Skroll ned til:

Se også: Søknad om å skrive gruppeeksamen individuelt

Utsatt og kontinuasjonseksamen

Utsatt eksamen gjennomføres for studenter som hadde gyldig fravær under eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres for studenter som ikke har bestått eksamen eller vil forbedre karakter. For kontinuasjonseksamen belastes studenten med en avgift, for utsatt eksamen er det kostnadsfritt.

Vurderingsordning

I emnebeskrivelsen finner du beskrivelse av emnets ordinære eksamensordning, samt emnets gjenstaksordning/kontinuasjon. Dette forteller deg hvordan og når studenter kan ta gjentak av emnets vurderingsordning. Ved gjentak kan gjennomføringen være ulik fra den ordinære gjennomføringen. Det er studentens eget ansvar å undersøke og vite hvilket vurderingsgrunnlag som gjelder ved oppmelding til eksamen.

Ny gjentaksordning 

Fra og med høsten 2022 er det den siste versjon av emnebeskrivelsen som beskriver gjeldene vurdering og pensum for gjentak/kontinuasjon. Det betyr at du må være ekstra oppmerksom på hvilken vurderingsordning og pensum som gjelder om du tok emnet tidligere enn høsten 2022. Alle studenter som skal kontinuere melder seg opp til samme vurderingsordning i StudentWeb.
 
Hvis det er større endringer i vurderingsordningen fra når du tok emnet til nå, er det viktig å orientere seg om at det for noen studenter kan innebærer at tidligere delresultater annulleres, dersom eksamen nå teller 100% av emnets vurdering, eller at en A-F vil endres til en Bestått/ikke bestått. Eksempelvis kan det være at emnet tidligere har hatt obligatorisk aktivitet, men nå er uten obligatorisk aktivitet - eller omvendt. Ved mappeeksamen kan det bety at du ikke skal levere forbedret versjon på mappekravet du den gang hadde, men mappekravet som ble utlevert knyttet til siste gjeldene emnebeskrivelse. 
 
Endringen er gjort for å sikre at studentene blir prøvet i den sist gjennomførte versjonen av emnet, med oppdatert pensumlitteratur og en vurderingsordning som er tilpasset pensum og læringsutbyttet.
 
For å sjekke vurdering se her
For å sjekke pensum se her.
 

Påmelding for aktive studenter gjøres via StudentWeb, og er bindende når fristen er ute. Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din StudentWeb når du melder deg opp til kontinuasjonseksamen.

På- og avmelding til utsatt- og kontinuasjonseksamen 

På – og avmeldingsperioden til kontinuasjonseksamen er som følger:

 • 11. januar – 1. februar for høstemner
 • 19. juni – 10. juli for våremner
 • 10. september – 1. oktober for bachelor – og masteroppgaven 

Hvis gjentak skjer ved ordinær gjennomføring følger på- og avmeldingsperioden samme frister som ved oppmelding til ordinær eksamen.

Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din StudentWeb ved påmelding til kontinuasjonseksamen. Fristen for på – og avmelding er uavhengig av påløpende klagesaker. Dersom du får tilbake en klage etter fristen for avmelding har gått ut, er det ikke mulig å trekke seg for vurdering.

OBS! Ved påmelding til kontinuasjonseksamen meldes man opp til hele emnet, og ikke bare én eksamen. I instruksen står det forklart hvordan du melder deg opp til eksamen og eventuelt hvordan man melder seg av en deleksamen i det valgte emnet. 

Tilgang til Canvas

Hvis du tok emnet tidligere enn våren 2023 kan du få tilgang til siste versjon av emnet i Canvas. Da må du undervisningsmelde deg samtidig som du melder deg opp til kontinuasjon i studentweb.

 Se instruks for oppmelding i studentweb:

Instruks for påmelding til kontinuasjonseksamen

Instruks for påmelding til kontinuasjonseksamen/Canvas

Tidligere student

Tidligere studenter som ikke har tilgang til StudentWeb, melder seg opp til kontinuasjon via skjema. Påmeldingen din finner du i din Studentweb innen en uke og senest innen oppmeldingsfristen går ut (10. juli eller 1. februar).

Kontakt disse for tilgang:

For å logge deg inn i StudentWeb bruker du fødselsnummer (11 siffer) og 4 siffers pinkode.

Tid for avvikling

Høyskolen Kristiania har to fastsatte kontinuasjonsuker (utsatt) i året.

Høstens emner kontinueres uke 8 og 9 med tilknyttede helger. Vårens emner kontinueres i uke 32 og 33, med tilknyttede helger. Emner som går både vår og høst kan kontinueres i begge kontinuasjonsukene. Kontinuasjon av bachelor-/masteroppgaven følger neste ordinære gjennomføring.

Informasjonen om hvilket semester emnet ble gjennomført, finner du i emnebeskrivelsen på nettsidene våre.

