Utdanningsutvalget

Fastsetter og innstiller på innholdet i høyskolens studietilbud, samt innstiller til styret ved internakkreditering av studieprogram (60 studiepoeng og opp). Har det faglige og pedagogiske ansvaret for fagområdene.

Et utvalg per fagområde, fast representasjon fra faglig ledelse og administrasjon for å sikre faglig helhet og tverrfaglighet. For ytterligere å sikre faglig samarbeid på tvers, møtes de fire utvalgene ved behov i et utvidet utdanningsutvalg med et særlig ansvar for felles oppgaver som angår kvalitetssikringsprosesser og felles faglige rutiner.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ ved Kristiania som bistår ledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

LMU er et lovpålagt utvalg ved utdanningsinstitusjoner i Norge

Tillitsutvalget

Tillitsutvalget er et studentorgan og er en del av studentdemokratiet på høyskolen (jfr. Lov om universiteter og høyskoler, § 4-1).

Tillitsutvalget (TU) består av tillitsvalgte fra hver klasse og deres vara. TU ledes av fagansvarlige studenter og det avholdes 3-4 obligatoriske møter per semester i hvert utvalg. Fagansvarlige er ledere for TU for hvert institutt samt avdeling for fagskolen, og har ansvaret for å påse at studentenes faglige muligheter og rettigheter er ivaretatt.

Fagansvarlige velges på Studentunionens generalforsamling.

Avdeling for studentoppfølging har oppfølgingsansvar for studentenes Tillitsutvalg og tilbyr administrativ bistand for fagansvarlige studenter.

LOKUT

LOKUT skal kvalitetssikre arbeidet med opprettelse av nye høyskolestudier eller -enheter ved Høyskolen Kristiania. LOKUT skal også behandle revideringer med vesentlige endringer og sikre at disse følger de myndighetskrav som ligger i gjeldende lover og forskrifter.

LOKUT har sitt mandat fra høyskolekollegiet.

LOKUT vurderer i hvilken grad myndighetskravene til studier ved Høyskolen Kristiania er ivaretatt, og skal ved opprettelse av nye studier sørge for at det gjennomføres en ekstern faglig evaluering. LOKUT gjør ikke vurderinger rundt hvorvidt studienes faglige profil ved etableringer, revideringer eller nedleggelser er i tråd med høyskolens strategiske satsing.

Arbeidsområder:

 • LOKUT skal ved opprettelse av høyskolestudier eller -enheter ved Høyskolen Kristiania vurdere om kravene som ligger i gjeldende lover og forskrifter er dekket og beskrevet på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder spesielt hvorvidt læringsutbyttet er beskrevet og begrunnet, utveksling og internasjonalisering, fagmiljøets kompetanseprofil og tilknytning til høyskolen, samt grad av relevant FoU i fagmiljøet tilknyttet studiet. Enheter under 30 studiepoeng behandles ikke av LOKUT.
 • LOKUT skal sikre både en administrativ og faglig vurdering ved opprettelse av nye studier. Prosessen skal samsvare med NOKUTs saksgang. Ekstern vurdering av faglig kvalitet skal skje ved bruk av en ekstern fagkomite.
 • LOKUT skal ved vesentlige endringer i studium vurdere om endringene får konsekvenser for myndighetskravene et studium til enhver til må oppfylle. På mastergradsnivå har ikke høyskolen selvakkrediteringsrett. Det vil derfor være viktig å påse at endringene ligger innenfor det handlingsrom relevante forskrifter gir.
 • Ved eventuell nedleggelse av studier skal LOKUT påse at høyskolen i en utfasingsperiode holder seg innenfor de krav som ligger i relevante forskrifter.
 • LOKUT skal fungere som en ressurs i arbeidet med søknad om akkreditering for fagskolestudier og masterstudier og påse at søknadene holder et høyt nivå, og på alle områder er innenfor de krav og forventinger NOKUT har til en slik søknad.

LOKUT 2021 består av:

 • Prodekan SHS Hilde Skjerve, leder av LOKUT
  Vara: Studiedirektør Marianne Østbye, Studieadm 
 • Studiedirektør Marianne Østbye, Studieadm 
  Vara: Fung. studiedirektør Tine Richardsen, Studieadm
 • Teamleder Tove Kristiansen, Nettstudier
  Vara: Bente Crosby, Nettstudier
 • Seniorrådgiver Maike Luimes, Avd. for pedagogisk utvikling
  Vara: Gisle Epolin Sletmo, Avd for pedagogisk utvikling
 • Professor Tor-Morten Grønli, Inst for teknologi, Forskning
  Vara: Asle Fagerstrøm, Inst for teknologi
 • Teamleder Ida Spigseth, Studieadm/Opptak (ikke møteplikt)
  Vara: Anette Andreassen, Opptak
 • Student Kristoffer M. Egset, Studenttillitsvalgt
  Vara: Felix Lillejord Fotland, vara for studenttillitsvalgt
 • Seniorrådgiver Ina Kuhnle Andresen (sekretær)
  Vara: Anna Valentina Garcia, Avd for utdanningskvalitet
 • Seniorrådgiver Utdanningskvalitet, Berit Kristin Haugdal (sekretær)
  Vara: Anna Valentina Garcia, Avd for utdanningskvalitet