Arbeidsglede kan styrke organisasjonskulturen

Smilende dame med ipad på jobben
Arbeidsglede er særlig koblet til mestringsfølelse, men også til følelsen av å være på høyden, påvirke positivt og det å oppleve glede og lidenskap for arbeidet.Foto: Brooke Cagle fra Unsplash

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Selvledelse og arbeidsglede 

Enten vi jobber i privat næringsliv, offentlig sektor eller for ideelle organisasjoner kjenner vi på forventinger om hva vi skal prestere. Vi blir målt på produktivitet i større eller mindre grad. Vi skal oppnå resultater ved å gjennomføre en serie med oppgaver som er koplet til målstyring og strategier.  

Forskningen på arbeidslivet viser at manglende mestringstro, uklare rolle- og ansvarsforhold og opphopning av oppgaver kan føre til opplevd stress, utbrenthet, redusert trivsel og sykefravær.  

Samtidig vet vi fra forskningen at en positiv, støttende organisasjonskultur og medarbeidere som er motiverte og opplever jobbtilfredshet, skaper resultatoppnåelse og lønnsomhet over tid. 

På sporet av energibalanse og indre ro 

Jeg er i gang med et forskningsprosjekt om selvledelsespraksis blant ledere i privat og offentlig sektor. Foreløpige resultater viser hvilke selvutviklingsområder som er høyest prioritert for å takle hverdagen.  

Fysiologi (ernæring, søvn, trening/mosjon) og den hverdagslige energibalansen, går igjen som viktige faktorer. Deltakerne i studien, oppnådde (1) styrket energibalanse og mentalt og fysisk overskudd og (2) indre ro som resultater etter uker med øvelser og trening for å nå mål innenfor disse områdene. 

Jeg finner at energibalanse og indre ro er koplet til begreper som følelser (mestringsfølelse, trivsel, selvfølelse m.m.), stress, produktivitet/effektivitet og motivasjon. I hverdagen er det noen oppgaver og aktiviteter som suger energi mens andre oppgaver gir energi. Et interessant spørsmål i denne sammenhengen er om arbeidsglede kan representere en justerende energikilde til positive følelser, energibalanse og indre ro. 

Arbeidsglede har med følelser å gjøre 

I Norden er det gjennomført forskning på arbeidsglede i helsesektoren. Arbeidsglede er særlig koblet til mestringsfølelse, men også til følelsen av å være på høyden, påvirke positivt og det å oppleve glede og lidenskap for arbeidet, skriver Andersen og Ness (2015). Begrepet arbeidsglede blir imidlertid ikke tydelig definert hverken i denne eller andre studier på temaet.  

Arbeidsglede blir i disse studiene forvekslet med begreper som arbeidshelse, motivasjon, mestring, engasjement og jobbtilfredshet. Dette er begreper som likevel er relaterte til arbeidsglede. Det er altså noe uklart hva som ligger i begrepet arbeidsglede i den nordiske forskningslitteraturen. Likevel er det naturlig å tenke seg at arbeidsglede har med følelser å gjøre. 

Innen forskingslitteraturen har vi ulike domener, retninger eller fagområder. På engelsk, og i den internasjonale forskningslitteraturen, er nok «joy of work» og «joy» det området som gir tydeligst føringer på betydningen av arbeidsglede. Arbeidsglede kan også koples til positiv psykologi og positiv organisasjonsatferd og er beskrevet som positive emosjoner som oppleves på arbeidsplassen. Begrepet er lite forsket på, og brukes ofte synonymt med lykkefølelser på jobben eller jobbtilfredshet.  

Mental helse gir sunn prestasjonskultur 

Jeg har tidligere utviklet en teoretisk modell som viser hvor viktig det er å investere i interne aktiviteter, gøy på jobben og eventer på arbeidsplassen for å styrke ansattes fysiske og mentale helse.  

Mental helse er i denne modellen en av flere viktige ansatte-drivere for å utvikle en sunn prestasjonskultur i organisasjonen. Mental helse består av subjektivt velvære, arbeidsvelvære og psykologisk velvære. Arbeidsvelvære utgjøres av jobbtilfredshet og lykkefølelser for jobben. Jobbtilfredshet har mer med holdning til jobb og arbeidsplass og evalueringer av disse å gjøre og bør ikke erstatte arbeidsglede som begrep.  

