Undersøkelsene som ble gjennomført tok for seg:

  • Hva underviserne er trygge på og hvor finnes forbedringspotensial
  • Hilke utfordringer og muligheter vi har ved digital undervisning
  • Hva underviserne ønsker å lære mer om
  • Hvordan studenter og undervisere mener man oppnår mest mulig læringsutbytte ved digital undervisning 

Alt i alt ser vi at en stor del av underviserne er trygge i sin rolle når det kommer til den digitale undervisningen. De fleste opplever mestring, og det er ganske like tall mellom de ulike skolene. Det kan se ut som om overgangen fra campus til digital undervisning stort sett har gått greit, og de fleste opplever mestring i digital undervisning.

Det ser ut til å være en tendens blant noen av underviserne at de ikke er fullt så trygge på bruk av teknologi for å skape variasjon, interaksjon mellom studentene, og skape en følelse av fellesskap i undervisningen. Her har vi i PedTek, som støtteavdeling for de faglige, et forbedringspotensiale. Vi har allerede gjort flere tiltak som å arrangere PedPrater om digitalt læringsmiljø, hatt opplæringsøkter om ulike digitale verktøy, opprettet en verktøykasse i Canvas med opplæringsmateriell om digital undervisning, vi har arrangert workshoper og hatt veiledninger. Vi vil fortsette arbeidet utover høsten med å støtte de faglige. 

Utfordringer og muligheter

Vi ser og at det er stor variasjon blant underviserne med tanke på hvor skoen trykker. Det noen opplever som utfordrende ser andre på som muligheter. Med alle de forskjellige fagområdene vi har er det klart at digital undervisning vil oppleves veldig ulikt. 

Mange mener at dialog og oppfølging blir vanskelig digitalt. Det kan for eksempel være å snakke med studentene på tomannshånd, snakke med kolleger i pausen, studenter har ikke lenger mulighet til å stille spørsmål til sidemannen, og underviser kan ikke gå rundt i klassen og følge opp hver enkelt. Andre mener at digital undervisning fører til økt dialog og læring. Flere undervisere ser at studenter som tidligere var tilbakeholdne nå tar kontakt, studenter deler og lærer av hverandre digitalt (også i plenum i forelesning), og veiledning i mindre grupper er enkelt å utføre digitalt.

Statisk undervisning nevnes som en utfordring og mange opplever at studentene ikke har kamera på og man ser bare svarte skjermer, det er lite respons, mindre variasjon i undervisningen, og lite engasjerte og apatiske studenter. Andre igjen melder om mer variert og spennende undervisning. Man ser og at enkelte sjenerte studenter nå tør å ta til orde i forelesning, og mange studenter setter pris på fleksibiliteten opptak av undervisning gir og undervisningsvideoer som man kan se både før og etter forelesninger.

Frafall nevnes også som en utfordring, og det kan være flere grunner til frafall. Andre opplever at digital undervisning gir økt oppmøte og det kan være flere studenter som ser undervisningen i opptak.

Skape et godt fellesskap kan være vanskelig, spesielt når studentene ikke er tilstede i undervisningen. Det er også vanskelig når man ser et stort antall svarte skjermer og man mister den personlige kontakten. I noen av de mindre emnene rapporteres det om godt oppmøte og flere har fått til et godt klassemiljø også digitalt.

Hva trenger underviserne for å øke kvaliteten på den digitale undervisningen?

Når det kommer til hva underviserne trenger for å øke kvaliteten på den digitale undervisningen og det er flere punkter som er gjennomgående.

Ett av punktene gjelder studentaktiv læring hvor man trenger hjelp til å få til godt studentsamarbeid i grupper, samt opplæring og inspirasjon til ulike metoder og verktøy som øker studentaktiviteten.

Det er og behov for økt digital kompetanse. Det kan for eksempel være å lage gode undervisningsfilmer ved å ta opptak, klipping og redigering, hvordan utnytte alt potensialet i Zoom eller forståelse av hvilke verktøy som kan integreres på en enkel måte i Canvas.

Variasjon i undervisningen er også et behov, og her ønsker mange faglige hjelp til å finne ulike pedagogiske teknikker som passer for de ulike emnene, forståelse av når de ulike verktøyene egner seg, og sikre bedre kvalitet på den pedagogiske helheten i undervisningen.

Hvordan man best mulig kan følge opp studenter enkeltvis eller i grupper og hvordan skape en god kontakt er også noe flere faglige trenger råd om.

Bedre utstyr er også et ønske, og styret har bevilget 5 millioner kroner til å gjøre investeringer for å øke kvaliteten på den digitale undervisningen. Etter innspill fra instituttene og fagskolen jobbes det nå blant annet med å kjøpe inn utstyr til hjemmekontor og sette opp rom hvor undervisere på egenhånd kan spille inn undervisningsvideoer.

Mer erfaringsdeling mellom kolleger er også et behov og det er ønskelig at det legges til rette for dette.

Læringsutbytte

Som en del av undersøkelsen til underviserne tok vi med et spørsmål som også ble stilt til studentene i sluttevalueringen av emnene for våren 2020. Spørsmålet som ble stilt til studentene var «hvilke digitale aktiviteter denne våren bidro mest til ditt læringsutbytte», og tilsvarende spørsmål ble stilt til underviserne med tanke på hva de mener bidro mest til økt læringsutbytte for studentene. Det vi ser av svarene er at underviserne og studentene trekker frem mye av det samme.

Zoom-forelesninger er det mange som er fornøyd med, både i sanntid og opptak. Studentene setter pris på opptakene som de gjerne ser flere ganger for å repetere informasjon.

Videre nevnes studentaktivitet i form av diskusjoner og samarbeid i mindre grupper hvor det er flere som tør å ta til orde. Spørsmål- og svar forelesninger er også en fin måte å lære på, og mange studenter liker de litt mer uformelle kaffepausene som arrangeres digitalt.

Veiledning er det mange studenter og undervisere som mener har fungert godt digitalt, og studenter ønsker seg mer veiledning.

Oppgaver er fint for å lære; gjerne øvingsoppgaver både før forelesning og under forelesning, og studentene liker case-oppgaver og praktiske eksempler.

Uansett hvilke programmer og løsninger vi har er det underviseren som er suksessfaktoren for god digital undervisning. De digitale løsningene har ingen verdi uten jobben de faglige gjør, og det som trekkes frem av studentene som spesielt viktige egenskaper for gode undervisere er at man er godt forberedt til undervisningen, er støttende, motiverende og tydelig.

Til slutt

Kort oppsummert vil vi si at ved digital undervisning er det et ønske fra studentene om tydelighet, støtte og å skape motivasjon gjennom de gode aktivitetene tilpasset det enkelte fagområde.

Alt i alt rapporterer underviserne stort sett om mestring i digitale verktøy, men det å skape engasjement og studentaktivitet gjennom gode digitale aktiviteter er noe vi i PedTek og underviserne kan ha fokus på også for høstsemesteret.