Formålet med programmet

  • å skape faglig utvikling som setter deg i best mulig stand til å utøve eksisterende eller kommende verv i ditt forbund og egen virksomhet
  • å styrke din evne til å bli en god leder og rollemodell som aktiv bidragsyter i forbundet
  • å etablere og utvikle nettverk med andre topptillitsvalgte
Første kull YS P4.png

«Programmet har gått over mine forventninger. Har blitt en bedre tillitsvalgt absolutt! Skjønt enda bedre viktigheten av trepartssamarbeidet og den jobben vi tillitsvalgte gjør hver dag».

Fra «å vite» til «å gjøre» - et praksisprogram

I topptillitsvalgtprogrammet tar du utgangspunkt i dine egne erfaringer og knytter teori og forskning til egen praksis som tillitsvalgt. Du vil bli bevisst hvordan du kan bruke kunnskapen du allerede har, hvordan du tilegner deg ny kunnskap og hvordan vi deler kunnskap med hverandre og nye tillitsvalgte.

Programmet legger stor vekt på at du skal lære av din egen praksis og at du etter endt program bedre skal vite hva du kan og hvilken kunnskap du kan dele med andre.

«Studiepraksis for topptillitsvalgte» gir deg 15 studiepoeng. Du får skrive spennende innleveringsoppgaver i løpet av året og levere inn praksisoppgave på selvvalgt tema som er relevant for andre tillitsvalgte. Du vil få god veiledning underveis både fra forbundet ditt og Kristiania.

“Studiepraksis” er et fag som krever at du blir bevisst din egen kunnskap og læring både på arbeidsplassen din og i vervet som tillitsvalgt. Som student vil du ikke bare lære når du er på samling, men også i din egen arbeidssituasjon i hverdagen. I løpet av programmet vil du lære:

  • å kunne anvende og systematisere egne erfaringer fra praksisfeltet
  • å kunne tilegne deg og lære av andres praktiske erfaringer fra praksisfeltet
  • å tilegne deg akademisk kompetanse
  • å tilegne deg ny forskning, nye tanker og ideer

Læringsmål

Hvordan ser opplegget ut?

Programmet strekker seg over et skoleår og inneholder fem inspirerende fagsamlinger, tilgang til spennende fagstoff, undervisningsfilmer på nett og læring i tillitsvalgtpraksis på egen arbeidsplass mellom hver samling.

Alle samlingene er obligatoriske. Du får delta i en rekke relevante og engasjerende forelesninger som tjener som utgangspunkt for gode diskusjoner og erfaringsutveksling om relevans i forhold til rollen som tillitsvalgt. Vi fokuserer hele tiden på læring med utgangspunkt i egen praksis og erfaring som tillitsvalgt.

Programmet for samlingene er under utarbeidelse og vi gjør oppmerksom på at det kan bli foretatt endringer.

«Synes jeg har vært svært heldig som har fått være med på dette. Har gjort meg tryggere i rollen min som tillitsvalgt.»

Programmet

Programmet

Hva sier studentene? 

Det er så langt bare 20 heldige tillitsvalgte som har gjennomført dette topptillitsvalgtstudiet. Tilbakemeldingene har vært mange og positive. Her er hva et lite utvalg av deltakerne sier:

Hva sier studenten?

Hvem blir med?

Programmet vil by på mange spennende foredragsholdere fra Kristiania som er eksperter innen sitt felt. 

Du vil bli spesielt godt kjent med høyskolelektor Kjetil Vedøy som har en master i strategisk ledelse fra NHH, storfag i sosialantropologi og en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Han vil lose deg trygt gjennom hele programmet frem til du står med diplomet i hånden.

Nærmere informasjon om søknadsprosess mv. får du ved å henvende deg til kontaktpersonen i ditt forbund.

Hvem blir med?

Litteratur

Anbefalt litteratur