Nøkkelinformasjon

Laura Traavik

Laura E.M. Traavik er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania på Institutt for ledelse og organisasjon. Hennes forskningsinteresser inkluderer forhandlinger og mangfold og inkludering i arbeidslivet. Traavik leder forskningsgruppen WID.
Mer informasjon om Laura Traavik

Bakgrunn

Mangfold, likestilling og inkludering i arbeidslivet er viktig for alle typer organisasjoner samt den enkelte arbeidstaker. Endringer i samfunnet, samt endring i forståelsen og politisk fokus rundt mangfold, likestilling og inkludering gjør dette til et viktig fokus.  Forskningsgruppens formål er å bidra til fremming av mangfold, inkludering og tilhørighet i virksomhetene i det norske arbeidslivet gjennom å utvikle forskningsprosjekter av høy kvalitet.

Gruppen samler og deler kunnskap og innsikt om fagfeltet ved å koble sammen forskere, organisasjoner og praksisfeltet nasjonalt og internasjonalt, på møtearenaer og i nettverk som fremmer dialog om dagsaktuelle temaer.

Gruppen ble grunnlagt i 2020 og består av fakultetsmedlemmer ved School of Communication, Leadership, and Marketing (SCLM), inkludert PhD-kandidater. Vi forsker på temaer som:

  • Mangfold i toppledelse og styrer
  • Inkludering av innvandrere
  • Mangfoldsledelse
  • Internasjonale tilnærminger til mangfold og inkludering
  • Inkluderende og helsefremmende ledelse
  • Politikk og praksis for inkludering
  • Realisering av økonomiske og sosiale fordeler ved å integrere mennesker i en mangfoldig arbeidsstyrke
  • Sosial innovasjon for å fremme likestilling

Hvordan vi definerer mangfold endres over tid, og det er ofte politisk, overlappende og komplekst.  På grunn av denne kompleksiteten reduserer samfunnet og organisasjoner ofte mangfold til tall.  Men arbeid med mangfold, inkludering og tilhørighet handler om mer enn tellekanter. Det krever aktivt engasjement, medvirkning og deltakelse i et fellesskap preget av åpenhet for mangfoldets dynamiske natur.

Gruppen setter også søkelys på levd erfaring hos marginaliserte grupper i arbeidslivet, samt   sårbarhet i ulike arbeidssituasjoner blant annet i lys av i gig- og plattformøkonomien, den norske modellen, det grønne skiftet, og den teknologiske utviklingen.

I tillegg til dagsaktuell kunnskapsdeling, er det en ambisjon for gruppens arbeid å bidra til at norske virksomheter bygger og trener sine mangfolds-muskler og inkluderingstilnærming, samt at forskningsformidlingen bidrar til handling og kontinuerlig forbedring. 

I dette arbeidet søker vi samarbeid med interessenter både i offentlig, privat og ideell sektor.

Medlemmer av forskergruppen bidrar både individuelt og kollektivt til bøker, internasjonale tidsskrifter, nasjonale og internasjonale konferanser og er aktive formidlerne.

Forskningsprosjekter WID