6351 - Nettstudier fri progresjon emne

Juridisk metode

Emnet gir en grundig innføring i juridisk metode

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
10
Pris
kr 15 850
Antatt tidsbruk
280 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6351
Emnebeskrivelse
Emnet skal gi studenten grunnleggene innsikt og trening i bruk av juridisk metode og sentrale rettslige begreper om rett, rettsnorm, rettskilde, rettsanvendelse, subsumsjon, skjønn, plikt (påbud, forbud) og kompetanse. Juridisk metode skal gi studenten kjennskap til de ulike rettskildene, rettskildeprinsippene og hvordan ulike rettskilder tolkes. Emnet skal også gi studenten kunnskap om skillet mellom lovfestet og ulovfestet rett og domstolenes rettsskapende virksomhet. Videre skal studenten kunne indentifisere og løse ulike typer rettspørsmål og ha god kjennskap til fremgangsmåte når det gjelder løsning av både praktiske og mer «teoretiske» spørsmål.

Læringsutbytte

Grundig innføring i juridisk metode hvor du opparbeider kunnskap om sentrale rettslige begreper som rett, rettsnorm, rettskilde, rettsanvendelse, subsumsjon, skjønn, plikt (påbud, forbud) og kompetanse mv. Du får kunnskap om hvordan man drøfter rettslige spørsmål, både generelle (teoretiske) og spesifikke (praktiske). Gjennom emnet skal du også bli i stand til å identifisere rettslige emner og spørsmål, finne frem til sentrale skrevne rettskilder samt påvise uskrevne rettskilder. Du skal også kunne utarbeide en drøftelse av teoretiske rettslige spørsmål og angi mulige løsninger på praktiske rettslige spørsmål samt formidle all tilegnet kunnskap på en strukturert, presis og klar måte.

Emne detaljer

Juridisk metode

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.