Arbeidsplassering med individuelle støttetiltak for å hjelpe personer med langvarige smerter tilbake i arbeid (ReISE)

 • Prosjektperiode: 2022 - 2025

  Beskrivelse

  Langvarige smerter gjør mange personer i Norge ut av stand til å jobbe. Smertene har ofte opphav i muskel- og skjelettsystemet. For de som rammes, kan det være utfordrende å komme tilbake til arbeidslivet. Vi vet at deltakelse i arbeidslivet er bra for helsen, men det er ikke klart hvordan man best kan hjelpe de med langvarige smerter. Vi vil undersøke om en intervensjon som involverer arbeidsplassering med individuelle støttetiltak kan hjelpe personer som er utenfor arbeidslivet på grunn av langvarige smerter, til å komme tilbake i arbeid. Vi vil også undersøke om dette bidrar til bedre helse, mindre smerte og bedre livskvalitet. Vi har allerede utført en forundersøkelse i England, og det viste seg at intervensjonen ble tatt godt imot. Det er dog behov for en fullskala studie i Norge for å sammenligne effekten av dette tiltaket mot de eksisterende tilbudene med tanke på å hjelpe disse personene til å komme tilbake i arbeid.
  Vi vil rekruttere personer som har vært uten jobb i minst én måned, og som har hatt smerter som påvirker arbeidsevne i mer enn tre måneder til en kohortstudie. Deltagere i kohortstudien vil randomiseres slik at én av fire blir tilbudt intervensjonen. Vi vil rekruttere 257 personer med mål om å tilby intervensjonen til minimum 41 personer. For de som velges ut, vil en veileder vurdere deltakerens arbeidsevne, hva som hindrer dem i å jobbe, og samtidig gi støtte og praktiske råd. Gjennom dialog utvikler veilederen, deltakeren, og den relevante arbeidsgiveren en plan for å støtte deltakeren i å komme tilbake i arbeid. Arbeidsplasseringen varer i seks uker. Underveis gir veilederen støtte til deltakeren og arbeidsgiver, koordinerer involverte parter, og henviser til relevant arbeidsrelatert helsehjelp om nødvendig. Ved oppstart vil vi samle inn demografisk data og data fra validerte spørreskjema som innebefatter helserelatert livskvalitet, mentalt velvære, fysisk funksjon, søvn, smerte og arbeidsevne. Vi spør også om bruk av helsetjeneste/hjelp og medikamentbruk. Ved 3, 6 og 12 måneder etter oppstart samles data fra spørreskjema, hvor vi i tillegg vil spørre om retur til arbeid, arbeidsevne, jobbtilbud, tilfredshet med vanlig praksis eller tilbud mottatt, og for dem som har returnert til arbeid; arbeidsmengde, påvirkning på smertenivå, tilfredshet med jobb, og spørreskjema om arbeidsfunksjon.
  All data vil bli kryptert og lagret i en pseudonymisert form hvor tilgang er via Tjenester for Sensitive Data (TSD). Avidentifiserte data med koblingsnøkkel vil kun være tilgjengelig for sentrale personer i prosjektet, i separat avgrenset område i TSD.
  Det primære utfallsmålet er å evaluere effekten av intervensjonen (deltagelse i arbeid). Vi vil også modellere kostnadseffektiviteten av intervensjonen for å vurdere kostnad per kvalitetsjusterte leveår. Sekundære utfallsmål inkluderer bruk av helsetjenester, samt livskvalitet, depresjon, arbeidsevne, smerte og tilfredshet med tiltaket. For det primære utfallsmålet vil vi benytte registerdata fra NAV.
  Deltagere kan oppleve positiv nytteverdi av sin deltagelse gjennom økt aktivitet og arbeidsdeltagelse, som også kan redusere risiko for skade. Hvis intervensjonen viser til økt arbeidsdeltagelse og livskvalitet hos denne gruppen, vil det også gi nytteverdi for andre gjennom videre bruk av intervensjonen. Det vil lages manualer som eksempelvis NAV kan benytte seg av i møte med personer som har langvarig smerte og som er utenfor arbeidslivet.
  Prosjektet er et samarbeid med Manpower, OsloMet Storbyuniversitetet, University of Warwick og Rådet for muskelskjeletthelse.

  Deltakere

  • Robert James Froud

   • Prosjektleder
   • Professor

   Kristiania

   Institutt for helse og trening

   Robert James Froud
  • Pernille Irgens

    Høyskolen Kristiania

    Høyskolen Kristiania

   • Magnus Højen

    Magnus Højen

    • Forskningskoordinator

    Kristiania

    Institutt for helse og trening

    Magnus Højen
   • Pål Andre Thorsø Amundsen

    Pål Andre Thorsø Amundsen

    • Høyskolelektor / PhD candidate

    Kristiania

    Institutt for helse og trening

    Pål Andre Thorsø Amundsen
   • Ira Malmberg-Heimonen

     OsloMet - storbyuniversitetet

    • Margreth Grotle

      OsloMet - storbyuniversitetet

     • Adnan Kisa

      Adnan Kisa

      • Professor

      Kristiania

      Institutt for helse og trening

      Adnan Kisa
     • Milada Cvancarova Småstuen

       OsloMet - storbyuniversitetet

      • Martin Underwood

        University of Warwick