Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: Søknadsfristen for studiet er 15. februar 2023. 

Innleveringsfrist: Du skal levere både opptaksprøve og egenevalueringsskjema innen 15. februar 2023. 

Levere opptaksprøve: For å levere opptaksprøven må du først søke på studieprogrammet. Du vil deretter få tilgang til Min side for søkere, hvor du laster opp opptaksprøven og egenevalueringsskjema.

Mer informasjon: Les på studiesiden

Opptaksprøven består av to deler

For å bli tatt opp til bachelorstudiet i skuespill må du gjennomføre og bestå en opptaksprøve i to deler; første opptaksprøve og andre opptaksprøve.

Prøvene leder frem til en inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. De øvrige søkerne som består opptaksprøven settes på en rangert venteliste som brukes dersom en eller flere søkere skulle takke nei.

Egenevalueringsskjema

Du kan velge om du vil avlegge første opptaksprøve ved personlig fremmøte på høyskolen, eller levere den som ferdig innspilt prøve og laste den opp i høyskolens opptaksmodul. Mer informasjon om digital prøve finner du her.

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 

For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder. 

Merk: Dette opptaket er ikke opptaksprøver for de som søker Innpass søknader. Les mer om innpass under opptaksprøvene for odrinært opptak. 

Oppgaver ordinært opptak

Første opptaksprøve

Følgende 3 oppgaver skal presenteres for en opptaksjury.

Oppgave 1 - Refleksjon

Velg et skuespill (dramatikk) som har gjort inntrykk på deg. Fortell oss hva det var ved denne teksten som gjør at den betyr noe spesielt for deg. Reflekter også over hvilke kunstneriske kvaliteter eller innhold du mener at teksten formidler.

Oppgave 2 - Monolog (3-4 minutter)

Du skal fremføre en monolog for opptaksjuryen. Det kan være en tekst som er skrevet for én skuespiller, et utdrag fra et skuespill, eller et prosastykke. Du bør velge noe du liker og synes du forstår. Monologen skal fremføres utenat. Velg gjerne god dramatikk, f.eks. et av Henrik Ibsens stykker, Shakespeare, Tsjekhov, Brecht, ny norsk eller oversatt samtidsdramatikk, m.fl. 

Vi ønsker å se at du kan fremstille en karakter, at du har situasjonsforståelse og kan arbeide innenfor den sjangeren du har valgt.

På opptaksprøven kan du få spørsmål om ditt valg av karakter og rolletolkning.

Oppgave 3 – Sang

Sangen skal fremføres a cappella, på norsk. Sangen kan være i en hvilken som helst sjanger. Vi vurderer ikke stemmeklangen, men legger vekt på formidlingen. På opptaksprøven kan du få spørsmål om hvorfor du valgte sangen. 

Om andre opptaksprøve

Søkere som går videre til andre opptaksprøve vil få nye oppgaver, bl.a. en eller flere dialoger som skal øves inn før prøven, samt improvisasjon, koreografi og bevegelse i gruppe. Prøven avsluttes med en individuell samtale, hvor vi snakker om hvorfor du har valgt å søke skuespillstudiet hos oss, og for å finne ut noe om din faglige bakgrunn og potensiale. Informasjon og materiale til andre opptaksprøve blir sendt til de som består første opptaksprøve.  

Skal du søke innpass?

Opptaksprøver for innpass skjer i mai 2023, og er ikke en del av det ordinære opptaket. Dette opptaket har en egen søknadsfrist og egne oppgaver. 

Frist for å søke innpass: 19 april.

Opptaksdag Innpass-søknader 03.mai.

Oppgavene er som følger:

For søkere til innpass 2. studieår består opptaksprøven av følgende: 

  • En skriftlig emne-til-emne redegjørelse, hvor han forklarer hvordan søkerens tidligere utdanning tilsvarer vårt 1.  og evt. 2. studieår. Denne søknaden kan han sende til opptak@kristiania.no på forhånd, eller ta med seg på den stedlige prøven. Den kan IKKE ettersendes etter stedlig prøve. 
  • Fremføring av 2 monologer på 3-4 min hver i ulike sjanger.
  • Samtale, med hovedvekt på det faglige grunnlaget. Søker vil få spørsmål om bl.a. sitt skuespillermetodiske grunnlag. 

Prøven kan vare ca 1 time.

Ved spørsmål, ta kontakt med opptaksavdelingen eller opptakskomiteleder Anne-Marthe Lund Engnes.

Kandidater som kvalifiserer blir kalt inn til 2. opptaket som gjennomføres: 

  • 25 og 26 Mars
  • 22 og 23 April

Innlevering/gjennomføring av oppgave: 

Frist for innlevering 15. februar: opplasting av søknad med egenerklæring. Innlevering av digital første opptaksprøve for de som velger det

Opptaksprøve 1: uke 8 for de som skal avlegge første opptaksprøve på høyskolen. Dag og tid etter innkalling 

Opptaksprøve 2: 1 hel dag, på høyskolen. Datoer kommer. Dag og tid etter innkalling 

Eventuelle filformater som kan benyttes ved digital innlevering:  

Mp4, eller kanal (YouTube, Vimeo) med passord som du oppgir sammen med søknaden. 

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene som vi benytter under opptaksprøven:

OPPTAKSPRØVE 1, individuell 

KRITERIUM

BESKRIVELSE

OPPGAVE 

Refleksjon 

Evne til å analysere og utforske en scenetekst. Kognisjon.  

Refleksjon
Monolog 

Scenisk nærvær 

Situasjonsforståelse. Evne til å formidle. Scenisk intensitet, ekspressiv kraft 

Monolog
Sang 

OPPTAKSPRØVE 2, ensemble, smågrupper, individuelle samtaler 

KRITERIUM

BESKRIVELSE

OPPGAVE

Kroppsbeherskelse 

Fleksibilitet, partnerkontakt. Kroppskontroll, variert eller utforskende bruk av kropp  

Improvisasjon i bevegelse, koreografi 

Samarbeid og kommunikasjon 

Hvordan søkeren kommuniserer i gruppe, og viser evne til å dele og bidra til helheten. Evne til å gi fokus til noe(n) utenfor seg selv

Evne til å uttrykke seg muntlig og konstruktivt. Saklighet. Organisering av arbeidet under tidspress.  

Improvisasjon 

Kunstnerisk kompetanse 

 

Evne til å foreslå tolkninger av sceniske karakterer. Hvordan søkeren formidler tekst. Evne til å engasjere seg i uprøvd materiale. Hvordan man lytter til andre i scenisk arbeid. Evne til å gi og ta imot i fysisk og verbalt samspill 

Dialog, improvisasjon 

Konkret fantasi 

Evne til å forestille seg en situasjon og kunne handle deretter. Evne til å vise spontanitet og variasjon. 

Dialog  

Forkunnskaper/ motivasjon 

Evne til selvrefleksjon; kunne kommunisere om egne muligheter og begrensninger på en adekvat måte  

Samtale