet ditt ikke er belastet unødvendig under eksamen. Opplever du problemer kan du først forsøke å utbedre Wi-Fi-signalet ved å flytte deg i rommet eller selve ruteren. 

Dersom du har tilstrekkelig mobilnett er det lurt å sette opp mulighet til oppkobling mot det fra din datamaskin som en reserveløsning, i tilfelle hjemmenettet ditt er ustabilt. Vær oppmerksom på at det kan medføre ekstrakostnader, avhengig av din private mobilabonnement-pakke.  

Les mer om Mobilnett Android her.

Les mer om Mobilnett iPhone her.

Forberedelser til digital muntlig eksamen 

Som eksamenskandidat er du selv ansvarlig for å forberede deg og sørge for at tilganger er i orden, samt sjekke ut alt teknisk utstyr før eksamen. Det er viktig at du sjekker videokvaliteten på din datamaskin før eksamen. Sett opp et møte med en medstudent i Zoom og sjekk at alt fungerer greit. Installer gjerne Zoom appen på mobil som en reserveløsning. Dersom du opplever dårlig videokvalitet, kan det være at du ikke har tilstrekkelig opplastingshastighet. Bruk gjerne Speedtest.net for å sjekke opplastingshastigheten din. "Upload" bør ikke være under 1,5 Mbps. 

Ved alle eksamener skal du på forespørsel kunne identifisere deg med godkjent ID-kort med bilde. Ha dette tilgjengelig ved eksamensstart.  

Support 

Har du spørsmål vedrørende gjennomføring av muntlig eksamen kan du sende en epost til eksamen@kristiania.no  

Husk å merke henvendelsen med emnekode. Sensitive opplysninger skal ikke sendes på epost. 

For IT-support, som for eksempel problemer med FEIDE-tilgang eller programvare les mer her.

 

Obligatorisk aktivitet

Se Forskrift § 3-9 Obligatorisk aktivitet.

De fleste emner har en eller flere obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Hvilke obligatoriske aktiviteter som er gjeldende for det enkelte emnet vil fremkomme av emnebeskrivelsen.  

Obligatorisk aktivitet skal leveres på læringsplattformen (Canvas) med mindre annen beskjed er gitt. Studenten må sørge for at obligatorisk aktivitet er levert og godkjent innen angitt frist før eksamen. Fristen for innlevering er normalt 15 hverdager dager før eksamen/eksamensinnlevering, og obligatorisk aktivitet må være godkjent 10 hverdager før eksamensdato/innleveringsfrist for eksamen. Resultat av vurdering av obligatorisk aktivitet kunngjøres i Studentweb.

Ved sykdom under arbeidskravperioden anbefales studenten å forsøke å finne tid til gjennomføring i løpet av perioden. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må studenten selv ta kontakt med emneansvarlig. 

Hvis studenten ikke får godkjent obligatorisk aktivitet i emnet, meldes studenten av eksamen og er selv ansvarlig for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Studenten må sørge for at arbeidskrav er godkjent før kontinuasjonseksamen. Trekk fra eksamen grunnet ikke godkjent obligatorisk aktivitet teller ikke som et eksamensforsøk.  

Obligatorisk aktivitet som lar seg etterprøve har tilsvarende klagerettigheter som ved eksamen. Klage på vurdering av obligatorisk aktivitet vil ikke påvirke eksamensretten inneværende semester. Klagefristen er satt til én uke fra kunngjøringsdato.

 

Hjelpemidler på eksamen

Kontroll av hjelpemidler

Det vil bli foretatt kontroll av hjelpemidler under eksamen.

Emneansvarlig ved eksamen, administrativt ansvarlig ved eksamen og eksamensvakter har hjemmel til å kontrollere dine hjelpemidler i eksamenslokalet.

Dersom ureglementert bruk av hjelpemidler blir oppdaget før, under eller etter eksamen vil dette bli innrapportert som mistanke om fusk.

Hjelpemidler – forklaring

Ingen hjelpemidler tillatt
Betyr at det kun er tillatt med skriveutstyr under eksamen. Blå eller sort kulepenn, og redskaper til geometriske konstruksjoner (linjal, passer, gradskive o.l.)

Alle trykte og selvskrevne tekster
Betyr at det er lov å ha med skriftlig materiell som bøker, egne notater, kompendier o.l.

Enkel kalkulator
En enkel kalkulator er en kalkulator som håndterer enkle regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, samt ofte % – beregning. Altså en kalkulator uten lagringsfunksjon og har et lommeformat.

Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne
En avansert kalkulator som kan inneha tall og bokstaver, og komplekse matematiske funksjoner. Har lommeformat og kan ikke kobles til strøm eller kommunisere med andre dataenheter.

NB! Minnet må være tømt før man ankommer eksamenlokalet.

Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover
Det kan i enkelte emner være lov til å ta med hele lovsamlingen eller særtrykk (trykk av utvalgte lover) fra lovsamlingen. I lovsamling og på særtrykk gjelder følgende:

 1. Det er lov å henvise til lover og paragrafer. F.eks. kan det i forbindelse med arbeidsmiljøloven § 13-4 henvises til relevante paragrafer i andre lover f.eks. jf. diskrimineringsloven § 4
 2. Det er tillatt å henvise til rettspraksis. Det er kun lov å oppgi årstall og sidetall f.eks. Rt-2001-418. Det er ikke tillatt å skrive «Kårstø-dommen».
 3. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger
 4. Noe annet enn ovennevnte punkter er ikke tillatt

Andres versjoner/utgaver av slike tekster enn det som er oppgitt i emnebeskrivelsen er ikke tillatt brukt og vil bli ansett som forsøk på fusk.

Lærebok
Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilken lærebok som tillatt å medbringe på eksamen.

Ordbok
Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilket språk ordboken er tillatt å være på. Det er ikke tillatt med notater i medbrakt ordbok til eksamen.

Tospråklig ordbok (bilingual dictionary).
– Eksempel; Norsk – Engelsk ordbok.
Enspråklig ordbok (monolingual dictionary).
– Eksempel; Engelsk – Engelsk ordbok.

Formelsamling
En selvskreven eller trykt samling av relevante formler (faste uttrykk i et formelt symbolsk språk) og tabeller til eksamen.

← Gå tilbake

↑ Til toppen