Nøkkelinformasjon:

For mer informasjon om hver deltakers bakgrunn og forskning, klikk på deltakerens navn ovenfor, og du kommer til personens ansattside.

  • Kontakt: leila.ferguson@kristiania.no

Pågående prosjekter i SPEED:

Kritisk tenkning hos lærerstudenter (CRITT) – en systematisk oversikt av hvordan kritisk tenkning behandles i lærerutdanning i en internasjonal kontekst.

Prosjektgruppe: Jarmila Bubikova-Moan (PI), Leila Ferguson, Anette Andresen

Tidlig innsats? Om identifisering og kartlegging av dysleksi. Formålet med studien er å kaste lys over utredningspraksis i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det ble sendt ut spørreundersøkelse til 118 PPT-ansatte på Østlandet med ansvar for dysleksiutredning.

Samarbeid: Anette Andresen, Kristiania og May-Britt Monsrud, Statped.

Studentopplevelsen av digital «levd erfaring» i undervisning om psykisk helse. Studien undersøker studenters opplevelse av bruken av digital levd erfaring i undervisningen i emnet Psykiske lidelser og psykoterapi, høsten 2021. Formålet med studien var økt studentaktivitet og å bedre læringsopplevelsen til studentene. Studentenes erfaring ble undersøkt med en kombinasjon av fokusgruppeintervjuer og intervjuer med enkeltpersoner.

Prosjektgruppe: Anette Andresen, Kristin Harbø Buland, IPPJ, Kristiania og Marina Chrysikopoulou fra The Human Aspect.

Prosjekter under utvikling:

Enkle spørsmål store fag

Målet med prosjektet er å utarbeide en mal for videointervjuer til undervisningsformål som oppfyller følgende kriterier:

  • Skal ta utgangspunkt i brukernes behov
  • Skal være inspirerende
  • Skal være arbeidslivsrelevant og bygge opp under HKs visjon
  • Skal være relevant i forhold til emnets pensum
  • Skal utnytte styrkene til video-intervjuet som formidlingsforM. 

Det er også et mål å øke kvaliteten på Kristianias undervisningsmateriell (videoer), gi studentene arbeidslivsrelevant undervisning, øke studentenes faglige utbytte og motivasjon, samt knytte faglig innhold til arbeidslivet i tråd med Kristianias visjoner.

Ved å ta utgangspunkt i brukernes behov og erfaringer, vil vi sørge for undervisningsmateriell holder tritt med og ligger i forkant av den digitale utviklingen av faglig innhold på for eksempel digitale plattformer og i sosiale medier.

Ved å forsøke å utarbeide en mal eller standard for en konkret og viktig del av undervisningen vil vi bidra til at Kristiania er konsekvent i sin kommunikasjon, der form og innhold henger sammen og arbeidslivsrelevans blir bygget inn og tydeliggjort i alle ledd.

Vi vil bruke utviklingsmetoden NABC fra Stanford Research Institute. Dette er en metode som konsekvent involverer og tar utgangspunkt i sluttbrukernes behov utfra både kvantitative undersøkelser og dybdeintervju av enkeltbrukere.

Forskere: Rune Oberstad (prosjektleder) og Aase Marie Rolstad

FAM - Feifer assesment of mathematics - norsk normert utgave

Hva gjør FAM unik for det norske markedet? På det norske testmarkedet er kartleggingsverktøy innenfor matematikk en mangelvare. Det finnes ikke et lignende testbatteri i Norge.  FAM er i tråd med nyere tids nevropsykologisk forskning og med forskeres forståelse av matematikkvanske som en paraplybetegelse for ulike typer matematikkvansker med ulike årsaksforklaring og dermed tiltak.

Det er inngått en avtale om rettigheter via Hogrefe Norge med PAR i USA om å oversette, sikre nødvendige norske tilpasninger, pilotere normering og normere i fullskala det nevrokognitive verktøyet FAM. Det er i tillegg inngått en avtale om rettigheter til publiseringer knyttet til arbeidet som gjøres.

Ansvarlig: Aase Marie Rolstad

Teaching in higher education (THE Project) er et forskningsprosjekt om undervisning i høyere utdanning med mål om å undersøke universitets- og høgskoleunderviseres oppfatninger om undervisning i høyere utdanning, samt hvordan de utvikler undervisning over tid, og deres tanker rundt forskning på egen undervisning.

Forskerne bak prosjektet er: Professor Leila Ferguson, School of Health Sciences, Kristiania (prosjektleder), Seniorrådgiver Maike Luimes, Senter for pedagogisk utvikling, Kristiania

Prosjektet består av flere ledd inkludert en kartlegging og en kvalitativ undersøkelse, der intervjuer brukes for å få innsyn i undervisernes oppfatninger og praksis.

Question, answer, follow up – en studie av samtaler over tekst mellom tospråklige barn og barnehagelærere, og samtalekvaliteter som kan fremme utvikling av muntlige språkferdigheter hos barn som lærer norsk i barnehagen.

Ansvarlig: Svitlana Kucherenko.
I samarbeid med: Veslemøy Rydland, Vibeke Grøver (UiO)