Et innovativt utdanningshus med lange tradisjoner

I 1976 ble NKS omdannet til en selveiende, ideell stiftelse, som en gave fra familien Mortensen. Stiftelsen ble utvidet med nye skoler og virksomheter opp gjennom årene, blant annet gjennom oppkjøp av eksisterende skoler. Med flere skoler trengte man et samlenavn for alle virksomhetene i stiftelsen og i 1993 valgte man markedsnavnet NKS-Gruppen. Navnet Campus Kristiania ble valgt i 2005 etter ny lokalisering midt i hjertet av Oslo.

Fra 2009 kom flere virksomheter inn i stiftelsen og i 2012 ble hele stiftelsen godkjent som Høyskolen Campus Kristiania.

Høsten 2015 valgte man gå fra flere skolenavn til kun ett navn for hele høyskolen. Det nye navnet ble Høyskolen Kristiania og var gjeldende fra januar 2016.

Den 9. desember 2016 vedtok stiftelsens styre at vi skal vokse enda raskere, og bli betydelig større og bredere enn i dag. Styrets ambisjon og mål er intet mindre enn at vi skal utvikle oss fra å være en bred arbeidslivshøyskole, til på sikt å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet.

Allerede samme måned, i desember 2016, tok vi første skrittet på vei mot universitetsambisjonen gjennom å inngå en intensjonsavtale med Anthon B. Nilsen Skoledrift AS om kjøp av alle aksjene i Westerdals Oslo ACT. Aksjene ble overdratt 29. mars 2017. Dermed vokste vi med 1700 studenter, 160 ansatte, 3 nye campuser og 26 studier innen følgende fagområder:

  • Teknologi
  • Kommunikasjon
  • Design, kunst og scenefag

Den 1. august 2018 ble Arne H. Krumsvik innsatt som ny rektor i en åremålsstilling. Han tar over rektorkjedet fra dosent Trond Blindheim.

Tidslinje 1914 – 2017

Tidslinjen viser viktige milepæler i den 100-årige historien til Høyskolen Campus Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse. Og den viser at det er en tydelig sammenheng fra 1914 fram til i dag, selv om navn og organisering har forandret seg, gang på gang.

1914 – Norsk Korrespondenceskole (NKS)

Den 4. oktober 1914 starter Ernst G. Mortensen et nytt kapittel i norsk utdanningshistorie. En ny form for undervisning, ved korrespondanse, blir introdusert i Norge. Norsk Korrespondenceskole blir i løpet av få år landets største skole. Det første året hadde skolen 125 elever, 15 år senere 9000 og kurs innen ca. 40 fagområder.

1939 – 25-års jubileum: ”Det 20. Århundres skole”

Ernst G Mortensen blir slått til ridder av St. Olavs orden og NKS blir karakterisert som “det 20. århundrets skole”. NKS samarbeider med folkeopplysningsbevegelsen, Voksenopplæringen i Forsvaret, Handelsflåten og skolepolitiske myndigheter. Båndene ble ytterligere styrket med Lov om brevskular i 1948.

1976 – En selveiende, ideell stiftelse

NKS blir selveiende, ideell stiftelse, ved en donasjon fra Mortensenfamilien. Stiftelsesformen styrker samarbeidet med skolepolitiske myndigheter. “Kombinert undervisning” – brevkurs kombinert med lokalundervisning – får et enormt omfang på 70- og 80-tallet. NKS har opptil 70 000 nye elever i året mot slutten av 80-tallet.

1986 – NKS Høgskole

I 1986 etableres en fjernundervisningsbasert elektronisk høyskole, NKS Høgskole, som får offentlig godkjenning i 1987. Fjernundervisning på høyskolenivå er et strategisk satsingsområde fra tidlig på 80-tallet, delvis gjennom samarbeid med eksisterende høyskoler og noen år senere med egen høyskole.

