Gå direkte til:

Sykefravær

Hvis en student blir syk i eksamensperioden, må dette dokumenteres ved bruk av egenmelding innen angitte frister dersom fraværet skal betraktes som gyldig.

Fravær fra eksamen

For å få gyldig fravær på eksamen må studenten sende inn skjema senest tre uker (21 dager) etter eksamensdato. NB! Det er obligatorisk å fylle ut egenmelding i skjemaet. 

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften § 4-8 (3) og gir rett til ny eksamen uten avgift. Fravær eller manglende levering teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt».

Fravær på skoleeksamen 
Hvis du blir akutt syk under eksamensgjennomføringen og trekker deg fra eksamen, kan du ikke levere din besvarelse. Dersom du møter opp til eksamen og velger å levere inn besvarelse på tross av sykdom som eventuelt oppstår, har du benyttet ett eksamensforsøk. Besvarelser som er levert, kan ikke trekkes tilbake.

Sykdom under utlevering og innlevering av hjemmeeksamen

Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen, må du sende inn «Skjema for utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen» før innleveringsfristen.

Egenmeldingen (se punkt 9 i søknadsskjema) må inneholde informasjon om antall dager du har vært syk. På bakgrunn av egenmeldingen kan forlengelse innvilges. Det gis normalt ikke forlengelse på 48 og 72 timers hjemmeeksamen, eller utover 14 dager. 

Sykdom ved innlevering av bachelor-/masteroppgaven

Såfremt sykemeldingen gjelder før det er en måned igjen til innlevering, bør studentene/gruppen forsøke å ta igjen tapt tid.

En student(gruppe) som har gyldig fravær ved innlevering av bachelor-/masteroppgaven, kan få forlenget frist. Følgende prosedyrer må følges:

 1. Eksamensavdelingen må få en skriftlig henvendelse fra student (gruppen) om utsettelse av innlevering innen innleveringsfristen
 2. Dokumentasjon må leveres i resepsjonen på ditt campus eller sendes per brevpost til Høyskolen Kristiania, PB. 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Merk konvolutten med «Eksamen».
 3. "Skjema for utsatt innleveringsfrist på innleveringer av hjemmeeksamen» må sendes inn
 4. Såfremt sykemeldingen gjelder en periode (for eksempel 1-2 uker) når det er mindre enn en måned til innlevering, kan fristen utvides med tilsvarende tid. Det gis ikke forlengelse utover 14 dager.

Utsatt eksamen

Utsatt eksamen er den vurderingen som arrangeres for studenter som har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen. Hvis du kan dokumentere sykdom (gyldig fravær) under eksamen, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen innen angitte frister.

Frister for påmeldingen til kontinuasjonseksamen finner du under menypunktet «Utsatt – og kontinuasjonseksamen».

 

Tilrettelagt eksamen

Hvis du på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamengjennomføring jfr. Forskriften «…og eksamen ved Høyskolen Kristina»§ 4-7 Særordninger.

Tilrettelagt eksamen skal ikke gi deg fortrinn i eksamenssituasjonen, men tilretteleggingen skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for fysiske eller psykiske begrensninger i eksamenssituasjonen.

Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelagt eksamen i forbindelse med hjemmeeksamen og andre innleveringsarbeider. Dersom du blir syk under skoleeksamen eller i forbindelse med hjemmeeksamen, se punktet om «Sykefravær».

Søk i god tid

Det er viktig at du søker i god tid innen angitte frister. Siden søknadskjema og dokumentasjon blir levert separat, må du påberegne behandlingstid. Søknaden blir ikke behandlet før dokumentasjon foreligger. 

Hvem kan søke tilrettelegging?

Særordning kan gis til studenter med dokumenterte lese-/skrivevansker, mødre som ammer, studenter som har en fysisk funksjonshemming eller har dokumentert psykiske problemer. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til forlenget tid på eksamen.

Søknadsskjema

Søknad om tilrettelegging av eksamen og obligatorisk dokumentasjon må sendes inn for hver eksamensperiode. Dette gjelder ikke hvis du har fått godkjent tilrettelagt skoleeksamen for hele studieperioden og har fått en skriftlig bekreftelse fra høyskolen om dette.

Søknadsskjema må fylles ut og gyldig dokumentasjon må sendes per post til Høyskolen Kristiania, PB. 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Konvolutten merkes med «Eksamen og tilrettelegging». Både søknadskjema og dokumentasjon må leveres innen angitte frister.

Søknadsfrister

 • innen 15. september for høstens eksamener
 • innen 15. februar for vårens eksamener

Unntak fra fristene kun ved akutte tilfeller

Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller. Tilfeller regnes som akutte dersom årsaken har inntruffet, eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist. Dette må klart fremgå av dokumentasjonen som blir fremlagt.

Ved akutt behov må søknad sendes og dokumentasjon levers omgående.

Bekreftelse på innvilget tilrettelegging

Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta en egen e-post som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert i StudentWeb.

 

Utsatt og kontinuasjonseksamen

Utsatt eksamen gjennomføres for studenter som hadde gyldig fravær under eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres for studenter som ikke har bestått eksamen eller vil forbedre karakter. For kontinuasjonseksamen belastes studenten med en avgift, for utsatt eksamen er det kostnadsfritt.

Påmelding for aktive studenter gjøres via StudentWeb, og er bindende når fristen er ute. Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din StudentWeb når du melder deg opp til kontinuasjonseksamen.

Tidligere studenter melder seg opp til kontinuasjon via følgende skjema. Skjemaet skal kun brukes av tidligere studenter. Påmeldingen finner du i din StudentWeb innen 3 arbeidsdager etter at eksamen har mottatt din bestilling.

På- og avmelding til utsatt- og kontinuasjonseksamen (NB! Egne frister gjelder sommeren 2020)

På – og avmeldingsperioden til kontinuasjonseksamen er som følger:

 • 11. januar – 1. februar for høstemner
 • 19. juni – 10. juli for våremner
 • 10. september – 1. oktober for bachelor – og masteroppgaven 

Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din StudentWeb ved påmelding til kontinuasjonseksamen. Fristen for på – og avmelding er uavhengig av påløpende klagesaker.

OBS! Ved påmelding til kontinuasjonseksamen meldes man opp til hele emnet, og ikke bare én eksamen. I instruksen står det forklart hvordan du melder deg opp til eksamen og eventuelt hvordan man melder seg av en deleksamen i det valgte emnet.

Instruks for påmelding til kontinuasjonseksamen

Tid for avvikling

Høyskolen Kristiania har to fastsatte kontinuasjonsuker (utsatt) i året.

Høstens emner kontinueres uke 8 og 9 med tilknyttede helger. Vårens emner kontinueres i uke 32 og 33, med tilknyttede helger. Emner som går både vår og høst kan kontinueres i begge kontinuasjonsukene. Kontinuasjon av bachelor-/masteroppgaven følger neste ordinære gjennomføring.

Informasjonen om hvilket semester emner ble gjennomført, finner du i emnebeskrivelsen.

 • Utsatt- og kontinuasjon av individuell skriftlig skoleeksamen er alltid 3 eller 5 timers skriftlig eksamen.
 • Utsatt- og kontinuasjon av hjemmeeksamen er normalt 72 timers individuell hjemmeeksamen og gjennomføres ofte i helgene tilknyttet kontinuasjonsuken. Hjemmeeksamen i gruppe gjennomføres individuelt, så sant ikke noe annet fremkommer i emnebeskrivelsen.
 • Ved kontinuasjon av samme mappekrav som ordinær eksamen skal hele mappen leveres på nytt i forbedret versjon.
 • For kontinuasjon av sammensatt eksamen henviser vi til emnebeskrivelsen.

Utsatt- og kontinuasjon av muntlig og praktisk eksamen avvikles i forbindelse med kontinuasjonsuke høst/vår.

Gjentak av obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

Studenter som ikke består obligatorisk aktivitet i emnet, meldes av eksamen og er selv ansvarlig for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen.

Kontinuasjonseksamen regnes da som første forsøk på eksamen. Gjentak av obligatorisk aktivitet er kostnadsfritt. Obligatorisk aktivitet må avlegges og godkjennes innen to uker før kontinuasjonseksamen avholdes.

Prismodell for kontinuasjonsavgift per uke 32/33 - 2020: 

Ny eksamen/kontinuasjonseksamen avlegges mot egen eksamensavgift. Studenter som har gyldig fravær fra eksamen, kan gjennomføre utsatt eksamen kostnadsfritt.  

Pris gjelder per eksamen og ledes av hvor mange studiepoeng emnet teller. Studiepoeng står blant annet oppført i emnebeskrivelsen og i StudentWeb.   

Digital faktura sendes ut i etterkant av eksamensarrangeringen per e-post. Normalt mellom 2-6 uker etter eksamensarrangementet.   

Prismodell for ny eksamen/kontinuasjonseksamen – gjeldene fra 12. juni, 2020:

Høyskolen Kristiania per eksamen: 

≤ 7,5sp = 1350kr 

> 7,5sp = 2200kr 

Fagskolen Kristiania per eksamen: 

≤ 15sp = 1500kr 

> 15sp = 2200kr 

Bacheloroppgave per eksamen: 

≤ 15sp = 4500kr 

> 15sp = 6750kr 

Masteroppgave per eksamen: 

≤ 15sp = 4500kr 

> 15sp = 6750kr 

Unntak i prismodell:  

 • Høy- og fagskoleemner på over 15 studiepoeng med tre eller flere eksamener har fastpris på 1350 kr per eksamen.  
 • Bachelor- og masteremner med tre eller flere eksamener har fastpris på 3300 kr per eksamen. 

Forklaring til prismodell: 

≤ betyr samme som eller mindre enn 

> betyr høyere enn 

Obligatorisk aktivitet er ikke en eksamen. Ikke-godkjent obligatorisk aktivitet gir rett til kostnadsfritt gjentak.  