Glede seg til å gå på jobben 

En av de mest grunnleggende menneskelige følelsene er glede, en positiv følelse av psykologisk nytelse og velvære. Betydningen av denne følelsen og hvordan den kan påvirke organisasjonen og dens strategiske valg bør ikke undervurderes.  

Arbeidsglede kan dermed defineres som positive følelser eller velvære-emosjoner som oppleves i forkant av å gå på jobben (glede seg til), i løpet av arbeidsdagen eller etter endt arbeid i forbindelse med mestring og oppnådde resultater. Det betyr antagelig at arbeidsglede som en følelse kan representere en positiv, justerende energikilde og representere en motiverende faktor på arbeidsplassen. 

Gjennom selvsnakk er det ikke enkelt å bli enig med seg selv om hvem som har ansvaret for egen-opplevelsen av arbeidsglede i hverdagen. I et selvledelsesperspektiv er det mulig å skape mening i det som oppleves som kjedelige, men nødvendig oppgaver. Det gjelder uavhengig av om ledere eller HR-avdelingen svikter i tilretteleggingen for å kunne oppleve arbeidsglede gjennom for eksempel variasjon i arbeidsoppgaver, 

Den pågående studien av selvledelsespraksis blant ledere jeg skrev om ovenfor, gir klare indikasjoner på at flere ønsker å påvirke sitt tankesett i en slik retning. Likevel, ledere og HR-avdelinger bør tilegne seg god innsikt i psykologiens rolle på arbeidsplassen slik at de kan bidra til å styrke medarbeidernes arbeidsglede.  

De positive konsekvensene for den enkelte vil kunne være økt hverdagsenergi, indre ro, jobbtilfredshet og motivasjon. En kollektiv opplevelse av arbeidsglede vil mest sannsynlig bidra til å styrke organisasjonskulturen.  

Referanser: 

 • Andersen, M., & Ness, O. (2015). Arbeidsglede hos fagpersoner som møter unge voksne med sammensatte problemer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(2), 110-118. 
 • Bjerke, R. (2020). Helseledelse på arbeidsplassen – sunn prestasjonskultur og individuelle HR-drivere bak organisatoriske prestasjoner. I J. Bastesen, B. K. Lange, H. E. Næss & A. N. Thon (Red.), Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet (Kap. 2, s. 53–86). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.118.ch2  
 • Henssen, B., & Koiranen, M. (2021). CEOs’ Joy of Working for the Family Firm: The Role of Psychological Ownership and Stewardship Behavior. Entrepreneurship Research Journal. 

  Artikkelen er også publisert i arbeidstakerorganisasjonen Parats temasider om arbeidsglede.    

  Tekst: Professor Rune Bjerke, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.  

  Vi vil gjerne høre fra deg!      
      
  Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no.     

  Meld deg på vårt nyhetsbrev

  Kunnskap Kristiania er Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
  Abonnér

  N

  • Thor Einar Holmgard på markatur

   Ny metode kan hjelpe uføre tilbake i jobb

   Langvarige smerter i muskler og skjelett gjør at de nå står utenfor arbeidslivet.
   Les mer
  • Mann jobber med hodetelefoner

   Blir du forstyrret og sliten av ekstroverte kolleger? Slik kan du skjerme deg.

   Kanskje kan cellekontor, hjemmekontor, støykansellerende hodetelefoner og bedre møteledelse bidra til at du får arbeidsro.
   Les mer

  N2

  • Glad, ung dame på jobb

   Tre steg til økt arbeidsglede i din organisasjon

   Prinsipper fra positiv psykologi kan være til god hjelp for å skape glede på arbeidsplassen.
   Les mer
  • Glad mann og kvinne i jobbsituasjon.

   Slik legger jussen til rette for at du skal ha det bra på jobb

   Lovverket inneholder en rekke bestemmelser som kan bidra til motivasjon, godt arbeidsmiljø og nødvendig tilrettelegging for at ansatte skal kunne oppleve arbeidsglede.
   Les mer
   • Professor

   Institutt for ledelse og organisasjon