 • Utsatt- og kontinuasjon av hjemmeeksamen er normalt 72 timers individuell hjemmeeksamen og gjennomføres ofte i helgene tilknyttet kontinuasjonsuken. Hjemmeeksamen i gruppe gjennomføres individuelt, så sant ikke noe annet fremkommer i emnebeskrivelsen.
 • Ved kontinuasjon av samme mappekrav som ordinær eksamen skal hele mappen leveres på nytt i forbedret versjon.
 • For kontinuasjon av sammensatt eksamen henviser vi til emnebeskrivelsen.

Utsatt- og kontinuasjon av muntlig og praktisk eksamen avvikles i forbindelse med kontinuasjonsuke høst/vår.

Gjentak av obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

Studenter som ikke består obligatorisk aktivitet i emnet, meldes av eksamen og er selv ansvarlig for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen.

Kontinuasjonseksamen regnes da som første forsøk på eksamen. Gjentak av obligatorisk aktivitet er kostnadsfritt. Obligatorisk aktivitet må avlegges og godkjennes innen to uker før kontinuasjonseksamen avholdes.

Prismodell for kontinuasjonsavgift

Ny eksamen/kontinuasjonseksamen avlegges mot egen eksamensavgift. Studenter som har gyldig fravær fra eksamen, kan gjennomføre utsatt eksamen kostnadsfritt.  

Pris gjelder per eksamen og ledes av hvor mange studiepoeng emnet teller. Studiepoeng står blant annet oppført i emnebeskrivelsen og i StudentWeb.   

Digital faktura sendes ut i etterkant av eksamensarrangeringen per e-post. 

Prismodell for ny eksamen/kontinuasjonseksamen – gjeldene fra 12. juni, 2020:

Høyskolen Kristiania per eksamen: 

≤ 7,5sp = 1350kr 

> 7,5sp = 2200kr 

Fagskolen Kristiania per eksamen: 

≤ 15sp = 1500kr 

> 15sp = 2200kr 

Bacheloroppgave per eksamen: 

≤ 15sp = 4500kr 

> 15sp = 6750kr 

Masteroppgave per eksamen: 

≤ 15sp = 4500kr 

> 15sp = 6750kr 

Unntak i prismodell:  

 • Høy- og fagskoleemner på over 15 studiepoeng med tre eller flere eksamener har fastpris på 1350 kr per eksamen.  
 • Bachelor- og masteremner med tre eller flere eksamener har fastpris på 3300 kr per eksamen. 

Forklaring til prismodell: 

≤ betyr samme som eller mindre enn 

> betyr høyere enn 

Obligatorisk aktivitet er ikke en eksamen. Ikke-godkjent obligatorisk aktivitet gir rett til kostnadsfritt gjentak.  

En eksamen (eller sammensatt eksamen) regnes for å være den bestemte eksamensaktiviteten du får gradering på i Studentweb. Enten karakterskala Bestått/ikke bestått eller A-F.   
 
Eksempel på kostnadsberegning av eksamen i gjentak:  

 • Teller ett emne 5 studiepoeng (sp) på Høyskolen Kristiania vil hver eksamen i dette emne koste 1350kr.  
 • Teller ett emne 20 studiepoeng (sp) på Fagskolen Kristiania vil hver eksamen i dette emne koste 2200 kr. Med unntak: har emnet mer enn totalt to eksamener vil hver eksamen koste 1350kr. 
 • Teller masteremnet 45 studiepoeng vil hver eksamen i dette emne koste 6750kr. Med unntak; har emnet totalt tre eksamener vil hver eksamen koste 3300kr.  

Generell informasjon om kontinuasjonseksamen

Pensum ved kontinuasjon
Pensum og vurdering for kontinuasjon følger siste gjennomførte emnebeskrivelse. Det er studentens ansvar å undersøke om hvilket vurderingsgrunnlag som gjelder ved oppmelding til kontinuasjonseksamen i et emne. 

Hvilken karakter blir stående?
Dersom du kontinuerer i samme eksamen (samme emnekode) flere ganger, vil alltid den beste karakteren være gjeldende og bli stående.

På – og avmelding til eksamen

Ved semesterregistrering melder du deg opp til vurdering (eksamen) i henhold til utdanningsplanen. Studenten må selv kontrollere at eksamenpåmeldingene er korrekt i Studentweb.

Frist for semesterregistrering:

 • For høstsemester: 15. september
 • For vårsemester: 15. februar

Dersom du ikke melder deg av eksamen innen fristen, registreres det som ett eksamenforsøk i det aktuelle emnet, uavhengig av om du avlegger eksamen eller ikke. Hvis du melder deg av eksamen, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til utsatt eksamen. En student har totalt 3 forsøk på eksamen. Det kan gjennomføres inntil to ekstraordinære eksamener når et emne utgår. Dersom en student ikke har fullført sitt studieløp innen to år etter siste ordinære eksamen vil vedkommende miste sin studierett.

Du må selv lese og gjøre deg kjent med emnebeskrivelsene for dine emner det semesteret/studieåret eksamen skal avlegges.

Ta kontakt med Studentservice (logg inn med feide) dersom du er usikker på hvilke eksamener du kan/skal avlegge. Husk å inkludere studentnummer emnekode om mulig. 

← Gå tilbake

↑ Til toppen