1993 – NKS-Gruppen

Fra 1993 utvides stiftelsen med nye virksomheter, først MI-Gruppen med bl.a. Merkantilt Institutt (MI) og Institutt for Høyere Markedsføring (IHM) i 1993 og Norsk Reiselivshøyskole (NRH) i 1999. Stiftelsen tar markedsnavnet NKS-Gruppen. Skolene samlokaliseres på Bislett Høyskolesenter fra 1995.

2005 – Campus Kristiania

Alle skolene flytter til Kirkegata i Oslo og Campus Kristiania erstatter navnet NKS-Gruppen. MI blir godkjent fagskole og deles i to: Norges Kreative Fagskole og Norges Merkantile Fagskole. Vekst for NKS Høyskolene (OMH og NRH) gis høy prioritet. NKS når fram til nye målgrupper med nettstudier på høyskolenivå.

2009 – Strategiske nyvinninger

Markedshøyskolen, NKS Høyskolenes nye navn fra 2008, blir en offentlig akkreditert høyskole. Norges Kreative Fagskole er Norges ledende private fagskole. NKS Nettstudier er i god vekst fra 2007, med en anerkjent posisjon som nettskole. Stiftelsen innlemmer Aktiv Læring i 2009 og Akupunkturhøyskolen i 2010.

2012 – Høyskolen Campus Kristiania

Fra og med 6. juni 2012 er hele Campus Kristiania en samlet høyskole. Markedshøyskolen, Norges Kreative Fagskole og Norges Helsehøyskole organiseres som fakultet, mens NKS Nettstudier og Aktiv Læring forsetter som virksomheter. Campus Kristiania har nå faglig fullmakt til å opprette bachelorstudier uavhengig av fagområder.

2014 – 100-års jubileum

Høsten 2014 kan Høyskolen Campus Kristiania se tilbake på 100 år med kontinuerlig skoledrift og fremover mot en stadig sterkere posisjon i norsk utdanning.

2015 – Høyskolen Kristiania

Styret ved Høyskolen Campus Kristiania besluttet å slå sammen alle skolene til ett felles skolenavn, Høyskolen Kristiania. Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole, NKS Nettstudier og Høyskolen Campus Kristiania heter fra 2016 Høyskolen Kristiania. Navnet ble til etter en bred og involverende prosess med selskapet Snøhetta, hvor alle ansatte ved høyskolen bidro. Du kan lese mer om prosessen rundt navnebyttet på merkevarebloggen «Nytt skolenavn».

2016 – Fra breddehøyskole til arbeidslivsuniversitet

Styret ved Høyskolen Kristiania besluttet i 2016 at vår ambisjon mot 2030 skulle være universitetsstatus, og at vi skal bli Norges første private arbeidslivsuniversitet.

2017 – Fra 7.300 til 9.000 studenter

29. mars 2017 kjøpte Høyskolen Kristiania alle aksjene i Westerdals Oslo ACT fra Anthon B. Nilsen AS. Høyskolen Kristiania vokste fra 7.300 til 9.000 studenter.

Historiske perioder

2010 – 2015 Mot nye mål

Høsten 2008 startet Campus Kristiania utviklingen av en ny strategi for perioden 2010–2014. Det ble gjennomført et betydelig analysearbeid for å forstå markedet og mulighetene, samt evaluere de eksisterende strategiene, både for Campus Kristiania og de ulike skolene. Første halvdel av 2009 ble visjon, mål og verdier utarbeidet og forankret for stiftelsen og de ulike skolene.

2004 – 2009 Campus Kristiania

I 2004 fikk stiftelsen ny direktør, Solfrid Lind, og det innledet en periode med ny vekst og styrking av de enkelte skolene og stiftelsen som helhet. På 1990-tallet hadde stiftelsen utvidet sin virksomhet med kjøp av nye skoler og fellesnavnet NKS-Gruppen ble etablert. Etter flytting til et gammelt, ærverdig bygg midt i Oslo sentrum fikk stiftelsen et nytt markedsnavn, Campus Kristiania. Det formelle navnet ble etter hvertCampus Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse.

Norges Kreative Fagskole, Markedshøyskolen og NKS Nettstudier ble nye navn på stiftelsens skoler i perioden 2004-2009, og alle omtales her i denne artikkelen. En ny strategiplan for 2010 til 2014 pekte fremover mot et ytterligere styrket Campus Kristiania, både for eksisterende og nye skoler.

