Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i lyddesign.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Til sammen skal du levere fire oppgaver. Oppgave 1 og 2 er obligatoriske. I tillegg skal du selv velge ut og levere inn to av de tre valgfrie oppgavene.

Oppgave 1 (obligatorisk)

Send inn et arbeid du har vært med å lage, eller har laget selv. Det kan være en film, et dataspill, en musikkinnspilling eller en lydmontasje. Med arbeidet skal det følge en beskrivelse av din rolle i arbeidet og et refleksjonsnotat over arbeidsprosessen og kreative valg. 

Oppgave 2 (obligatorisk)

Beskriv hvilken rolle eller jobb du forestiller deg at du har i bransjen om fem år. Hvilke erfaringer og kompetanser har du allerede da, som bidrar til å skape den rollen?  

Hva i livet ditt har ført til at du velger å søke hos oss? Dette kan besvares skriftlig, med lydfil, eller en film.  

Maks 1000 ord/tre minutter. 

Oppgave 3

Lag et portrett av deg selv. Maksimalt to minutter film eller podcast. 

Oppgave 4

Velg ett av tre vedlagte bilder. Lag en skriftlig fortelling til bildet du velger. Hvilke lyder og hvilken historie hører du når du ser på bildet? Maks 1000 ord.

Oppgave 5

Oppsøk et miljø. Gjerne ett du ikke kjenner. Dokumenter opplevelsen derfra med lyd, tekst eller bilder etter eget valg. Inntil tre minutter/1000 ord. 

Om opptaksprosess

For å bli tatt opp ved Bachelor i lyddesign, kreves generell studiekompetanse. Opptaksprøven er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i lyddesign skal du levere til sammen fire arbeider – to obligatoriske og to valgfrie oppgaver.

NB: Ved dette studieprogrammet kan søkere som er spesielt faglig kvalifiserte be om unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Ta gjerne kontakt med studieprogramleder.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på Minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsendin.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt.

Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater til levering

Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil.
  • Bilder leveres som JPG- eller JPEG filer.
  • Lydopptak leveres som MP3-filer.
  • Film leveres som MP4- eller MOV-filer. 

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og samtalen, vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. De med høyestpoengsum vil bli tilbudt plass. Øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål. 

Vurderingskriterier

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium.Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens vurderingsskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. 

Kriterium

Begrunnelse/beskrivelse

Vurderingsgrunnlag

Motivasjon og arbeidsevne innenfor studiet og fagfeltet

Her vurderes søkerens engasjement i historiefortelling generelt, personlig historikk med hensyn til skrivefaget, samt søkerens orientering i feltet.

Alle oppgaver, intervju

Fortellerevne/ fortellerteknikk

Her vurderes søkerens evne til åbenytte lyd til å fortelle, audiovisuell fortellerevne og teknisk forståelse

Alle oppgaver, intervju 

Refleksjonsnivå

Her vurderes søkerens evne til å se, lytte og tenke

Alle oppgaver

Originalitet og kreativt potensial

Her vurderes søkerens kreativitet, originalitet og nysgjerrighet, samt personlig innstilling til utforskning og lekenhet innenfor faget.

Alle oppgaver, intervju