En eksamen (eller sammensatt eksamen) regnes for å være den bestemte eksamensaktiviteten du får gradering på i Studentweb. Enten karakterskala Bestått/ikke bestått eller A-F.   
 
Eksempel på kostnadsberegning av eksamen i gjentak:  

 • Teller ett emne 5 studiepoeng (sp) på Høyskolen Kristiania vil hver eksamen i dette emne koste 1350kr.  
 • Teller ett emne 20 studiepoeng (sp) på Fagskolen Kristiania vil hver eksamen i dette emne koste 2200 kr. Med unntak: har emnet mer enn totalt to eksamener vil hver eksamen koste 1350kr. 
 • Teller masteremnet 45 studiepoeng vil hver eksamen i dette emne koste 6750kr. Med unntak; har emnet totalt tre eksamener vil hver eksamen koste 3300kr.  

Utgått prismodell for kontinuasjonsavgift per uke 8/9 - 2020: 

Gjeldende frem til 11. juni, 2020:  

image2c1hg.png

For eksamen med vurdering bestått/ikke bestått, som ikke er prosent av delvurdering, vil følge satsene for 50%. 

Fagskolen: Kontinuasjonsavgift per mappekrav er kr 2.200 og kr 2.200 per hjemmeeksamen. 

Kontinuasjonsavgiften gjelder ikke for eksamen med gyldig fravær. Faktura for kontinuasjonseksamen vil bli sendt i etterkant av kontinuasjonsuken per. e-post. 

Generell informasjon om kontinuasjonseksamen

Pensum ved kontinuasjon
Første gang kontinuasjonseksamen gjennomføres, gjelder samme pensum som ved ordinær eksamen. Det er studentens ansvar å undersøke om hvilket vurderingsgrunnlag som gjelder ved oppmelding til kontinuasjonseksamen i et emne.

Hvilken karakter blir stående?
Dersom du kontinuerer i samme eksamen (samme emnekode) flere ganger, vil alltid den beste karakteren være gjeldende og bli stående.

Tidligere student

På – og avmeldingsperioden til kontinuasjonseksamen er som følger:

 • 11. januar – 1. februar for høstemner
 • 19. juni – 10. juli for våremner
 • 10. september – 1. oktober for bachelor – og masteroppgaven.

Kontakt disse for tilgang:

 • WISEflow: Eksamen
 • Tilgang til bygget får du når du henvender deg til studentservicesenteret.

For å logge deg inn i StudentWeb bruker du fødselsnummer (11 siffer) og 4 siffers pinkode.

 

På – og avmelding til eksamen

Ved semesterregistrering melder du deg opp til vurdering (eksamen) i henhold til utdanningsplanen. Studenten må selv kontrollere at eksamenpåmeldingene er korrekt i Studentweb.

Instruks for hvordan semesterregistrerer seg, finner du ved å trykke her

Frist for semesterregistrering:

 • For høstsemester: 15. september
 • For vårsemester: 15. februar

Dersom du ikke melder deg av eksamen innen fristen, registreres det som ett eksamenforsøk i det aktuelle emnet, uavhengig av om du avlegger eksamen eller ikke. Hvis du melder deg av eksamen, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til utsatt eksamen. En student har totalt 3 forsøk på eksamen. Det kan gjennomføres inntil to ekstraordinære eksamener når et emne utgår. Dersom en student ikke har fullført sitt studieløp innen to år etter siste ordinære eksamen vil vedkommende miste sin studierett.

Du må selv lese og gjøre deg kjent med emnebeskrivelsene for dine emner det semesteret/studieåret eksamen skal avlegges.

Ta kontakt med student@kristiania.no dersom du er usikker på hvilke eksamener du kan/skal avlegge. Husk å inkludere studentnummer emnekode om mulig. 

Regler for å kunne ta eksamen

 • Du må ha betalt semesteravgiften for det semesteret du har tenkt å ta eksamen.
 • Det kan også være at du må ha godkjente arbeidskrav, gjennomført praksis eller lignende før du kan ta eksamen. Dette finner du mer informasjon om i emnebeskrivelsen for ditt studium.

Søknad om å skrive gruppeeksamen individuelt

Søknad om å skrive en gruppeeksamen individuelt er en form for tilrettelegging som skal kompensere for en begrensning eller en funksjonsnedsettelse av fysisk eller psykisk art som gjør eksamenssituasjonen utfordrende for studenten.

Avdeling for studentoppfølging besvarer dine spørsmål vedrørende søknad om å skrive gruppeeksamen individuelt.

Tilrettelagt eksamen skal ikke gi studenten et fortrinn i eksamenssituasjonen. Søknad om individuell gruppeeksamen vurderes individuelt og må søkes om for hvert enkelt emne. Faglige krav vil også bli tatt hensyn til ved behandling av søknaden.

Studenter som leverer individuelle hjemmeeksamener der vurderingsformen er «Hjemmeeksamen i gruppe», kan risikere at besvarelsen ikke sendes til sensur. 

← Gå tilbake

↑ Til toppen