1993 – 2003 NKS- Gruppen formes

Oppkjøpet av MI-Gruppen i 1993 var starten på en dyptgripende endringsprosess i stiftelsen. I nesten 80 år hadde NKS Fjernundervisning vært hovedvirksomheten, men nå var tiden moden for å utvide virksomheten og kjøpe nye skoler. Stiftelsen hadde god økonomi og utnyttet oppsparte midler til å etablere «flere ben å stå på». NKS-Gruppen ble det nye “samlenavnet” på all virksomhet i stiftelsen og i 1995 ble hele gruppen samlet i nye lokaler på Bislett.

90-tallet var et urolig tiår og ved begynnelsen av det nye årtusen var det meste av den oppsparte kapitalen fra tidligere tider tapt. Men i 2003 var de tre virksomhetene MI, NKS Høyskolene og NKS Fjernundervisning likevel klare for omstilling mot nye posisjoner og ny vekst.

1977 – 1992 Mot nye mål

Da NKS ble etablert som selveiende stiftelse i 1976, hadde ledelsen håp om en ny æra for voksenopplæringen. En ny tilskuddsordning for brevskoler var innført i 1975. Den var økonomisk gunstig og svært attraktiv for brevstudentene. Det var grunn til å tro på nye, gylne tider for brevskolene og deres studenter. Men den gullkantede ordningen ble revidert kort tid etterpå. Det skapte store problemer for NKS.  Likevel greide NKS i løpet av 1980-årene å opparbeide betydelige økonomiske reserver for nye satsinger i 1990-årene.

To nye strategier ble lagt på 70- og 80-tallet:

  • oppbygging av studietilbud på høyskolenivå
  • forsøks- og utviklingsarbeid med nye kommunikasjonsteknologier.

I 1986 opprettet stiftelsen sin egen høyskole, NKS Høgskole. I 1989 startet forsøk med datakonferanser – forstadiet til dagens nettstudier. Begrepet fjernundervisning erstattet det gamle brevundervisning etter hvert som nye medier ble tatt i bruk i tillegg til det tradisjonelle brevet.

1914 – 1976 NKS – en bedrift i norsk skole

Den 4. oktober 1914 startet Ernst G. Mortensen et nytt kapittel i norsk utdanningshistorie. En ny form for undervisning – ved korrespondanse – ble introdusert i Norge. Grunnlaget ble lagt for en eventyrlig utvikling med nye utdanningsmuligheter på en lang rekke områder, tilgjengelig for unge og eldre over hele vårt vidstrakte land. Ved 25-årsjubiléet i 1939 ble NKS karakterisert som ”det 20. århundres skole”, og Ernst G. Mortensen ble slått til ridder av St. Olavs orden. Han var skolens direktør fra starten til og med 1961.

I 1976 satte skolen rekord med 73 000 nye elever, blant annet på grunn av en meget gunstig tilskuddsordning fra 1975. Den 4. oktober 1976 ble virksomheten omdannet til en selveiende stiftelse. Inntil da var den eid av familien Mortensen. Familien mente at når brevundervisning fikk så mye støtte av det offentlige, burde skolen ikke lenger være privateid.

Jubileumsbøker

NKS har en lang tradisjon for å feire sine runde år, ofte med storslåtte markeringer. Både 50-års jubileet og 75-årsjubileet ble feiret i Universitetets aula i Oslo sentrum. Kong Olav V var stede ved 50-årsjubileet og hadde også takket ja til å komme ved det neste store jubileet, men ble dessverre syk. Til begge jubileene ble det utgitt omfattende jubileumsbøker.

Ved 100-årsjubileet er det viktigere enn noen gang å sørge for at disse fortellingene om NKS’ storhetstid blir tilgjengelig for ettertiden. Derfor er begge bøkene nå tilgjengelige i elektronisk form. Det ble lagt vekt på å lage de elektroniske versjonene så like originalene som mulig.

Jubileumsbøker: