6343 - Nettbasert emne

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnet vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 250
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6343
Emnebeskrivelse

Samfunnsvitenskapelig metode gir deg en innføring i hvordan metodekunnskap kan hjelpe deg til på en kritisk måte å lese og forstå slike forskningsresultater og hvordan forskning er gjennomført, samt å forholde deg kritisk til forskningsresultater.

I mange studier er det vanlig å gjennomføre egne undersøkelser av forskjellig omfang, og det er da helt nødvendig å ha kunnskap om metode for å kunne gjennomføre slike undersøkelser på en tilfredsstillende måte.

Samfunnsvitenskapelig metode består av følgende tema:

  • Forskning og etikk
  • Gjennomføring av undersøkelser - forskningsdesign
  • Rapportskriving
  • Problemstilling og forskningsspørsmål
  • Kvalitativ og kvantitativ metode – forskjeller og likheter
  • Kvalitative utvalgsprosedyrer, undersøkelser og analyser
  • Kvantitative utvalgsprosedyrer, undersøkelser og analyser
  • Analyse av årsakssammenhenger

Læringsutbytte

Emnet skal gi deg en kritisk holdning til markedsundersøkelser og egen og andres forskning. Du skal gjennom emnet forstå viktigheten av å benytte riktig fremgangsmåte ved innsamling og analyse av empiri. Videre skal emnet gjøre deg mer aktpågivende ved bruk av kilder, både i form av kildekritikk og ved henvisning til kilder i akademiske arbeid.

Emne detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.