Høyskolen Kristiania etablerte i 2019 et helhetlig system for pedagogisk merittering. Merittert status tildeles fagansatte som yter en særlig innsats innen utvikling av undervisning. Så langt har tre faglige fått denne utmerkelse, les om høyskolelektor Kristin Undheim her og professorene Tor-Morten Grønli og Siri Senje.
 
Vi lyser nå ut på nytt og du kan søke om å bli merittert for din innsats som underviser og få opptak i høyskolens pedagogiske kollegium. For å oppnå status som merittert underviser må du ha ytt en innsats utover det ordinære og ha fokus på følgende 5 kriterier:  

 1. Fokus på studenters læring  
 2. En klar kvalitetsutvikling av sitt arbeid over tid  
 3. En utforskende tilnærming  
 4. En kollegial holdning og praksis  
 5. Bransjenærhet og praksisnærhet  

En utdypning av søknadskriteriene finner du her. 

Ordningen er ikke ment å erstatte eksisterende tiltak som pristildelinger for beste foreleser, kvalitetssikringsrutiner, eller generell kompetanseheving innen pedagogikk.  

Søknadsfrist: 30. november 2021! ​

Hvem kan bli en merittert underviser?

En forutsetning for å oppnå status som merittert underviser er at søkeren oppfyller alle krav som stilles til undervisningskompetanse og har undervist i høyere utdanning i minimum fem år. Søkeren må være ansatt i minimum 50% undervisningsstilling ved Høyskolen Kristiania. 

​Meritteringsordning ved Høyskolen Kristiania er åpen for samtlige i undervisnings- og forskerstillinger. Det vil si innen følgende stillingskategorier:   
 

 • Høyskolelærer  

 • Høyskolelektor  

 • Førstelektor  

 • Førsteamanuensis   

 • Dosent   

 • Professor   

Søkeren må dokumentere at hen oppfyller kravene til basiskompetanse i universitets- og høgskolepedagogikk.

NB: Søkere som fikk avslag i fjor, må vente til 2022 med å søke på nytt. 

Hva kan du oppnå?  

Den som oppnår merittert status, får et individuelt lønnstillegg på 40.000,–. Det følger et engangsbeløp på 60.000,– til pedagogisk utviklingsarbeid i det instituttet/fagmiljøet den meritterte tilhører og 40.000,– til et pedagogisk kollegium som de meritterte blir tatt opp i.  

Krav til søknadene 

Søknadene skal leveres som en pedagogisk mappe/portofolio som dokumenterer søkernes pedagogiske kompetanse. 
 
Hva er en pedagogisk mappe?

 • En pedagogisk CV skal være en del av den pedagogiske mappen. 

 • Omfanget må ikke overstige 7500 ord pluss vedlegg. Maks vedlegg er 15 og alle vedlegg må være vist til i hovedteksten. 

 • Instituttene skal kvalitetssikre de pedagogiske mappene og søknadene om merittert status. Instituttleder har et særlig ansvar for at det skjer. Instituttleder må skrive et anbefalingsbrev som beskriver hvorfor søkeren fortjener merittert status og hvordan søkeren vil videreføre sitt arbeid med å yte en innsats utover det ordinære med undervisning og på hvilken måte instituttet vil nyttiggjøre seg denne innsatsen. Mapper som har formelle feil skal avvises.

 • Når merittert status er tildelt, blir den pedagogiske mappen lagt ut på høyskolens webside.  

Her kan du lese om hvordan du skal levere inn og lagre søknaden. 

Få støtte i søkeprosessen

For å sikre gode søknader, vil det bli tilbudt støtte i søknadsperioden. Workshop i å søke om å bli merittert underviser vil bli avholdt 17. september kl.12.00 –15.00. ​

Meld deg på workshoppen her!​

PedTek vil og være tilgjengelig for rådgivning i hele søkeperioden. ​Ta kontakt på PedTek@kristiania.no ved behov. ​