Styret skal lede og føre tilsyn med stiftelsens faglige og økonomiske virksomhet, og påse at den er i samsvar med formålet. Administrerende direktør er daglig leder av stiftelsen, og representerer stiftelsen utad i alle saker som hører inn under den daglige ledelse.

Vara til styret: Benedicte Blom, Raghnild Eg og Tor Morten Grønli felles varamedlemmer for både administrativt- og faglige ansattvalgte styremedlemmer