Generell informasjon om opptak ved HK og om dette studiet finnes her:

For å bli tatt opp ved bachelorstudiet i skuespill ved Kristiania kreves det innlevering av Egenvurderingskjema samt å gjennomføre og bestå første og andre del av praktisk opptaksprøve. Opptaksprøven vurderes av en opptakskomite som rangerer søkerne. De best kvalifiserte søkerne vil bli tilbudt plass, øvrige kvalifiserte søkerne settes på venteliste, mens ikke-kvalifiserte får avslag. Halvparten av studieplassene er forbehold søkere med førstegangsvitnemål.

Kristiania er opptatt av at scenekunsten skal speile samfunnet rundt oss. Derfor er det viktig for oss at personer med minoritetsbakgrunn/minoritetskompetanse søker. Dersom du har en funksjonsvariasjon kan du ta kontakt med studieprogramleder eller juryleder slik at vi kan tilrettelegge opptaksprøven for deg.

Søkere med særskilte kvalifikasjoner fra andre studiesteder med høyere utdanning vurderes til innpass inn i 2. eller i noen tilfeller også 3. året i bachelorprogrammet. Kandidater for innpass vil bli innkalt til egen opptaksprøve i samme periode som opptak til 1 klasse og vil bli rangert og tilbudt plass dersom det er ledig i aktuelt årstrinn.

Ta kontakt med opptaksjuryleder dersom du har spørsmål/tanker rundt dette. Det gjelder også dersom du har funksjonsvariasjon eller har spesielle behov.

Frist for innlevering av Egenvurdering og evt digital opptaksprøve del 1: 25. februar

Registrere søknad og innlevering av egenvurderingskjema

Søkere må først registrere seg som søker av studiet via Kristiania sin søknadsportal.  Deretter fyller en ut Egenvurderingskjema (PDF) som leveres på minside.kristiania.no.

NB! Du kan velge om du vil avlegge første opptaksprøve ved personlig fremmøte på høyskolen, eller levere den som ferdig innspilt prøve og laste den opp i høyskolens opptaksmodul. Mer informasjon om digital prøve finner du her.

Unntak fra krav til generell studiekompetanse

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 
For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.

Opptaksprøvens første del

Følgende 3 oppgaver skal presenteres for en opptaksjury. Du kan velge om du vil avlegge første opptaksprøve ved personlig fremmøte på høyskolen, eller levere den som ferdig innspilt prøve og laste den opp i høyskolens opptaksmodul. Mer informasjon om digital prøve finner du her.

Filformater som kan benyttes ved digital innlevering: 
Mp4, eller kanal (youtube, vimeo) med passord som du oppgir sammen med søknaden.

Oppgave 1 - Refleksjon 
Velg et skuespill (dramatikk) som har gjort inntrykk på deg. Fortell oss hva det var ved denne teksten som gjør at den betyr noe spesielt for deg. Reflekter også over hvilke kunstneriske kvaliteter eller innhold du mener at teksten formidler. 

Oppgave 2 - Monolog (3-4 minutter) 
Du skal fremføre en monolog for opptaksjuryen. Det kan være en tekst som er skrevet for én skuespiller, et utdrag fra et skuespill, eller et prosastykke. Du bør velge noe du liker og synes du forstår. Monologen skal fremføres utenat. Velg gjerne god dramatikk, f.eks. et av Henrik Ibsens stykker, Shakespeare, Tsjekhov, Brecht, ny norsk eller oversatt samtidsdramatikk, m.fl.  

Vi ønsker å se at du kan fremstille en karakter, at du har situasjonsforståelse og kan arbeide innenfor den sjangeren du har valgt. 
På opptaksprøven kan du få spørsmål om ditt valg av karakter og rolletolkning.

Oppgave 3 – Sang
Sangen skal fremføres a cappella, på norsk. Sangen kan være i en hvilken som helst sjanger. Vi vurderer ikke stemmeklangen, men legger vekt på formidlingen. På opptaksprøven kan du få spørsmål om hvorfor du valgte sangen.
 
Eventuelle filformater som kan benyttes ved digital innlevering: 
Mp4, eller kanal (youtube, vimeo) med passord som du oppgir sammen med søknaden.

Opptaksprøvens andre del

Søkere som går videre til andre opptaksprøve vil få nye oppgaver, bl.a. en eller flere dialoger som skal øves inn før prøven, samt improvisasjon, koreografi og bevegelse i gruppe. Prøven avsluttes med en individuell samtale, hvor vi snakker om hvorfor du har valgt å søke skuespillstudiet hos oss, og for å finne ut noe om din faglige bakgrunn og potensiale. Informasjon og materiale til andre opptaksprøve blir sendt til de som består første opptaksprøve.

Innlevering/gjennomføring av oppgave:

Dato: 25. februar for opplasting av søknad med egenerklæring. Innlevering av digital første opptaksprøve gjøres innen denne dagen for de som velger det.

Opptaksprøve 1: uke 8 for de som skal avlegge første opptaksprøve på høyskolen. Dag og tid etter innkalling.

Opptaksprøve 2: 1 hel dag, enten 8., 9., 15. eller 16.mars på høyskolen. Velg dato når du sender inn din søknad. Tid etter innkalling.


Vurdering av opptaksprøver:

Vurderingskriteriene som vi benytter under opptaksprøven:  

OPPTAKSPRØVE 1, individuell

KRITERIUM

BESKRIVELSE

OPPGAVE

Refleksjon

Evne til å analysere og utforske en scenetekst. Kognisjon.

Refleksjon

Monolog

Scenisk nærvær

Situasjonsforståelse. Evne til å formidle. Scenisk intensitet, ekspressiv kraft

Monolog

Sang

OPPTAKSPRØVE 2, ensemble, smågrupper, individuelle samtaler

KRITERIUM

BESKRIVELSE

OPPGAVE

Kroppsbeherskelse

Fleksibilitet, partnerkontakt. Kroppskontroll, variert eller utforskende bruk av kropp

Improvisasjon i bevegelse, koreografi

Samarbeid og kommunikasjon

Hvordan søkeren kommuniserer i gruppe, og viser evne til å dele og bidra til helheten. Evne til å gi fokus til noe(n) utenfor seg selv

Evne til å uttrykke seg muntlig og konstruktivt. Saklighet. Organisering av arbeidet under tidspress.

Improvisasjon

Kunstnerisk kompetanse

 

Evne til å foreslå tolkninger av sceniske karakterer. Hvordan søkeren formidler tekst. Evne til å engasjere seg i uprøvd materiale. Hvordan man lytter til andre i scenisk arbeid. Evne til å gi og ta imot i fysisk og verbalt samspill

Dialog, improvisasjon

Konkret fantasi

Evne til å forestille seg en situasjon og kunne handle deretter. Evne til å vise spontanitet og variasjon.

Dialog

Forkunnskaper/ motivasjon

Evne til selvrefleksjon; kunne kommunisere om egne muligheter og begrensninger på en adekvat måte

Samtale

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

  • Tlf: 22 59 60 00
  • E-post: studier@kristiania.no