Erfaringene med eksamensgjennomføring våren 2020 under Covid-19 viser at nedstengingen resulterte i en økende digitalisering av eksamen. Eksamen ble hovedsakelig endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen. Oppmøte ved eksamen, andel beståtte eksamener og karaktersnittet økte våren 2020, mens studenttilfredsheten med eksamensgjennomføringen var lavere. Endringene i eksamensgjennomføringen opplevdes som krevende, men nødvendig av faglige ansatte og studenter.

Vedrørende valg av karakterskala vises rapporten at gradert karakterskala foretrekkes fordi den bidrar til bedre læringsutbytte, økt motivasjon og gir en tilbakemelding på prestasjonens nivå. Videre er bokstavkarakterer viktige for opptak til videre studier og jobbsøking.

Rapporten konkluderer ikke entydig vedrørende eksamensform. Studentene i intervjuundersøkelsen foretrekker klart individuelle eksamener istedenfor gruppeeksamener. Videre anser de skoleeksamen som den mest rettferdige eksamensformen. Det er enighet om viktigheten av samstemtheten mellom emne, undervisning og eksamen, samt variasjon i brukte eksamensformer. Formuleringen av eksamensoppgaven er også essensiell, både for kvaliteten av eksamen og for at den vurderer de kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som skal vurderes. Det eksisterer til dels ulike faglige tradisjoner mellom våre 4 schools når det kommer til vurdering, eksamen og karakteruttrykk.

Se prosjektrapporten for nærmere informasjon.

Ved spørsmål kan du kontakte Senter for pedagogisk utvikling ved prosjektleder Maike.Luimes@kristiania.no