Alle som er i kontakt med studenter på disse studieprogrammene ved Høyskolen Kristiania, kan levere tvilsmelding om skikketheten til en student som ikke oppfyller de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Hva er skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse er ikke skikket for yrket. En student som truer rettighetene til barn, unge og voksne er heller ikke skikket for yrket.

To former for skikkethetsvurdering

  1. Løpende skikkethetsvurdering
  2. Særskilt skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering foretas gjennom hele studietiden.

Særskilt skikkethetsvurdering benyttes kun i helt spesielle tilfeller og trer inn når det er begrunnet tvil om en student er skikket.

Hvorfor har vi skikkethetsvurdering?

Lærer- og spesialpedagogiske utdanninger er omfattet av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Formålet med denne vurderingen er å beskytte spesielt sårbare grupper mot uskikkede yrkesutøvere.

Kan jeg sende en tvilsmelding?

Alle som er i kontakt med studenten, kan levere tvilsmelding til institusjonsansvarlig.

Det kan for eksempel være at du er bekymret for studentens holdninger, faglighet, omsorgsevne og personlig egnethet i arbeid som lærer eller spesialpedagog, eller det kan være bekymringer knyttet til rusmisbruk.

Se alle vurderingskriterier for skikkethet i lærer- og spesialpedagogiske utdanninger.

Hvordan går jeg frem?

Du har både rett og plikt til å melde fra om bekymringsfulle forhold. Som medmenneske har du også et ansvar for å hjelpe en student som har problemer.

Er du student? Du melder tvil i nettskjemaet «Si fra»

Er du ansatt? Ta kontakt med institusjonsansvarlig

Det er flere forhold som avgjør om ønsket om anonymitet kan imøtekommes, men den som leverer tvilsmelding må være forberedt på at melders navn kan bli gjort kjent for studenten det varsles om.

Tvilsskjema mottas av instituttet, og brukes i forbindelse med den løpende skikkethetsvurderingen. Instituttet avgjør blant annet om saken er grunnet, og om den skal behandles av institusjonsansvarlig. Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig.

Hva skjer etter at jeg leverer en tvilsmelding?

I særskilte tilfeller kan en tvilsmelding medføre utestengelse fra studiet. Tvilsmeldingen behandles etter gjeldende rutiner. Det vil bli foretatt informasjonsinnhenting hvor alle sider ved saken belyses. Resultatet av saksbehandlingen avgjør hvordan saken blir fulgt opp.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

 Ønsker du å vite mer om skikkethetsvurderinger?

Se forklarende video under.

For studenter:

For praksislærere:

For ansatte: