En gang i året kan det søkes om alt fra 10 000 – 200 000 kroner til pedagogisk utviklingsarbeid over en prosjektperiode på ett år. Midlene forvaltes av Avdeling for pedagogisk utvikling og avdelingsleder Benedicte R. Blom har ansvaret for ordningen. 

Søknadene som kom inn for 2023-midlene ble vurdert av en komité bestående av to eksterne, en student, og to interne fra PedTek. 

– Det er så mange dyktige faglige her på høyskolen som har et ønske om å gjøre undervisningen bedre og mer spennende for studentene. For en inspirasjon det er å få lese søknadene, og være i kontakt med så utviklingsrettede kolleger, sier Benedicte. 

Beløpet som ble delt ut denne gangen var på 1 994 720 kroner, fordelt på de 12 prosjektene. 

– De fleste prosjektene er godt i gang og det blir spennende å følge dem videre. For ansatte som har ideer til nye prosjekter, er det bare å begynne å planlegge allerede nå, avslutter Benedicte. 

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt på pedtek@kristiania.no.

Oversikt over prosjekter som har fåt tildelt midler for 2023:

 

Avdeling

Navn

Prosjekt

Søknadsbeløp

SHS

Knut Erik Gaustad

Podkast – «Jussensen»

Tanken bak podkasten er å ha korte episoder hvor man tar for seg essensen av et juridisk tema. På en vis måte kan man se på podkasten som en kommunikasjonsform som tar for seg «juss for dummies».

20 000

SADM

Irene Velten Rothmund

Studentsentrert og kroppslig læring i samtidsdansteknikk

Problemstillingen til prosjektet er todelt:

1) Hva kjennetegner studenters læringserfaringer med ulike studentaktive læringsformer i samtidsdansteknikk? 2) På hvilken måte er erfaringene knyttet til kroppslig læring og selvstendiggjøring?

75 000

SHS

Lars Erik Braaum

«GERT-drakt – simulering av alderdom»

Kan simulering av alderdom ved bruk av GERT-drakt:

1.      Skape økt kunnskap, forståelse og empati hos studenter som skal arbeide med eldre/gamle personer?

2.     Skape bedre ferdigheter for planlegging og gjennomføring av individtilpasset fysisk aktivitet og trening for eldre/gamle personer?

200 000

SADM

Katja Bjørneboe

Look Out! External focus of attention theory applied to student’s motor learning processes in dance technique classes

Målet med prosjektet er å teste og utforske hvordan man kan forbedre dans- og musikkteaterstudenters motoriske læringsprosesser gjennom implementering av eksternt

fokus for oppmerksomhetsteori i dansetrening.

37 500

SCLM

Borghild Brekke

ProGuide: Interaktiv guide for oppdragsgivere i prosjektpraksis

Prosjektet skal bidra til økt arbeidslivrelevans og studentaktiv læring ved at flere studenter opplever arbeidslivsintegrert læring i løp av sitt studieløp. En guide med veiledning til bedriftene som skal delta vil kunne gi forutsigbarhet og kompetanse til å ta imot studenter på en god måte, samtidig som bedriftene selv får verdi ut av samarbeidet.

60 220

SADM

Lisa Marie Gamlem

«Interdisiplinære mulighetsrom» - Fyrtårn

Prosjektet handler om å utvikle et nytt pedagogisk fundament for vårt institutt der målet om å søke status som Senter for fremragende utdanning er vårt langsiktige perspektiv. Undervisningsfilosofien som vil prege det nye fellessemesteret er tenkt å sildre inn i alle WIFM-studieprogram.

1 000 000

SADM

Kristin Ekker (Alexander Kayiambakis)

Fiksjon og samfunn, emneutvikling i en tverrfaglig kontekst

Vi ønsker å utvikle dette emnet og jobbe tverrfaglig i en samfunnsrelevant kontekst, og at manuslinja og film og tv-linja er emnets drivere. Vi tenker og i et fremtidig perspektiv å samarbeide opp mot andre universiteter og høyskoler for å jobbe videre med denne formen å utvikle film på, noe som åpner opp en større tverrfaglighet i et samfunnsperspektiv.

80 000

SADM

Liv Sandvik

Kunstneriske målsettinger i filmskuespill

Bakgrunnen for prosjektet er et behov for å utvikle en ny pedagogisk modell for å integrere studentenes selvstendige arbeid med filmskuespill med selve produksjonsmåten. Problemstillingen prosjektet skal jobbe med er «hvordan kan et team av studenter og pedagoger bruke forskningslignende metoder og arbeidsmåter i filmproduksjon?».

30 000

SADM

Mette-Jorunn Meisland

«Når studentene tar over undervisningen»

Prosjektet skal undersøke følgende problemstillinger:

1.     Hvordan kan man benytte studentaktiv undervisning i emner ved BA prosjektledelse kunst og kreativ næring?

2.     Kan studentaktiv undervisning bidra til høyere resultater/karakterer?

3.     På hvilken måte lærer studentene mer ved studentaktiv undervisning?

60 000

SADM

Anne Regine Klovholt

Å forske med lyd som penn

Å skape med lyd som det sentrale uttrykk som kommer ut av-, eller er et produkt av dette prosjektet. Da tenker vi at verktøyet og uttrykket er i form av lyd, og at tekst er underordnet.

200 000

SEIT

Eivind Breivik

Smidig praksis

Formålet med prosjektet er å utvikle et valgemne på masternivå som kobler sammen teori og praksis. Sammen med praksisfeltet videreutvikler SEIT sin anvendte prosjektportefølje til å også inkludere masternivå, og man skal tilby alle masterprogrammer ved Kristiania et valgemne innen tverrfaglig prosjektsamarbeid.

195 000

SHS

Martin Frank Strand

Studentaktiverende semesteroppgave på Biomedisin

Prosjektet skal undersøke følgende problemstillinger:

1.     Kan ukentlige tester bedre resultatet til studentgruppen i emnets vurdering? 

2.     Øker ukentlige tester tilstedeværelsen på forelesninger? 

3.     Senkes andelen av ikke møtt til eksamen av å gjennomføre ukentlige tester? 

37 000